Báo cáo tác động môi trường dự án sưởi ấm trung tâm của Công ty sưởi ấm quận Hoàn Kiếm

Theo nguyên tắc phân loại công việc đánh giá khí quyển được khuyến nghị trong "Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá tác động môi trường - Môi trường khí quyển"

1.4.2 Sàng lọc yếu tố đánh giá

Các yếu tố đánh giá hiện trạng môi trường là:

(1) Các yếu tố đánh giá môi trường khí quyển: TSP, SO2, PM10, NO2

(2) Các yếu tố đánh giá môi trường nước mặt: pH, COD, BOD, dầu mỏ, nitơ amoniac, v.v.

(3) Hệ số đánh giá độ ồn: mức âm thanh A tương đương.

(4) Môi trường sinh thái: thảm thực vật bề mặt

(5) Hiện trạng nước ngầm: pH, tổng độ cứng, tổng chất rắn hòa tan, chỉ số pemanganat, nitrat, nitrit, nitơ amoniac, tổng số coliform.

Các yếu tố đánh giá tác động môi trường là:

(1) Khí quyển: PM10, khói và bụi, SO2

(2) Nước thải: PH, COD, BOD, SS, nitơ amoniac trong nước thải sinh hoạt

(3) Tiếng ồn: Tiếng ồn ở ranh giới nhà máy (tương đương mức âm thanh A)

(4) Môi trường sinh thái: thảm thực vật bề mặt

(5) Chất thải rắn: chất thải xây dựng và chất thải sinh hoạt trong thời kỳ xây dựng; xỉ trong thời gian hoạt động.

1.5 Tiêu chí đánh giá tác động môi trường

1.5.1 Tiêu chuẩn chất lượng môi trường

(1) Tiêu chuẩn chất lượng môi trường nước mặt

Khu chức năng sông Tô Lịch trong khu vực đánh giá là thủy vực cấp III, và thực hiện "Tiêu chuẩn chất lượng môi trường nước mặt".

Tiêu chuẩn loại III.

(2) Tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm

Thực hiện Cấp III của "Tiêu chuẩn Chất lượng Nước ngầm".

(3) Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh

Thực hiện tiêu chuẩn phụ "Tiêu chuẩn Chất lượng Không khí Xung quanh".

(4) Tiêu chuẩn chất lượng môi trường âm thanh

Tiếng ồn môi trường tuân theo tiêu chuẩn Loại 2 của "Tiêu chuẩn Chất lượng Môi trường Âm thanh".

1.5.2 Tiêu chuẩn phát thải

(1) Tiêu chuẩn xả thải

Nước thải của dự án này chủ yếu là nước thải sinh hoạt trong giai đoạn xây dựng và vận hành, sau khi thu gom và xử lý tập trung sẽ thải vào giai đoạn 2 của dự án sưởi ấm trung tâm của Công ty sưởi ấm huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, huyện Từ Liêm. Nhà máy xử lý (09/2009) Đi vào hoạt động). Việc xả nước thải của dự án này cũng phải đáp ứng "Tiêu chuẩn xả nước thải tổng hợp" Tiêu chuẩn ba cấp và yêu cầu về chất lượng nước của nhà máy xử lý nước thải, nồng độ tối đa cho phép của từng yếu tố ô nhiễm

(2) Tiêu chuẩn phát thải chất ô nhiễm không khí

Khí thải lò hơi thực hiện "Tiêu chuẩn phát thải ô nhiễm không khí lò hơi" (GB13271-2001) giai đoạn II Vùng II; các chất ô nhiễm không khí khác thực hiện "Tiêu chuẩn phát thải ô nhiễm không khí" (GB16297-96) Tiêu chuẩn cấp II và giám sát khí thải không có tổ chức Kiểm soát giới hạn nồng độ.

(3) Tiêu chuẩn phát thải tiếng ồn

Trong suốt thời gian hoạt động của dự án, tiếng ồn tại ranh giới của nhà máy phải tuân theo "Tiêu chuẩn phát thải tiếng ồn môi trường tại ranh giới của các xí nghiệp công nghiệp"

Tiêu chuẩn "loại II" trong Tiêu chuẩn đánh giá phát thải tiếng ồn trong thời gian xây dựng của dự án thực hiện "Giới hạn tiếng ồn tại ranh giới các công trường", tiêu chuẩn tiếng ồn cho các công trường xây dựng.

(4) Các dụng cụ xử lý chất thải xây dựng thực hiện "Tiêu chuẩn Kiểm soát Ô nhiễm về Lưu trữ và Xử lý Chất thải Rắn Công nghiệp Chung". Xử lý rác thải sinh hoạt đề cập đến việc thực hiện Tiêu chuẩn Kiểm soát Ô nhiễm của Bãi chôn lấp Chất thải Sinh hoạt.

 

Báo cáo tác động môi trường dự án sưởi ấm trung tâm của Công ty sưởi ấm quận Hoàn Kiếm

 

1.6 Phạm vi và Thời gian Đánh giá

Theo đặc điểm của dự án và tác động của dự án đến môi trường, phạm vi đánh giá khí quyển là một khu vực hình chữ nhật có tâm là ống khói của nhà máy nguồn nhiệt, kéo dài 1km về phía đông tây và 4km về phía bắc và nam. diện tích khu vực đánh giá 16km2.

Môi trường âm thanh

Phạm vi đánh giá tác động chủ yếu bao gồm việc mở rộng ranh giới nhà máy đến các điểm nhạy cảm lân cận.

Theo các quy định liên quan trong Tiêu chuẩn Công nghiệp Bảo vệ Môi trường Quốc gia HJ / T2.1 2.3-93 "Hướng dẫn Kỹ thuật Đánh giá Tác động Môi trường", dự án sẽ được phân loại thành các mức độ tác động đến môi trường.

1.7.1 Xác định cấp độ đánh giá tác động môi trường khí quyển

Theo nguyên tắc phân loại công việc đánh giá khí quyển được khuyến nghị trong "Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá tác động môi trường - Môi trường khí quyển" HJ / T2.2-93, lượng phát thải tiêu chuẩn tương đương của các chất ô nhiễm khí quyển chính được tính toán, như thể hiện trong bảng sau. Có thể kết luận rằng giá trị lớn nhất là PiSO2 = 1,9 × 108 <2,5 × 108, Để xác định mức độ đánh giá khí quyển làm việc như ba.

1.7.2 Các cấp độ đánh giá tác động môi trường nước mặt

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi, nước thải sản xuất của dự án này có thể đạt mức xả bằng 0. Do đó, bản đánh giá này đã tiến hành phân tích tác động ngắn gọn đến môi trường nước.

1.7.3 Xác định cấp độ đánh giá tác động môi trường âm học

Vị trí nhà máy nguồn nhiệt được đề xuất cho dự án này nằm ở phía tây nam của huyện Từ Liêm, trên bờ tây của sông Tô Lịch, ở phía tây của địa điểm của giai đoạn đầu tiên của dự án.

Địa điểm của nhà máy được quy hoạch là đất cơ sở công cộng và là khu dân cư. Khu vực chức năng tiếng ồn được chia thành "Tiêu chuẩn tiếng ồn môi trường khu vực đô thị" 2

Khu vực tiêu chuẩn "Class". Dự đoán rằng gia tăng môi trường âm thanh của các điểm nhạy cảm nhỏ hơn 3dB (A). Theo "Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá tác động môi trường (Môi trường âm thanh)" (HJ / T2.4-1995), Nguyên tắc phân loại cấp công trình đánh giá là Cấp công tác đánh giá tác động môi trường tiếng ồn của dự án này được xác định là cấp ba.

1.7.4 Xác định cấp độ đánh giá tác động môi trường sinh thái

Dự án chiếm diện tích đất bỏ hoang ở phía đập của sông Tô Lịch, loại thực vật chính là cỏ; một số trạm trao đổi nhiệt được xây dựng trong tầng hầm của cộng đồng, một số sử dụng trực tiếp khu vực nhà máy trạm cấp điện trực tiếp ban đầu, và một số nhỏ phần cần chiếm đất xây dựng mới nhưng chiếm phần Diện tích đất tương đối nhỏ, ít ảnh hưởng đến môi trường sinh thái khu vực tương ứng, phần đặt đường ống cần bắc qua sông Tô Lịch

Ảnh hưởng ngắn hạn đến môi trường sinh thái của sông, ngoài ra, hầu hết các tuyến ống được đặt dọc theo các tuyến phố của các thành phố, thị xã, hè phố cần đào đắp, thi công vào mùa mưa dễ gây úng nước và đất tổn thất và các vấn đề khác, nhưng tác động đến môi trường sinh thái nhỏ, thời gian tác động ngắn, tác động thấp. Trên cơ sở phân tích trên, công việc đánh giá tác động môi trường sinh thái có ba cấp độ, và phân tích tác động ngắn gọn được thực hiện.

1.8 Mục tiêu bảo vệ môi trường

Theo định nghĩa về các điểm quan ngại về môi trường trong "Về việc công bố danh sách phân loại quản lý bảo vệ môi trường của các dự án xây dựng" của Cục Bảo vệ Môi trường Nhà nước, khu vực quan tâm về môi trường chính trong phạm vi đánh giá là khu vực đô thị của huyện Từ Liêm .

Thông qua điều tra, khảo sát và thu thập số liệu xung quanh khu vực, các điểm nhạy cảm và các chỉ tiêu bảo vệ môi trường trong phạm vi đánh giá được xác định, xem bảng dưới đây.

1.9 Nội dung đánh giá và trọng tâm công việc

1.9.1 Nội dung đánh giá

Căn cứ vào đặc điểm xả thải ô nhiễm của dự án và đặc điểm của môi trường xung quanh, nội dung đánh giá này được xác định là: tổng quan dự án và phân tích kỹ thuật, tổng quan môi trường khu vực và đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường, dự báo và đánh giá tác động môi trường trong quá trình thi công. và các giai đoạn hoạt động, và tính khả thi của các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm Phân tích, phân tích sản xuất sạch và kiểm soát tổng khối lượng, sự tham gia của cộng đồng, tuân thủ chính sách công nghiệp và phân tích tính hợp lý trong việc lựa chọn địa điểm, phân tích lãi lỗ kinh tế môi trường, kế hoạch quản lý và giám sát môi trường, kết luận đánh giá và khuyến nghị, v.v.

1.9.2 Trọng tâm của Công việc Đánh giá

Dự án này là dự án sưởi ấm trung tâm, khí thải sinh ra từ việc đốt than sẽ có tác động nhất định đến môi trường khí quyển nơi đặt dự án; ngoài ra, dự án này sử dụng các thiết bị có độ ồn cao như quạt, máy bơm nước và máy nghiền, có thể ảnh hưởng đến các mục tiêu nhạy cảm như các khu dân cư xung quanh Có ảnh hưởng nhất định. Do đó, trọng tâm của đánh giá này là:

1. Phân tích kỹ thuật;

2. Dự báo và đánh giá tác động môi trường khí quyển;

3. Dự đoán và đánh giá tác động môi trường âm học;

4. Đánh giá tính hợp lý của việc lựa chọn địa điểm thực hiện dự án;

5. Phân tích kiểm soát tổng thể;

6. Phân tích tính khả thi của các biện pháp kiểm soát ô nhiễm.

2 Tổng quan dự án xây dựng và phân tích kỹ thuật

2.1 Phân tích các dự án hiện có

Giai đoạn đầu tiên của dự án sưởi ấm trung tâm của Công ty H được hoàn thành vào ngày 1 tháng 10 năm 2006 và đi vào hoạt động vào ngày 20 tháng 10 năm 2006. Trong giai đoạn đầu của dự án, một nồi hơi nước nóng 40t / h và 65t / h sẽ được lắp đặt để đảm nhận nhiệm vụ sưởi ấm trung tâm ở quận Hexi của Weichang, với diện tích sưởi ấm khoảng 1,2 triệu m2.

2.1.1 Tổng quan về Dự án Giai đoạn I

(1) Nhà máy nguồn nhiệt

Địa điểm của nhà máy nguồn nhiệt của giai đoạn đầu tiên của dự án sưởi ấm trung tâm của Công ty Hệ thống sưởi ấm Quận Hoàn Kiếm được chọn ở phía đông nam của thành phố Thành phố Hà Nội và bờ tây của sông Tô Lịch (Vị trí của công ty sưởi ấm). Các công trình chính của nhà máy nguồn nhiệt là: nhà máy chính, phòng phân phối điện, phòng bơm, bể lắng, bể chứa nước, bãi chứa than (xem bản vẽ bố trí mặt bằng nhà máy kèm theo). Có 1 bộ nồi hơi nước nóng 40t / h và 65t / h trong phòng nồi hơi của nhà máy chính, đó là những nồi hơi SHL29-1.5 / 150/90-A do Nhà máy Nồi hơi sản xuất và DZL46 MW- do Lò hơi Dingcheng của Thiên Tân sản xuất Nhà máy: Các lò hơi 1,6 / 150/90-A đều là lò hơi ghi xích; bố trí quạt và máy hút bụi ở phía sau lò; bãi chứa than lộ thiên (với kho chứa than khoảng 30.000 tấn) và hệ thống than. ở phía bắc của nhà máy chính; Trụ xả cao 40 mét và được đặt ở phía nam của nhà máy chính. Danh mục thiết bị chính của nhà máy nguồn nhiệt của dự án giai đoạn 1 được trình bày trong bảng sau.

Báo cáo tác động môi trường dự án sưởi ấm trung tâm quận Hoàn Kiếm

 

(2) Trạm trao đổi nhiệt và mạng lưới đường ống

Giai đoạn đầu của dự án sử dụng đường ống đôi khép kín, nhà máy nguồn nhiệt cung cấp nước nhiệt độ cao ra bên ngoài. Đường kính ống tối đa của nước nóng nhiệt độ cao dùng một lần là DN500, và nhiệt độ của nước cấp và nước cấp lần lượt là 150 ℃ / 90 ℃.

Tổng cộng có 8 trạm trao đổi nhiệt được thiết lập trong giai đoạn đầu của dự án: Trạm trao đổi nhiệt Fengbo, trạm trao đổi nhiệt công nghiệp và thương mại, trạm trao đổi nhiệt của công ty ban đầu, trạm trao đổi nhiệt Jinhua, trạm trao đổi nhiệt , trạm trao đổi nhiệt  , và trạm trao đổi nhiệt trung tâm hành chính Trạm trao đổi nhiệt, trạm trao đổi nhiệt chợ rau quả. Diện tích cấp nhiệt của trạm trao đổi nhiệt nói trên từ 90 đến 255.000 m2, Tải nhiệt được kiểm soát ở mức 6,5 16,75MW. Mạng chính được đấu nối từ nhà máy nguồn nhiệt giai đoạn 1 của dự án, dọc theo đập phía tây của sông Tô Lịch, mở rộng về phía bắc đến giao lộ của Phố Đồng Hương, và mở rộng về phía nam đến giao lộ của Hà Nội. Mạng có trách nhiệm bao gồm:

Chi nhánh trạm trao đổi nhiệt Fengbo: tầng hầm của nhà máy nguồn nhiệt; trạm trao đổi nhiệt

, chi nhánh trạm trao đổi nhiệt công nghiệp và thương mại: mạng lưới chính phía bắc đến ngã tư của phố Chính phủ Heng, về phía tây dọc theo phố ở phía bắc của đường phố, được kết nối tương ứng với Trạm trao đổi nhiệt , Trạm trao đổi nhiệt công nghiệp và thương mại.

Chi nhánh của Trạm trao đổi nhiệt sông Tô Lịch: Mạng lưới chính được đặt qua sông Tô Lịch đến cộng đồng.

Chi nhánh của trạm trao đổi nhiệt ban đầu của công ty: Nằm dọc theo đường Phan Bội Châu Hutong của Phố Thứ Ba.

Chi nhánh trạm trao đổi nhiệt của chợ rau: Nằm bên kia sông Tô Lịch.

Chi nhánh của Trạm trao đổi nhiệt Kim Hoa: Nằm dọc theo Phố Đồng Hương.

Chi nhánh trạm trao đổi nhiệt trung tâm hành chính: đoạn phía Nam mạng lưới giám sát đến ngã tư đường Trường Đảng, lát đường dọc theo phía Bắc đường Trường Đảng đến tầng hầm quảng trường sân trước trung tâm hành chính. Sự phân bố của các trạm trao đổi nhiệt và mạng lưới đường ống được thể hiện trong các bản vẽ đính km.

(3) Tiêu thụ than và chất lượng than

Nhiên liệu cho lò hơi của nhà máy nguồn nhiệt là hỗn hợp của than Datong và than địa phương, tỷ lệ phối trộn than khoảng 1: 3. Tổng lượng than tiêu thụ hàng năm khoảng 28.000 tấn. Chất lượng than của than Datong và than địa phương là được thể hiện trong bảng dưới đây.Báo cáo kiểm tra phân tích chất lượng được trình bày chi tiết trong tệp đính kèm.

(4) Cấp thoát nước

Nguồn cấp nước cho giai đoạn đầu của dự án được cung cấp bởi mạng lưới đường ống cấp nước thành phố và đường ống cấp nước DN250 được đấu nối từ mạng lưới đường ống thành phố đến hồ chứa của nhà máy. Thể tích hữu hiệu của hồ là 500m3, có thể đảm bảo 3h cấp nước chữa cháy ngoài trời, 2h cấp nước chữa cháy trong nhà và 2h cấp nước cho sản xuất sự cố giai đoạn đầu. Cấp nước trong khu vực nhà máy được bố trí theo mạng lưới đường ống hình vòng cung cấp cho sản xuất, sinh hoạt và nước chữa cháy. Việc thoát nước của khu vực nhà máy thông qua hệ thống tách nước mưa và nước thải, nước mưa được xả vào mạng lưới đường ống nước mưa của thành phố; nước thải sản xuất được tái sử dụng sau khi kết tủa và không được thải ra ngoài; nước thải sinh hoạt được xử lý trong bể tự hoại và xả ra mạng lưới đường ống nước thải thành phố.

Cân bằng nước trong giai đoạn đầu của dự án được thể hiện trong Bảng 2-3 và Hình 2-1. Tổng lượng nước tiêu thụ giai đoạn 1 của dự án khoảng 18.309 tấn / ngày, trong đó lượng nước lấy vào là 59 tấn / ngày, lượng nước tái chế khoảng 18.250 tấn / ngày, lượng nước thải phát sinh khoảng 7,7 tấn. / d, trong đó nước thải sản xuất là 3,4 tấn / ngày d. Nó được tái sử dụng để bổ sung nước và làm ẩm than trong hệ thống khử lưu huỳnh và khử bụi mà không cần xả thải. Lưu lượng nước thải sinh hoạt là 4,3 tấn / ngày được thải vào bể tự hoại để xử lý sau đó thải vào mạng lưới đường ống thoát nước thải của thành phố.

2.1.2 Phân tích các quy trình chính và các nút thoát nước thải

(1) Hệ thống xử lý than

Dòng chảy của hệ thống vận chuyển than được thể hiện trong hình dưới đây: than nhiên liệu được xe vận chuyển đến bãi chứa than (loại lộ thiên, trữ lượng 30.000 tấn), đi vào kho than khô và được nâng lên phân xưởng bằng máy rải than ngầm và băng tải có độ nghiêng lớn Trên đai ngang trong kho chứa than, đi qua máy dỡ cày đến hầm than phía trước lò. Hầm than phía trước lò được thiết kế để chứa than trong 12 giờ tiêu thụ than. Các thiết bị cơ khí trong hệ thống xử lý than thông qua giám sát và điều khiển tập trung, đồng thời được trang bị các thiết bị điều khiển bằng tay để tạo điều kiện bảo trì. Phòng điều khiển vận chuyển than được trang bị màn hình giám sát tương tự để theo dõi tuần tự khởi động và dừng của các thiết bị cơ khí khác nhau của hệ thống vận chuyển than, chọn chế độ vận hành và gửi hướng dẫn, đồng thời hiển thị lỗi kịp thời.

Để đảm bảo hoạt động an toàn và đáng tin cậy của hệ thống, một công tắc kéo hai chiều sự cố được thiết lập.

(2) Hệ thống tạo và đun nước nóng

 Than nhiên liệu đã nghiền nhỏ được đưa vào phễu chứa than và rơi vào ghi qua cổng. Xích từ từ chuyển động để dẫn động ghi và than phủ trên đó vào lò. Không khí được quạt gió thổi vào lò. Nhiên liệu được đốt cháy hoàn toàn trong nồi hơi để giải phóng nhiệt. Sẽ làm mềm

Nước được đun nóng thành nước nóng. Dự án được đề xuất áp dụng phương pháp sưởi ấm gián tiếp để sưởi ấm bên ngoài. Nước nóng có nhiệt độ cao được tạo ra bởi nồi hơi nước nóng được cung cấp trực tiếp cho mạng lưới sưởi ấm. Sau khi trao đổi nhiệt trong trạm phát điện sưởi ấm, nước hồi lưu được đưa đến lò hơi bằng máy bơm nước tuần hoàn của mạng lưới sưởi ấm, đây là lần đầu tiên. - hệ thống mạng cấp nhiệt; trao đổi nhiệt thông qua các bộ trao đổi nhiệt trong mỗi trạm gia nhiệt Hệ thống nước nóng trực tiếp đưa đến các hộ sử dụng nhiệt để sưởi ấm là hệ thống mạng cấp nhiệt thứ cấp. Nước tuần hoàn trong mạng sưởi ấm được làm nóng bởi trạm trao đổi nhiệt để đạt được mục đích sưởi ấm. Nước nóng nhiệt độ thấp từ trạm trao đổi nhiệt được đưa đến hệ thống dẫn nước vào của lò hơi, và được tái chế để sử dụng sau khi được làm nóng. Nhiệt độ cấp nước danh định và nhiệt độ nước hồi lưu của lò hơi trong nhà máy nguồn nhiệt lần lượt là 130 ° C và 70 ° C.

(3) Hệ thống lọc khí thải và loại bỏ xỉ

Khí thải được xử lý bằng thiết bị hút bụi màng nước và tháp khử lưu huỳnh hai giai đoạn trước khi thải ra khỏi xi lanh xả cao 40 mét. Sau khi nước tro lắng trong bể lắng, tro ướt được đưa ra ngoài bằng cần cẩu gắp điện và đặt trên giàn phơi tro, sau đó tro được vận chuyển đến công ty vật liệu xây dựng bằng ô tô.

Được sử dụng làm nguyên liệu cho các sản phẩm của mình. Tro, xỉ được đốt cháy trực tiếp rơi vào thiết bị khử xỉ dạng cạp nặng, được xích khung đưa ra khỏi xưởng, và được xe đẩy vận chuyển đến bãi tro xỉ.

(4) Hệ thống xử lý nước làm mềm

Sử dụng nước khử hấp thụ đã được làm mềm, nguồn nước đầu tiên được làm mềm bằng thiết bị trao đổi ion natri, sau đó được cấp vào hệ thống sau khi khử oxy bằng thiết bị khử hấp phụ. Chất lượng nước sau xử lý đáp ứng các yêu cầu của "Tiêu chuẩn chất lượng nước lò hơi công nghiệp" (GB1576-2001) .

(5) Nút xả nước thải

2.1.3 Việc xả nguồn ô nhiễm và các biện pháp kiểm soát ô nhiễm cho giai đoạn đầu của dự án

2.1.3.1 Các biện pháp xử lý và phát thải chất ô nhiễm không khí

(1) Khí thải lò hơi đốt than

Nhà máy nguồn nhiệt của dự án giai đoạn 1 hiện có 2 nồi đun nước nóng, mỗi nồi có công suất 40t / h và 65t / h. Lượng SO2 sinh ra trong khói lò đốt than khoảng 448kg / h và lượng muội than sinh ra khoảng 851kg / h. Thêm chất lỏng cô đặc cố định lưu huỳnh và loại bỏ bụi trong lò để cố định lưu huỳnh trong lò; khí thải lò hơi được loại bỏ bởi bộ thu bụi màng nước granit và tháp khử lưu huỳnh hai giai đoạn được kết nối với đầu ra của tạo ra quạt gió, và phương pháp hai kiềm được sử dụng để khử lưu huỳnh. Nồng độ phát thải SO2 của khí thải lò than sau khi tinh chế khoảng 700mg / m3 và tốc độ phát thải khoảng 103,3kg / h; nồng độ phát thải muội than khoảng 91,4mg / m3 và tốc độ phát thải khoảng 13,5kg / h. Khí thải tinh khiết được thải ra ngoài qua một ống khói cao 40 mét.

Sau khi tinh chế bằng bộ thiết bị khử lưu huỳnh và loại bỏ bụi này, nồng độ phát thải của SO2 và muội than đáp ứng các yêu cầu của "Tiêu chuẩn phát thải ô nhiễm không khí của lò hơi" (GB13271-2001) cho giai đoạn cấp hai khu vực II; nhưng theo "Lò hơi Tiêu chuẩn phát thải ô nhiễm không khí "

Yêu cầu “tổng công suất lắp đặt lớn hơn 28MW và chiều cao ống khói của nhà lò hơi không nhỏ hơn 45 mét”. Chiều cao ống khói của dự án giai đoạn đầu là 40 mét, không đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn . Trong giai đoạn hai của dự án sưởi ấm trung tâm, dự kiến ​​sẽ tiến hành xử lý "mới và cũ", và phá dỡ 40

Ống khói cao mét, ống khói mới cao 100 mét.

(2) Bụi từ bãi than lộ thiên và kho chứa than

Bụi sẽ được tạo ra tại bãi than lộ thiên trong quá trình bốc dỡ, vận chuyển than; các hành lang than nửa kín và máng không kín tại các điểm vận chuyển cũng sẽ phát sinh bụi. Hiện tại, vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn nào khác ngoài việc thường xuyên phun nước làm ẩm than chứa trong bãi than. Dành cho hệ thống sưởi trung tâm

Giai đoạn 2 của dự án sẽ thực hiện chuyển đổi “đưa cái cũ lấy cái mới” để xây dựng bãi chứa than khép kín và hệ thống vận chuyển than khép kín.

(3) Than cám vụn

Trong quá trình nghiền than sẽ sinh ra một lượng bụi nhất định, nồng độ khoảng 2000mg / m3. Hiện tại, không có biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm nào được thực hiện. Dự kiến ​​sẽ lắp đặt một tủ hút khí trong giai đoạn hai của dự án sưởi ấm trung tâm để thu gom khí thải có chứa bụi và đưa đến bộ lọc túi để làm sạch dòng chảy.

2.1.3.2 Các biện pháp xả và xử lý nước thải

 Nước thải sản xuất hiện có của giai đoạn 1 của dự án sưởi ấm chủ yếu là: thoát nước lò hơi, nước rửa ngược thiết bị mềm và nước làm mát tuần hoàn, lưu lượng xả là 0,1t / d, 3,2t / d và 0,1t / d tương ứng. Nước thải sản xuất nêu trên được xả vào bể lắng, sau khi kết tủa được tái sử dụng để bổ sung cho hệ thống khử lưu huỳnh, khử bụi và nước phun vào bãi than, nước thải sản xuất không được thải ra ngoài.

Lưu lượng nước thải sinh hoạt khoảng 4,3 tấn / ngày, hiện được xả trực tiếp vào mạng lưới thoát nước của thành phố sau khi được xử lý trong bể tự hoại. Sau khi nhà máy xử lý nước thải huyện Từ Liêm hoàn thành và đi vào hoạt động vào tháng 9 năm 2009, nước thải sinh hoạt sẽ được xử lý bằng bể tự hoại để đáp ứng yêu cầu nước đầu ra của nhà máy xử lý nước thải.

Sau khi đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ được thải vào nhà máy xử lý nước thải huyện Từ Liêm.

2.1.3.3 Nguồn ồn và các biện pháp phòng ngừa

Nguồn tiếng ồn trong giai đoạn đầu của dự án sưởi ấm chủ yếu bao gồm tiếng ồn từ quạt gió và quạt hút của nhà máy nguồn nhiệt và tiếng ồn từ các máy bơm cấp nước của nhà máy nhiệt điện. Có thể giảm tiếng ồn bằng các biện pháp như xây dựng nhà máy hoặc việc bổ sung các tấm che cách âm và các tấm giảm chấn động. Dữ liệu giám sát môi trường âm thanh hiện tại cho thấy tiếng ồn tại ranh giới của nhà máy đạt tiêu chuẩn.

2.1.3.4 Khối lượng và xử lý chất thải rắn

Chất thải rắn giai đoạn 1 của dự án đốt nóng chủ yếu là xỉ lò hơi và tro xỉ thải bụi, sản lượng hàng năm khoảng 9.200 tấn, được làm sạch, vận chuyển thường xuyên và bán làm vật liệu xây dựng.

2.1.4 Tóm tắt về xả thải ô nhiễm của dự án giai đoạn I hiện tại

Các nguồn ô nhiễm chính và các biện pháp xử lý của dự án sưởi ấm giai đoạn I hiện có được tóm tắt trong bảng dưới đây.

2.1.5 Hiện trạng phê duyệt ĐTM của dự án và tình hình nghiệm thu bảo vệ môi trường

Cục Bảo vệ Môi trường đã phê duyệt "Báo cáo Tác động Môi trường của Dự án Hệ thống sưởi trung tâm của Công ty Hệ thống sưởi ấm Quận Hoàn Kiếm" vào ngày 29 tháng 1 năm 2008 (xem phụ lục của báo cáo này để biết chi tiết. Vào tháng 11 năm 2008, Trạm Giám sát Môi trường Quận Hà Nội cung cấp

Các công trình bảo vệ môi trường của Công ty nhiệt điện đã thực hiện quan trắc nghiệm thu hoàn thành, báo cáo giám sát được trình bày chi tiết trong phần phụ lục của báo cáo này. Kết luận chính của biên bản giám sát nghiệm thu là: "Công ty H có thể xây dựng các công trình bảo vệ môi trường liên quan phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường và hiệu quả xử lý chất ô nhiễm chính là đáng kể; nồng độ phát thải SO2 của khí thải đốt than sau khi thanh lọc là khoảng 700mg / m3 và lưu lượng phát thải khoảng 700mg / m3, 103,3kg / h; nồng độ khói, bụi phát thải khoảng 91,4mg / m3 và lưu lượng phát thải khoảng 13,5kg / h. Kết quả giám sát khí phù hợp với "Tiêu chuẩn phát thải ô nhiễm không khí lò hơi" trong tiêu chuẩn thời gian loại thứ hai khu vực II, đạt tiêu chuẩn Phát thải; lượng phát thải hàng năm của các chất ô nhiễm chính vào khoảng: 4,44 × 108Nm3 khí thải, 40,5 tấn khói và bụi, và 310 tấn sulfur dioxide. " Cục Bảo vệ Môi trường Thành Đức đang tổ chức nghiệm thu.

2.1.6 Các vấn đề chính về môi trường trong giai đoạn đầu của dự án và các biện pháp bảo vệ môi trường với cái mới và cái cũ

(1) Chiều cao của ống khói phát thải không đáp ứng các yêu cầu của "Tiêu chuẩn phát thải ô nhiễm không khí lò hơi" Chiều cao của ống khói của nhà máy nguồn nhiệt của giai đoạn đầu tiên của dự án sưởi ấm là 40 mét, không đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn. Dự án sẽ tiến hành xử lý “mới và cũ” trong giai đoạn 2. Ống khói cao 40 mét sẽ được phá bỏ và ống khói cao 100 mét sẽ được xây mới.

(2) Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm bụi không đầy đủ trong bãi than lộ thiên và hệ thống vận chuyển than

Hiện tại, vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn nào khác ngoài việc thường xuyên phun nước làm ẩm than chứa trong bãi than. Dự kiến ​​sẽ thực hiện chuyển đổi “dùng cái mới lấy cái cũ” vào giai đoạn hai của dự án lò sưởi trung tâm và xây dựng một kho than khép kín thống nhất.

 

Báo cáo tác động môi trường dự án sưởi ấm trung tâm

 

2.2 Tình hình sưởi ấm hiện tại và kế hoạch sưởi ấm của Thành phố Hà Nội

2.2.1 Lịch sử và tình hình hiện tại của việc cung cấp hệ thống sưởi ở Thành phố Hà Nội

(1) Trước khi vận hành giai đoạn đầu của dự án sưởi ấm trung tâm

Trước khi đi vào hoạt động giai đoạn đầu tiên của dự án sưởi ấm trung tâm ở Thành phố Hà Nội, có tổng cộng 9 trạm sưởi (trạm sưởi của Đại hội nhân dân, trạm sưởi của công ty ban đầu, trạm sưởi của chợ rau, trạm phía đông bắc, trạm Jinfeng và cộng đồng Hedong) Trạm, trạm nhiên liệu, trạm sóng trung), khai thác

Hệ thống sưởi được cung cấp bởi hệ thống sưởi của quận, tổng công suất lò hơi là 126 tấn / h, và tổng diện tích sưởi là khoảng 700.000 m2. Do những điểm này lò hơi đốt nóng tiêu tán không được trang bị thiết bị lọc khí thải, điều này có ảnh hưởng nhất định đến môi trường khí quyển địa phương.

(2) Sau khi vận hành dự án sưởi trung tâm giai đoạn một

Giai đoạn đầu tiên của dự án sưởi ấm trung tâm của Quận Hoàn Kiếm đã được hoàn thành và đi vào sản xuất vào năm 2007. Một nồi hơi nước nóng 40t / h và 65t / h đã được lắp đặt để giải quyết vấn đề sưởi ấm cho 1,2 triệu m2 ở quận Hexi. Giai đoạn đầu của hệ thống sưởi dự án nguồn nhiệt nhà máy SO2 và bồ hóng Khí thải hiện tại tổng số tiền lần lượt là 310t / a và 40,5t / a.

Sau khi vận hành giai đoạn 1 của dự án sưởi ấm trung tâm ở huyện Từ Liêm, 5 lò hơi đốt than và một số lò hơi đốt than dân dụng của Cục đất đai huyện, Cục an ninh công cộng, Cục giá công nghiệp và thương mại, Cục thuế quốc gia và khách sạn Yunwaike bị hủy bỏ; 4 lò hơi đốt than phân tán bị hủy bỏ. Trạm sưởi (do Đại biểu nhân dân cung cấp trạm sưởi, trạm sưởi của công ty ban đầu, trạm sưởi chợ rau và trạm sưởi), các vị trí trạm sưởi ở trên lần lượt được xây dựng với các trạm trao đổi nhiệt cho giai đoạn đầu của dự án sưởi ấm tập trung và các lò hơi sưởi ấm ban đầu là tất cả các dịch vụ. Ở một mức độ nhất định, vấn đề cung cấp nhiệt phi tập trung ở các thị trấn của quận đã được giải quyết, và ô nhiễm không khí đã được giảm bớt.

2.2.2 Kế hoạch sưởi ấm của Quận Hoàn Kiếm và tải trọng sưởi ấm của giai đoạn hai của dự án sưởi ấm được đề xuất

Các mục tiêu của kế hoạch sưởi ấm cho Thành phố Hà Nội như sau: (1) Trong thời gian lập kế hoạch, tất cả các phụ tải sưởi ấm mới trong khu vực đô thị của Thành phố Hà Nội sẽ được cung cấp tập trung, và các ngôi nhà lò hơi nhỏ phi tập trung trong khu vực đô thị Quận Hoàn Kiếm sẽ được chuyển đổi để sưởi ấm. (2) Tỷ lệ cấp nhiệt của hệ thống sưởi trung tâm vào năm 2020 sẽ lớn hơn 80%. (3) Hủy bỏ dần các lò hơi và bếp than nhỏ rải rác ở Thành phố Hà Nội, và trước tiên hãy xem xét hệ thống sưởi trung tâm cho các tòa nhà mới. Theo kế hoạch phát triển đô thị của Thành phố Hà Nội, khu vực xây dựng hệ thống sưởi trong giai đoạn hai của dự án sưởi ấm trung tâm của Thành phố Hà Nội sẽ được chia thành các cấp vào năm 2013.

Nhiệt độ đã tăng lên khoảng 1,5 triệu m2 (như trong Bảng 2-5). Giai đoạn hai của dự án sưởi ấm trung tâm dự kiến ​​khởi công vào năm 2009 và đi vào hoạt động vào năm 2010. Xây dựng 2 bộ nồi hơi nước nóng 65t / h và các công trình phụ trợ, hỗ trợ cấp điện lưới cấp nóng chính, tổng chiều dài đường ống cấp nước hồi lưu là 6535 mét, và 7 trạm trao đổi nhiệt, chủ yếu để giải quyết vấn đề sưởi ấm trung tâm của quận. vị trí của quận Hedong và một phần nhỏ còn lại của khu vực sưởi ấm quận Hexi.

Sau khi giai đoạn 1 và 2 của dự án đi vào hoạt động hoàn toàn, nó có thể đáp ứng nhu cầu sưởi ấm của 2,7 triệu m2 tại Thành phố Hà Nội.

2.3 Phân tích dự án đề xuất

2.3.1 Tình hình cơ bản

(1) Tên dự án: Giai đoạn hai của dự án sưởi ấm trung tâm của Công ty Hệ thống sưởi ấm Quận Hoàn Kiếm ở thành phố Hà Nội

(2) Địa điểm xây dựng dự án

Nhà máy nguồn nhiệt của dự án sưởi ấm giai đoạn II được đề xuất nằm ở phía tây nam của huyện Từ Liêm, trên bờ tây của sông Tô Lịch, ở phía tây của địa điểm nhà máy của giai đoạn đầu tiên (tọa độ trung tâm N41 ° 55 '56 ”, E117 ° 45’ 35 ”). Tổng diện tích dự án đề xuất là 59474m2

(Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo Phụ lục về Giấy phép quy hoạch đất xây dựng và văn bản trả lời của Chính phủ về việc thu hồi đất ở huyện Từ Liêm). Diện tích xây dựng nhà máy nguồn nhiệt là 6352m2. Địa hình của khu vực lựa chọn địa điểm cho nhà máy nguồn nhiệt tương đối bằng phẳng, cao độ mặt đất tự nhiên từ 838,3 đến 839,1m.

(3) Nội dung chính và quy mô xây dựng dự án

Dự án nhà máy nguồn nhiệt: lắp đặt 2 nồi hơi nước nóng 65t / h, diện tích sưởi khoảng 1,5 triệu m2. Tòa nhà sản xuất mới là phòng lò hơi giai đoạn hai và các công trình phụ trợ. Hỗ trợ dự án mạng lưới sưởi: giai đoạn hai của dự án là hỗ trợ mạng lưới sơ cấp cấp nước nóng và đường ống dẫn nước hồi với tổng chiều dài 6535 mét và đường kính ống từ DN200 đến DN500.

Trạm trao đổi nhiệt: 7 trạm trao đổi nhiệt được xây dựng mới với diện tích cấp nhiệt 90-255.000 m2, phụ tải cấp nhiệt 6,5-16,75MW.

(4) Đề xuất năm bắt đầu và năm kết thúc xây dựng dự án và thời gian xây dựng dự án

Thời gian khởi công và kết thúc dự án từ đầu năm 2009 đến cuối năm 2010, thời gian xây dựng là 2 năm.

(5) Tổng mức đầu tư dự án

Tổng vốn đầu tư là 61,82 triệu nhân dân tệ, trong đó số tiền Ngân hàng Phát triển Châu Á xin vay là 4,5 triệu đô la Mỹ, 30,32 triệu nhân dân tệ còn lại do Thành phố Hà Nội huy động. (Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo thư cam kết đính kèm của Văn phòng Tài chính Hà Nội về việc sử dụng các khoản vay của ADB để xây dựng giai đoạn hai của dự án sưởi ấm khu bãi biển bảo lãnh thành phố)

(6) Thành phần của dự án đề xuất

Giai đoạn hai dự kiến ​​của dự án sưởi ấm trung tâm ở Thành phố Hà Nội bao gồm một nhà máy nguồn nhiệt, một trạm sưởi và một dự án mạng lưới đường ống. Nội dung xây dựng chính được trình bày trong Bảng 2-6.

 

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q.1, TPHCM

Hotline:  0903649782 - (028) 3514 6426

Email: nguyenthanhmp156@gmail.com

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng