Đánh giá tác động môi trường cho các dự án xây dựng cầu đường giao thông

Mục đích của nghiên cứu Đánh giá tác động môi trường của các dự án xây dựng cầu đường giao thông là thiết lập các điều kiện cơ bản hiện có trong khu vực dự án và chủ động đánh giá các tác động tiềm tàng và các tác động liên quan của dự án được đề xuất đối với khu vực dự án.

Trên toàn cầu, Đánh giá tác động môi trường (hay đơn giản là ĐTM) được công nhận là một công cụ để đạt được phát triển bền vững. Mục tiêu chính của Đánh giá tác động môi trường ĐTM là đảm bảo rằng các tác động môi trường tiềm ẩn được dự đoán trước ở giai đoạn thiết kế dự án thích hợp và được giải quyết trước khi thực hiện bất kỳ quyết định cụ thể nào về dự án. Đánh giá tác động môi trường bao gồm một quá trình có hệ thống để xác định, dự đoán và đánh giá các tác động tiềm tàng liên quan đến một dự án phát triển. Quá trình lập Báo cáo ĐTM cho các dự án xây dựng phải đưa ra các biện pháp giảm thiểu để tránh, giảm thiểu hoặc giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường, sức khỏe cộng đồng và tài sản và có thể nêu bật các tác động tích cực có thể thấy trước. Báo cáo ĐTM cho các dự án xây dựng không phải là một quá trình thực hiện một lần, kết thúc trong quá trình lập báo cáo về tác động của dự án và các biện pháp giảm thiểu liên quan. Nó cũng giải quyết việc giám sát các giai đoạn xây dựng và hoạt động, và điều này tiếp tục cho đến khi dự án ngừng hoạt động. Chăm sóc sau đóng cửa cũng là một phần không thể thiếu của quá trình ĐTM.

 

Lịch sử đằng sau đánh giá tác động môi trường

Các luật về Đánh giá tác động môi trường - ĐTM và các hướng dẫn thủ tục bắt buộc để thực hiện quá trình ĐTM đã có hiệu lực từ những năm 1970 ở nhiều nước phát triển. Đánh giá tác động môi trường cũng được công bố trong Nguyên tắc 17 của 'Chương trình nghị sự 21' (Chương trình nghị sự cho thế kỷ 21) của Hội nghị Liên hợp quốc về Môi trường và Phát triển (UNCED), được tổ chức từ ngày 3 đến ngày 14 tháng 6 năm 1992, tại Rio de Janeiro , Brazil. Nó nêu rõ: “Đánh giá tác động môi trường như một công cụ quốc gia sẽ được thực hiện đối với các hoạt động được đề xuất có khả năng gây tác động tiêu cực đáng kể đến môi trường và theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.” Đạo luật Đánh giá tác động môi trường số 86 năm 1992 quy định ĐTM bắt buộc đối với các dự án phát triển có khả năng gây tác động xấu đến môi trường trước khi thực hiện. Hiện nay, ĐTM được thực hiện ở hơn 100 quốc gia trên thế giới (Jay và cộng sự, 2007) trong khi hiệu quả của nó đã được khám phá ở một mức độ nhất định ở một số nước phát triển.

Mục đích của Đánh giá tác động môi trường của các dự án xây dựng.

Mục đích của nghiên cứu Đánh giá tác động môi trường của các dự án xây dựng cầu đường giao thông là thiết lập các điều kiện cơ bản hiện có trong khu vực dự án và chủ động đánh giá các tác động tiềm tàng và các tác động liên quan của dự án được đề xuất đối với khu vực dự án.

 

Các mục tiêu chính của ĐTM là:

Xác lập các điều kiện địa sinh - vật lý và kinh tế - xã hội hiện có của khu vực dự án.

Xác định các tác động kết quả (tích cực và tiêu cực) liên quan đến việc lắp đặt và vận hành dự án.

Đưa ra các khuyến nghị để loại bỏ / giảm thiểu / kiểm soát mức độ và tầm quan trọng của các tác động đã xác định.

Đề xuất kế hoạch và thủ tục để quản lý hậu quả và

Lồng ghép quan điểm và ý kiến ​​của các bên liên quan, các quy định, quy tắc và công ước về môi trường Quốc gia và Quốc tế liên quan đến các hoạt động đập được đề xuất vào thiết kế dự án cuối cùng từ Đánh giá báo cáo ĐTM dự án xây dựng.

Quy trình đánh giá tác động môi trường của các dự án xây dựng

1. Tổng quan tài liệu

Điều này sẽ liên quan đến việc nghiên cứu sâu rộng các tài liệu hiện có, đặc biệt là từ các báo cáo của các nghiên cứu Đánh giá tác động môi trường của các dự án xây dựng cầu đường giao thông hoặc Môi trường trước đây (nếu có) và các nghiên cứu liên quan khác về các đặc điểm môi trường của khu vực dự án. Các hoạt động thực địa / Phân tích trong phòng thí nghiệm cũng sẽ được thực hiện để tăng cường dữ liệu thu thập được từ đánh giá trên máy tính.

2. Quy trình đánh giá tác động môi trường

Điều này phải liên quan đến việc xác định, dự đoán và đánh giá tác động. Đánh giá tác động môi trường sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng một phương pháp có thể áp dụng, cụ thể và có thể định lượng được, trong khi đánh giá tổng thể sẽ được thực hiện thông qua ma trận / phương pháp đã được thiết lập. Một phương pháp xác định bằng số mức độ phụ thuộc lẫn nhau của các thông số môi trường khác nhau sẽ được xem xét. Xếp hạng 1-4 sẽ được chỉ định để mô tả mối quan hệ qua lại giữa các chuyên gia. Kết quả đánh giá tác động sẽ là cơ sở để xây dựng Kế hoạch quản lý môi trường cho dự án đề xuất.

 

3. Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Sẽ có một tài liệu về các phát hiện Đánh giá tác động môi trường của các dự án xây dựng cầu đường giao thông ở dạng báo cáo như được quy định trong hướng dẫn thủ tục ĐTM (FEPA, 1995) Một quy trình nghiên cứu điển hình được trình bày dưới đây:

Kế hoạch quản lý môi trường (EMP)

Một Kế hoạch Quản lý Môi trường mạnh mẽ, với các hướng dẫn cụ thể rõ ràng để đảm bảo sự phù hợp của việc thực hiện dự án với thủ tục, thông lệ và khuyến nghị, sẽ là một phần của Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của các dự án xây dựng cầu đường giao thông ĐTM. Các hướng dẫn tối thiểu phải bao gồm những điều sau:

Hướng dẫn đảm bảo sự phù hợp của thiết kế chi tiết với thiết kế ý tưởng

Hướng dẫn thực hiện chương trình

Các hướng dẫn mà các mục tiêu và cam kết sẽ đạt được.

Hướng dẫn về trách nhiệm và trách nhiệm giải trình.

Hướng dẫn các thủ tục đối phó với các thay đổi và điều chỉnh của dự án

Các hướng dẫn về hành động khắc phục sẽ được áp dụng nếu có nhu cầu.

Hướng dẫn kiểm tra, kiểm toán và giám sát tất cả các giai đoạn của dự án

Hướng dẫn ngừng hoạt động và hủy bỏ dự án

 

Xem thêm Quy trình tư vấn giám sát thi công xây dựng

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q.1, TPHCM

Hotline:  0903649782 - (028) 3514 6426

Email: nguyenthanhmp156@gmail.com

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng