Hồ sơ xin cấp giấy phep môi trường khu nhà ở - Thủ tục xin giấy phép môi trường

Theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, Dự án “Khu nhà ở Phú Hữu”, hot động với mục đích xây dựng khu nhà ở với din tích quy hoạch 30.247,58 m² gồm 225 căn nhà (gồm nhà ở đơn lập, song lập và nhà liên kế vưn) và đất giáo dục din tích 5.385,48 m2 phục vụ cho nhu cầu ở và sinh hoạt của người dân tại dự án khoảng 900 người.

Công khai giấy phép môi trường. Báo cáo cấp giấy phép môi trường. Thời hạn cấp giấy phép môi trường. Tư vấn giấy phép môi trường

I. Giới thiệu

Báo cáo cấp giấy phép môi trường cho dự án khu nhà ở mới được xây dựng. Mục tiêu của đề xuất cấp giấy phép môi trường là đảm bảo rằng việc xây dựng và vận hành khu nhà ở không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh và sức khỏe của cộng đồng. Báo cáo đề xuất cấp GPMT bao gồm các thông tin về vị trí, môi trường hiện tại, các biện pháp bảo vệ môi trường được đề xuất và kế hoạch quản lý môi trường trong quá trình xây dựng và hoạt động của khu nhà ở.

II. Vị trí và môi trường hiện tại

 1. Vị trí: Xác định vị trí cụ thể của khu nhà ở và mô tả đặc điểm địa hình, hệ thống thủy lợi và các yếu tố môi trường khác trong khu vực.

 2. Môi trường hiện tại: Đánh giá tình trạng môi trường hiện tại bao gồm chất lượng không khí, nước, đất và tiếng ồn. Xác định các yếu tố môi trường quan trọng và đo lường chúng để có cái nhìn tổng thể về tình trạng môi trường trong khu vực.

III. Biện pháp bảo vệ môi trường được đề xuất

 1. Quy trình xây dựng: Mô tả các biện pháp bảo vệ môi trường được áp dụng trong quá trình xây dựng như quản lý chất thải xây dựng, kiểm soát bụi, và giảm tiếng ồn.

 2. Quy trình vận hành: Đề xuất các biện pháp để giảm tác động môi trường trong quá trình vận hành khu nhà ở như quản lý chất thải sinh hoạt, sử dụng năng lượng tiết kiệm, và quản lý nước.

 3. Xử lý chất thải: Đề xuất các biện pháp xử lý chất thải sinh hoạt và chất thải xây dựng để đảm bảo việc xử lý chúng không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh.

 4. Kiểm soát ô nhiễm: Đề xuất các biện pháp để kiểm soát ô nhiễm trong khu nhà ở bao gồm:

 • Kiểm soát ô nhiễm không khí: Đề xuất việc sử dụng công nghệ xử lý không khí, như hệ thống lọc bụi và hút khí thải, để giảm ô nhiễm từ các nguồn như giao thông, hệ thống sưởi, và các hoạt động công nghiệp gần khu vực.

 • Kiểm soát ô nhiễm nước: Đề xuất việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải hiệu quả và việc quản lý nước mưa để đảm bảo không có sự thải thải ô nhiễm từ khu nhà ở vào nguồn nước sạch gần đó, như ao hồ hoặc sông suối.

 • Kiểm soát ô nhiễm đất: Đề xuất việc áp dụng các biện pháp quản lý chất thải xây dựng, như phân loại và tái chế, để giảm ô nhiễm đất từ các hoạt động xây dựng. Ngoài ra, cần thực hiện quản lý chất phụ gia và phân bón để tránh ô nhiễm đất do sử dụng chất hóa học gây hại.

 • Kiểm soát tiếng ồn: Đề xuất việc sử dụng vật liệu cách âm và cách nhiệt để giảm tiếng ồn từ các nguồn như giao thông và hoạt động xây dựng. Đồng thời, cần xác định các khu vực nhạy cảm với tiếng ồn, như trường học và bệnh viện, và thiết kế các biện pháp cách âm phù hợp để bảo vệ sức khỏe của cộng đồng.

IV. Kế hoạch quản lý môi trường

 • Thiết lập hệ thống giám sát: Đề xuất việc thiết lập hệ thống giám sát môi trường liên tục để theo dõi chất lượng không khí, nước, đất và tiếng ồn trong khu nhà ở. Cần có các thiết bị đo lường phù hợp và quy trình xử lý dữ liệu để đảm bảo việc giám sát chính xác và kịp thời.

 • Đào tạo và nâng cao nhận thức: Đề xuất việc đào tạo cộng đồng và nhân viên về quản lý môi trường, giúp họ nhận biết và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường. Ngoài ra, cần tổ chức các hoạt động tăng cường nhận thức môi trường để tạo sự cam kết và tham gia tích cực của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường.

 • Quản lý chất thải: Đề xuất việc xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý chất thải, bao gồm sự thu gom, xử lý, và tái chế chất thải sinh hoạt và chất thải xây dựng. Cần thiết lập các hệ thống thu gom chất thải hiệu quả và xác định các điểm tái chế phù hợp để giảm tác động môi trường.

 • Xử lý nước thải: Đề xuất việc xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng nước thải. Cần thiết kế các công trình xử lý nước thải, như hệ thống xử lý sinh học và hệ thống xử lý hóa học, để loại bỏ các chất ô nhiễm trong nước thải trước khi nước được xả ra môi trường.

 • Sử dụng năng lượng tiết kiệm: Đề xuất việc thúc đẩy sử dụng các nguồn năng lượng tiết kiệm và tái tạo trong khu nhà ở, như sử dụng năng lượng mặt trời, hệ thống điện gió, và các thiết bị tiết kiệm năng lượng. Đồng thời, cần xác định các biện pháp tiết kiệm năng lượng, như cách nhiệt tốt và thiết bị tiết kiệm nước, để giảm tác động môi trường từ việc sử dụng năng lượng.

V. Kết luận

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho khu nhà ở mới dựa trên các biện pháp bảo vệ môi trường được đề xuất và kế hoạch quản lý môi trường. Qua việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, khu nhà ở sẽ đảm bảo không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh và sức khỏe của cộng đồng.

Mẫu báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường như sau

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.................................................................................... III DANH MỤC BNG BIỂU..................................................................................................IV

DANH MỤC HÌNH ẢNH.....................................................................................................V CHƯƠNG I THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐU TƯ..........................................1

1.1.     Tên chủ dự án đầu tư:....................................................................................................1

1.2.     Tên dự án đầu tư............................................................................................................1

1.3.     Công suất, công ngh, sn phẩm sản xuất của dự án đầu tư: ........................................3

1.4.     Nguyên liệu, nhiên liu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng phế liệu dự

kiến nhp khu), điện năng, hóa cht sử dụng, nguồn cung cấp đin, nước của dự án đầu tư:.

.......................................................................................................................................7

1.5.     Các thông tin khác liên quan đến dự án:........................................................................9

CHƯƠNG II     SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG.......................................................................................12

2.1.     Sự phù hợp ca dự án đầu tư với quy hoạch bo vệ môi trưng quc gia, quy hoạch

tỉnh, phân vùng môi trường....................................................................................................12

2.2.     Sự phù hợp của dự án đầu tư đối vi khả năng chịu tải của môi trưng.....................12

CHƯƠNG III KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO

VỆ MÔI TRƯNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ......................................................................16

3.1.     Công trình, bin pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải (nếu có): ...........16

3.2.     Công trình, bin pháp xử lý bụi, khí thi.....................................................................30

3.3.     Công trình, bin pháp u giữ, xử lý chất thải rắn thông thường:...............................33

3.4.     Công trình, bin pháp u giữ, xử lý chất thải nguy hại:.............................................33

3.5.     Công trình, bin pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung....................................................35

3.6.     Công trình, bin pháp giảm thiểu tác đng kinh tế - xã hội, giao tng .....................35

3.7.     Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vn hành thử nghim

khi dự án đi vào vận hành:................................................................................................36

3.8.     Công trình, bin pháp bảo vệ môi trường khác...........................................................38

3.9.     Biện pháp bảo vệ môi trưng đối với nguồn ớc công trình thủy lợi khi có hoạt động

xả nước thi vào công trình thủy li......................................................................................38

3.10. Kế hoạch, tiến độ, kết qu thc hiện phương án cải to, phục hồi môi trường, phương

án bồi hoàn đa dng sinh học.................................................................................................39

3.11. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thm định báo cáo đánh giá

tác động môi trường...............................................................................................................39

CHƯƠNG IV NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIY PHÉP MÔI TRƯỜNG.................40

4.1.     Nội dung đề nghị cấp phép đi với nước thi: ............................................................40

4.2.     Nội dung đề nghị cấp phép đi với khí thải.................................................................42

4.3.     Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung................................................. 42

4.4.     Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thc hiện dịch vụ xử lý CTNH............ 47

4.5.     Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư có nhập khẩu phế liu từ nước ngoài làm

nguyên liệu sản xut.............................................................................................................. 47

CHƯƠNG V      KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ

CHẤT THẢI CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯNG CỦA DỰ ÁN... 48

5.1.     Kế hoạch vn hành thử nghiệm công trình xử lý chất thi của dự án......................... 48

5.2.     Chương trình quan trắc chất thi (tự đng, liên tục và định kỳ):................................ 51

5.3.     Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm ................................................... 52

CHƯƠNG VI CAM KT CỦA CHỦ Ự ÁN ĐẦU TƯ............................................... 54

PHỤ LC BÁO CÁO.......................................................................................................... 55

Mẫu báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. Chi phí lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Khách sạnBáo cáo de xuất cấp giấy phép môi trường Bệnh viện

CHƯƠNG I

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1.1. Tên chủ dự án đầu tư:

1.2. Tên dự án đầu tư

KHU NHÀ Ở TẠI PHƯỜNG PHÚ HU, TP.THỦ ĐỨC

- Địa điểm thc hiện dự án đầu tư: Tp Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

- Tổng vốn đầu tư: 658.400.000.000 đồng (Sáu trăm năm mươi tám tỷ bốn trăm triu đồng)

- Vị trí dự án: Vị trí dự án cụ thể của khu vc thực hiện d án được thể hiện như sau:

- Các điểm to độ giới hạn khu đất theo ĐTM đã được duyệt như sau:


1.2.1. Văn bản phê duyệt xây dựng dự án:

1.2.2. Quy mô của dự án đu tư:

Quy mô ca toàn dự án (phân loi theo tiêu chí quy định của pháp lut về đầu tư công) là 658,4 tỷ đồng (Sáu trăm năm mươi tám tỷ bn trăm triệu đồng). Dự án “Khu nhà ở Phú Hu” thuộc nhóm B, Luật Đầu tư công (được quy đnh tại Điểm g, Khoản 2, Điều 8 và khoản 1, Điều 9, Luật đu tư công số 39/2019/QH14, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020).

Khu chc năng của dự án bao gồm:

Dự án triển khai trên khu đất có diện tích 60.194m2. Trong đó bao gồm:

Đất nhóm ở: din tích 30.247,58m2, bao gồm:

Nhà liên kế sân vườn (159 căn):

+ Khu A0 có tng cng 32 căn, tng din tích 3.417,57 m2 

+ Khu A2 có tng cng 50 căn, tng din tích 4.966,88 m2 

+ Khu A3 có tng cng 21 căn, tng din tích 2.395,28m2 

+ Khu A4 có tng cng 21 căn, tng din tích 2.395,28 m2 

+ Khu A5 có tng cng 24 căn, tng din tích 2.889,41 m2 

+ Khu A6 có tng cng 11 căn, tng din tích 1.084,80 m2

Nhà ở song lập (61 căn):

+ Khu B0 có tổng cng 29 căn, tng din tích 5.207,10 m2 + Khu B1 có tổng cng 10 căn, tng din tích 2.311,25 m2 + Khu A1 có tng cng 22 căn, tng din tích 3.576,68 m2

Nhà ở đơn lập (5 căn):

+ Khu B1 có tổng cng 5 căn, tng din tích 2.003,33 m2

Đất công trình công cng (đất giáo dục)

Diện tích: 5.385,48 m2. Tng cao xây dng tối đa: 3 tầng

Đất công viên – cây xanh: diện tích 3.831,56 m2

Đất giao thông: 20.729,38 m2

Mẫu báo cáo giấy phép mô trườngBản nhận xét báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của thành viên hội đồng thẩm địnhBáo cáo giấy phép môi trường pdfMẫu số 40 giấy phép môi trường

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sn xut của dự án đầu tư:

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư:

Theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được phê duyệt năm 2014, Dự án “Khu nhà ở Phú Hữu”, hot động với mục đích xây dựng khu nhà ở với din tích quy hoạch 30.247,58 m² gồm 225 căn nhà (gồm nhà ở đơn lập, song lập và nhà liên kế vưn) và đất giáo dục din tích 5.385,48 m2 phục vụ cho nhu cầu ở và sinh hoạt của người dân tại dự án khoảng 900 người.

cấu sử dng đất theo Quyết đnh số 58/QĐ-UBND về phê duyt đồ án điều chỉnh cc bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở Phú Hu và được thể hiện như sau:


1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư:

Dự án hoạt đng với mục đích xây dng khu nhà ở cho người dân trong khu vực đến ở và sinh hoạt, do đó quy trình hoạt đng của dự án như sau:

Báo cáo cấp giấy phép môi trường dự án khu nhà ở

Hình 2. Quy trình mua nhà ở

uThuyết minh quy trình:

Chủ đầu tư trc tiếp xây dng các hthống các công trình công cộng, công trình bảo vệ môi trường và bán đất nền cho người sử dụng.

Các nguồn phát sinh chất thi chủ yếu từ quá trình sinh hoạt bao gồm:

+ Nưc thi sinh hot t quá trình v sinh ca ngưi dân sng ti khu nhà ; + Khí thi t quá trình nu ăn và t pơng tin đi li ca ngưi dân;

+ Cht thải thông thường và cht thi nguy hi t hot đng sinh hoạt.
Hoạt động tại trưng mầm non

Báo cáo cấp giấy phép môi trường dự án khu nhà ở

Hình 3. Quy trình hoạt động tại trưng học

uThuyết minh quy trình:

Mục đích xây dng trường là hỗ trợ, đáp ng về nhu cầu giáo dục tại chỗ của con em người sinh sống tại Khu nhà ở. Sau khi phụ huynh hoàn tất thủ tục nhp hc, giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh đến nhận lớp và bắt đầu học tập. Sau khi hết thời gian biểu của trường, ph huynh sẽ đến đón con về nhà ti Khu nhà ở. Do đó, các nguồn phát sinh tại trưng gồm: nước thải sinh hoạt ca cán bộ nhân viên, học sinh; nước thải từ hoạt động sinh hoạt và chất thải sinh hoạt (thực phm dư thừa, hộp đựng thc ăn, bao bì nilong,…).

Mẫu báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trườngChi phí lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trườngVăn bản đề nghị cấp giấy phép môi trườngBáo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường tiếng ảnh

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư:

Dự án “Khu nhà ở Phú Hu” với mục tiêu hot động chính là xây dng nhà ở thấp tầng cho người dân đến sinh sống trong khu vc. Sn phẩm của dự án là Khu nhà ở với tng din tích theo ĐTM được duyệt là 60.194 m2, trong đó, diện tích xây dng 225 lô theo giấy phép xây dựng số 82/GPXD ngày 03/07/2014 là 17.032,29 m2 (trong tổng din tích đất 30.247,58 m2 khu nhà ở) và các sản phm khác của dự án được thể hiện chi tiết như sau:

Dự án “Khu nhà ở Phú Hu” với mục tiêu hot động chính là xây dng nhà ở thấp tầng cho người dân đến sinh sống trong khu vc. Sn phẩm của dự án là Khu nhà ở với tng din tích theo ĐTM được duyệt là 60.194 m2, trong đó, diện tích xây dng 225 lô theo giấy phép xây dựng số 82/GPXD ngày 03/07/2014 là 17.032,29 m2 (trong tổng din tích đất 30.247,58 m2 khu nhà ở) và các sản phm khác của dự án được thể hiện chi tiết như sau:

Bảng 4. Sản phẩm dự án

Báo cáo cấp giấy phép môi trường dự án khu nhà ở
 

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q.1, TPHCM

Hotline:  0903649782 - (028) 3514 6426

Email: nguyenthanhmp156@gmail.com

 


(*) Xem thêm

Bình luận
 • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng