Mẫu báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi

Mẫu báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi. Minh Phuong Corp - Liên hệ 0903 649782. Dịch vụ viết hồ sơ môi trường: cấp giấy phép môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

Mẫu báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ

1.1. Tên chủ cơ sở
1.2. Tên cơ sở
1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của cơ sở
1.3.1. Công suất của cơ sở
1.3.2. Công nghệ của cơ sở, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của cơ sở
1.3.3. Sản phẩm của cơ sở
1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở
1.5. Cơ sở không sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất
1.6. Các thông tin khác có liên quan đến cơ sở
CHƯƠNG 2. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, 
KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải
3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa
3.1.2. Thu gom, thoát nước thải
3.1.3. Xử lý nước thải
3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải
3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường
3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại
3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung
3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường
3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác
3.8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải
4.2. Nguồn phát sinh nước thải
4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải
4.4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung
4.5. Yêu cầu về quản lý chất thải
CHƯƠNG V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CƠ SỞ

5.1. Kết quả quan trắc môi trường đối với nước thải
5.2. Kết quả quan trắc môi trường đối với khí thải
CHƯƠNG VI. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA SỞ

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

6.2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường nhà máy thức ăn chăn nuôi

Mẫu báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi 

CHƯƠNG VII. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ

CHƯƠNG VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ

8.1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ

8.2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường

UBND Ủy ban nhân dân

QH Quốc hội

NĐ-CP Nghị định – Chính phủ

WHO Tổ chức y tế thế giới

ĐTM Đánh giá tác động môi trường

ATLĐ An toàn lao động

BTCT Bê tông cốt thép

QCVN Quy chuẩn Việt Nam

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam

BYT Bộ Y tế

PCCC Phòng cháy chữa cháy

CTTT Chất thải thông thường

CTNH Chất thải nguy hại

HTXL Hệ thống xử lý

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1 Vị trí các mốc tọa độ của khu đất thực hiện nhà máy

Bảng 1.1. Quy mô công suất của cơ sở

Bảng 1.2. Nhu cầu nguyên liệu cần sử dụng của cơ sở

Bảng 1.3. Nhu cầu sử dụng hóa chất phục vụ hệ thống XLNT tập trung công suất 150m3/ngày

Bảng 1.4. Nhu cầu tiêu thụ nước của Nhà máy

Bảng 1.5. Danh mục máy móc, thiết bị của cơ sở

Bảng 1.6. Chi tiết phân bổ cơ cấu vốn của cơ sở

Bảng 1.7. Nhu cầu sử dụng lao động của cơ sở

Bảng 3.1. Một số thành phần trong nước thải từ hoạt động giết mổ

Bảng 3.2. Lượng nước thải phát sinh từ hoạt động giết mổ

Bảng 3.3. Thông số kích thước các bể tự hoại của cơ sở

Bảng 3.4. Thông số kỹ thuật của công trình xử lý nước thải tập trung

Bảng 3.5. Bảng nhu cầu sử dụng hóa chất cho HTXLNT tập trung công suất 150m3/ngày

Bảng 3.6. Tải lượng ô nhiễm của lò hơi

Bảng 3.7. Nồng độ ô nhiễm bụi và khí thải từ quá trình đốt trấu trong điều kiện tiêu chuẩn

Bảng 3.8. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm từ khí thải do vận hành máy phát điện dự phòng

Bảng 3.9. Bảng thông số kỹ thuật của các hệ thống thu gom, xử lý mùi

Bảng 3.10. Thành phần chất thải rắn thông thường phát sinh tại cơ sở

Các loại chất thải nguy hại khu vực giết mổ của cơ sở bao gồm

Bảng 3.11. Thành phần chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở

Bảng 3.12. Các nội dung thay đổi của cơ sở so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM

Bảng 4.1. Giới hạn thông số và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải

Bảng 4.2. Thông số và giới hạn nồng độ chất ô nhiễm trong khí thải lò hơi

Bảng 4.3. Thông số và giới hạn nồng độ chất ô nhiễm trong khí thải từ khu vực ép viên – làm mát của 03 dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và khí thải từ các công đoạn ép đùn, sấy, làm mát từ dây chuyền sản xuất thức ăn thủy sản

Bảng 4.4. Vị trí và phương thức xả khí thải của dự án

Bảng 4.5. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung tại nhà xưởng sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn thủy sản

Bảng 5.1. Kết quả đo, phân tích các thông số nước thải sinh hoạt năm 2020

Bảng 5.2. Kết quả đo, phân tích các thông số nước thải sinh hoạt năm 2021

Bảng 5.3. Kết quả đo, phân tích mẫu khí thải lò hơi năm 2020

Bảng 5.4. Kết quả đo, phân tích mẫu khí thải lò hơi năm 2021

Bảng 6.1. Bảng dự kiến thời gian vận hành thử nghiệm

Bảng 6.2. Bảng kế hoạch quan trắc nước thải

Bảng 6.3. Bảng kế hoạch quan trắc khí thải

Bảng 6.4. Bảng vị trí giám sát tiếng ồn, độ rung

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Sơ đồ vị trí thực hiện nhà máy

Hình 1.2. Vị trí tọa độ của khu đất thực hiện nhà máy

Hình 1.3. Quy trình sản xuất, chế biến thức ăn gia súc, gia cầm

Hình 1.4. Quy trình sản xuất, chế biến thức ăn thủy sản

Hình 1.5. Quy trình giết mổ gia cầm

Hình 1.6. Vị trí thịt ở lợn

Hình 1.7. Quy trình giết mổ gia súc

Hình 1.8. Thịt lợn được xẻ mảnh

Hình 1.9. Hình ảnh sản phẩm của xưởng sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm và thức ăn thủy sản

Hình 1.10. Sản phẩm thực phẩm gia súc, gia cầm

Hình 3.1. Các hố ga thoát nước mưa

Hình 3.2. Mương thoát nước phía Đông của nhà máy

Hình 3.3. Mạng lưới thu gom và thoát nước mưa của cơ sở

Hình 3.4. Hệ thống thu gom nước thải của dự án

Hình 3.5. Mạng lưới thu gom và thoát nước thải của dự án

Hình 3.6. Sơ đồ cân bằng nước tại nhà máy

Hình 3.7. Hình ảnh bể tự hoại xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt của dự án

Hình 3.8. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án

Hình 3.9. Sơ đồ hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi

Hình 3.10. Hình ảnh lò hơi và hệ thống xử lý bụi, khí thải lò hơi

Hình 3.11. Thiết bị hấp phụ mùi phát sinh từ máy làm mát của dây chuyền thủy sản và từ công đoạn ép viên- làm mát của dây chuyền sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm số 2

Hình 3.12. Các quạt hút mùi, bụi từ máy ép đùn, sấy của dây chuyền sản xuất thức ăn thủy sản và từ công đoạn ép viên – làm mát từ dây chuyền sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm số 3 

Hình 3.13. Các thiết bị hấp phụ mùi, bụi phát sinh từ máy ép đùn, sấy của dây chuyền sản xuất thức ăn thủy sản và từ công đoạn ép viên – làm mát của dây chuyền sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm

Hình 3.14. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý bụi, mùi tại dự án

Hình 3.15. Hình ảnh khu lưu giữ chất thải thông thường và chất thải nguy hại chung của cơ sở   

Hình 3.16. Hình ảnh khu lưu giữ chất thải thông thường và chất thải nguy hại khu vực giết mổ

Hình 3.17. Sơ đồ hệ thống lọc bụi túi vải

Hình 3.18. Sơ đồ mô tả hệ thống lọc bụi túi vải

Hình 3.19. Hình ảnh hệ thống lọc bụi túi vải

Hình 3.20. Hình ảnh hệ thống thu hồi bụi kho nhập liệu

Xem thêm: Mẫu đề án thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Minh Phương Corp là Đơn vị

- Chuyên Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng trên Toàn Quốc.

- Đơn vị chuyên thi công dự án khoan ngầm các đường quốc lộ, đường thủy con kênh ,sông lớn trên Toàn Quốc.

- Đơn vị viết Hồ sơ Môi trường.

+ Giấy phép Môi trường.

+ Báo cáo Công tác bảo vệ Môi trường.

+ Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường.

Tại sao nên chọn Công ty CP Tư vấn Đầu tư & Thiết kế Xây dựng Minh Phương ?

Công ty được hình thành trên cơ sở sáng lập viên từng là giám đốc dự án, kỹ sư chuyên ngành xây dựng, công nghệ kỹ thuật, quản trị kinh doanh, từng điều hành các tập đoàn lớn, các Công ty Liên doanh nước ngoài hàng chục năm.

Với đội ngũ nhân viên đầy nhiệt huyết, năng lực, và giàu kinh nghiệm.

Là Đơn vị chuyên tư vấn và nhận thầu các dự án đầu tư và thiết kế xây dựng trên Toàn Quốc.

Tư vấn nhiệt tình, giá cả hợp lí, mang tính cạnh tranh cao.

Quy trình làm việc đảm bảo tiến độ nhanh chóng, hiệu quả cao nhất:

Chất lượng dịch vụ được khách hàng tin tưởng và ưu tiên đặt khách hàng lên hàng đầu.

Triển khai thực hiện ngay khi khách hàng kí hợp đồng.

Đảm bảo đúng tiến độ hoàn thành dự án.

LIÊN HỆ 0903 649 782

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q.1, TPHCM

Hotline:  0903649782 - (028) 3514 6426

Email: nguyenthanhmp156@gmail.com

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng