Mẫu báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường nhà máy sản xuất gỗ

Mẫu báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường nhà máy sản xuất gỗ. Minh Phuong Corp - Dịch vụ tư vấn hồ sơ cấp giấy phép môi trường. Liên hệ: 0903 649 782.

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường nhà máy sản xuất gỗ

MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
CHƯƠNG 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ

1.1. Tên chủ cơ sở
1.2. Tên cơ sở
1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất
1.3.1. Công suất của cơ sở
1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở
1.3.3. Sản phẩm của cơ sở
1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng phế liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở
1.4.1. Nguyên liệu
1.4.2. Nhiên liệu, điện, nước

Cấp giấy phép môi trường nhà máy sản xuất gỗ

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường nhà máy sản xuất gỗ

CHƯƠNG 2: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 
2.1. Sự phù hợp của cơ sở đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy mô tỉnh, phân vùng môi trường
2.2. Sự phù hợp của cơ sở đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường
2.3. Hiện trạng khai thác, sử dụng tại khu vực nguồn nước tiếp nhận
2.4. Hiện trạng nguồn tiếp nhận nước thải
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải
3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa
3.1.2. Thu gom, thoát nước thải
3.2. Xử lý nước thải
3.3. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải
3.3.1. Bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển
3.3.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải lò hơi

3.3.3. Công trình, thiết bị xử lý bụi của quá trình sản xuất
3.3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải thông thường
3.4. Nguồn phát sinh chất thải rắn thông thường
3.5. Quy trình quản lý và xử lý chất thải rắn thông thường
3.6. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại
3.7. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung
3.8. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn của cơ sở
3.9. Các công trình, biện pháp giảm thiểu độ rung của cơ sở
3.10. Quy chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung
3.11. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi cơ sở đi vào hoạt động
3.11.1. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải
3.11.2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải
3.11.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó với sự cố lò hơi
3.11.4. Biện pháp phòng chống cháy nổ, chập điện
3.11.5. Biện pháp vệ sinh an toàn lao động
3.11.6. Phòng cháy các thiết bị điện
3.11.7. Đối với sự cố hệ thống bể tự hoại, đường ống thoát nước
3.11.8. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi
3.12. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
3.13. Công suất, sản phẩm của cơ sở
3.14. Hệ thống xử lý hơi dung môi từ quá trình sử dụng keo dán

Cấp giấy phép môi trường nhà máy sản xuất gỗ

CHƯƠNG 4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT GỖ

4.1. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nước thải
4.2. Nguồn nước thải phát sinh
4.3. Lưu lượng xả thải tối đa
4.4. Dòng nước thải
4.5. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải
4.6. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải
4.7. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với khí thải
4.8. Nguồn phát sinh khí thải
4.9. Lưu lượng xả khí thải tối đa
4.10. Dòng khí thải
4.11. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải
4.12. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với tiếng ồn, độ rung
4.13. Nguồn phát sinh
4.14. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung
4.15. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung
4.16. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại
4.17. Đối với nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải nguy hại
4.18. Đối với nội dung đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với chất thải rắn
CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT GỖ

5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải
5.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải
5.3. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với môi trường lao động
CHƯƠNG 6. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ NHÀ MÁY SẢN XUẤT GỖ

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải
6.2. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm
6.3. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải
6.4. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật
6.5. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ
6.6. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải
6.7. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm
CHƯƠNG 7. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ NHÀ MÁY SẢN XUẤT GỖ

CHƯƠNG 8. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ
DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Quy mô các hạng mục công trình của cơ sở

Bảng 1.2. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ quá trình sản xuất gỗ dán của cơ sở

Bảng 1.3. Lượng cần dùng và quy cách, chủng loại nguyên vật liệu chủ yếu

Bảng 1.4. Thống kê lượng điện tiêu thụ của Nhà máy sản xuất gỗ

Bảng 1.5. Bảng cân bằng nước tại nhà máy sản xuất gỗ

Bảng 1.6. Bảng khối lượng hóa chất sử dụng trong giai đoạn khử trùng

Bảng 1.7. Bảng khối lương hóa chất sử dụng trong xử lý khí thải lò hơi

Bảng 3.1. Danh mục các công trình bảo vệ môi trường

Bảng 3.2. Bảng khối lượng hóa chất sử dụng trong giai đoạn khử trùng

Bảng 3.3. Bảng thống kê kích thước các bể chứa – Trạm xử lý nước thải 10m3/ng.đ

Bảng 3.4. Bảng thống kê kích thước các thiết bị - Trạm xử lý khí thải lò hơi

Bảng 3.5. Khối lượng hóa chất sử dụng giai đoạn xử lý khí thải lò hơi

Bảng 3.6. Các thông số kỹ thuật của Lò hơi

Bảng 3.7. Các thông số kỹ thuật của hệ thống lọc bụi tay áo

Bảng 3.8. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hàng ngày

Bảng 3.9. Khối lượng và chủng loại chất thải nguy hại phát sinh của Nhà máy sản xuất gỗ

Bảng 3.10. Một số biện pháp phòng cháy chữa cháy của Nhà máy sản xuất gỗ

Bảng 4.1. Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong nước thải

Bảng 4.2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong khí thải

Bảng 4.3. Giá trị giới hạn của tiếng ồn

Bảng 4.4. Giá trị giới hạn của độ rung

Bảng 4.5. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải nguy hại

Bảng 5.1. Kết quả quan trắc định kỳ đối với môi trường nước năm 2021

Bảng 5.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải

Bảng 5.3. Kết quả quan trắc định kỳ đối với môi trường lao động

Bảng 6.1. Tiến độ thực hiện quá trình vận hàng thử nghiệm

Bảng 6.2. Thời gian dự kiến của quá trình vận hành thử nghiệm
Bảng 6.3. Kế hoạch quan trắc trong giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của hệ thống xử lý chất thải

Bảng 6.4. Kế hoạch quan trắc trong giai đoạn vận hành ổn định công trình xử lý chất thải Bảng 6.5. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải

Bảng 6.6. Chương trình quan trắc định kỳ đối với khí thải

Bảng 6.7. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm
DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1. Vị trí địa lý của Nhà máy sản xuất gỗ

Hình 1.2. Sơ đồ quy trình sản xuất gỗ dán

Hình 1.3. Một số hình ảnh về dây chuyền sản xuất của Nhà máy sản xuất gỗ

Hình 1.4. Sản phẩm gỗ dán của Nhà máy sản xuất gỗ

Hình 2.1. Hình ảnh hiện trạng nguồn tiếp nhận nước thải của Nhà máy sản xuất gỗ

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom nước mưa chảy tràn

Hình 3.2. Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải

Hình 3.3. Mạng lưới thu gom, thoát nước thải của Nhà máy sản xuất gỗ

Hình 3.4. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 10m3/ngày đêm

Hình 3.5. Một số hình ảnh về trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 10m3/ng.đ

Hình 3.6. Sơ đồ hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi

Hình 3.7. Cấu tạo tháp hấp thụ của hệ thống xử lý khí thải

Hình 3.8. Hình ảnh lò hơi và HTXL khí thải lò hơi tại nhà máy sản xuất gỗ

Hình 3.9. Hệ thống xử lý khí thải bằng lọc bụi tay áo

Hình 3.10. Hình ảnh về hệ thống xử lý khí thải bằng lọc bụi tay áo

Hình 3.11. Sơ đồ thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH

Hình 3.12. Hình ảnh thùng chứa CTNH có dán mã theo quy định

Hình 3.13. Một số hình ảnh về hệ thống phòng cháy chữa cháy của Nhà máy sản xuất gỗ

Hình 3.14. Thiết bị bình chữa cháy tại Nhà máy sản xuất gỗ

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường nhà máy sản xuất gỗ
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

BTCT Bê tông cốt thép

CTR Chất thải rắn

QCVN Quy chuẩn Việt Nam

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam

BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường

XLNT Xử lý nước thải

CTNH Chất thải nguy hại

PCCC Phòng cháy chữa cháy

BVMT Bảo vệ Môi trường

BYT Bộ Y tế

HTXL Hệ thống xử lý

Hình 1.3. Một số hình ảnh về dây chuyền sản xuất của Nhà máy sản xuất gỗ

Xem thêm: Mẫu báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án đầu tư nhà máy sản xuất thanh cửa nhựa uPVC Profile (khoanngam.net)

Minh Phương Corp là Đơn vị

- Chuyên Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng trên Toàn Quốc.

- Đơn vị chuyên thi công dự án khoan ngầm các đường quốc lộ, đường thủy con kênh ,sông lớn trên Toàn Quốc.

- Đơn vị viết Hồ sơ Môi trường.

+ Giấy phép Môi trường.

+ Báo cáo Công tác bảo vệ Môi trường.

+ Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường.

Tại sao nên chọn Công ty CP Tư vấn Đầu tư & Thiết kế Xây dựng Minh Phương ?

Công ty được hình thành trên cơ sở sáng lập viên từng là giám đốc dự án, kỹ sư chuyên ngành xây dựng, công nghệ kỹ thuật, quản trị kinh doanh, từng điều hành các tập đoàn lớn, các Công ty Liên doanh nước ngoài hàng chục năm.

Với đội ngũ nhân viên đầy nhiệt huyết, năng lực, và giàu kinh nghiệm.

Là Đơn vị chuyên tư vấn và nhận thầu các dự án đầu tư và thiết kế xây dựng trên Toàn Quốc.

Tư vấn nhiệt tình, giá cả hợp lí, mang tính cạnh tranh cao.

Quy trình làm việc đảm bảo tiến độ nhanh chóng, hiệu quả cao nhất:

Chất lượng dịch vụ được khách hàng tin tưởng và ưu tiên đặt khách hàng lên hàng đầu.

Triển khai thực hiện ngay khi khách hàng kí hợp đồng.

Đảm bảo đúng tiến độ hoàn thành dự án.

LIÊN HỆ 0903 649 782

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q.1, TPHCM

Hotline:  0903649782 - (028) 3514 6426

Email: nguyenthanhmp156@gmail.com

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng