Những quy định mới về Giấy phép bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường 2020

Quy định về Giấy phép bảo vệ môi trường Theo Luật mới, nội dung về Giấy phép môi trường được quy định từ Điều 39 đến Điều 49.

Những quy định mới về Giấy phép bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường 2020 

Quy định về Giấy phép bảo vệ môi trường Theo Luật mới, nội dung về Giấy phép môi trường được quy định từ Điều 39 đến Điều 49. Cụ thể, có 03 nhóm quy định thuộc đối tượng phải có Giấy phép môi trường. Ngoài ra, còn các vấn đề về: nội dung giấy phép môi trường; thẩm quyền cấp giấy phép; căn cứ và thời điểm cấp giấy phép; hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép; cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, tước quyền sử dụng, thu hồi giấy phép môi trường; quyền, nghĩa vụ của chủ dự án được cấp giấy phép môi trường; trách nhiệm của các cơ quan cấp giấy phép môi trường…

Vậy Giấy pháp bảo vệ môi trường là gì, những điều cần biết về Giấy phép môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Giấy phép là văn bản ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Môi trường để thực hiện một số hoạt động nhất định tại một địa điểm cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. Giấy phép đặt ra bất kỳ điều kiện nào mà Bộ trưởng cho là cần thiết, có tính đến lợi ích của cuộc sống, môi trường, lãnh thổ hoặc sinh vật biển. Giấy phép quy định (các) hoạt động được phép cũng như (các) địa điểm và khoảng thời gian mà nó hợp lệ.

Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

 

Những quy định mới về Giấy phép bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường 2020

 

 

Giấy phép môi trường 2020

Là một phần của việc hiện đại hóa luật môi trường, Bộ đơn giản hóa các thủ tục hành chính của lãnh đạo dự án đồng thời tạo điều kiện cho việc kiểm tra hồ sơ của các dịch vụ nhà nước. Để làm được điều này, Bộ đã tạo giấy phép môi trường, áp dụng từ ngày 10 tháng 1 năm 2020. Các thủ tục và quyết định môi trường khác nhau cần thiết cho các cài đặt được phân loại để bảo vệ môi trường và lắp đặt, công trình, công trình và hoạt động theo Đạo luật Nước tùy thuộc vào sự cho phép được hợp nhất thành một ủy quyền môi trường duy nhất. Nó tập trung vào giai đoạn thượng nguồn của đơn xin ủy quyền, để cung cấp cho người khởi kiện một khả năng hiển thị tốt hơn về các quy tắc mà dự án của anh ta thuộc về.

Tại sao có Giấy phép môi trường 2020 này?

Trong việc tạo ra Giấy phép môi trường 2020, Bộ có ba mục tiêu chính:

Đơn giản hóa thủ tục và giảm thời hạn cho người khởi kiện, mà không làm giảm mức độ bảo vệ môi trường.

Cung cấp một tầm nhìn toàn cầu tốt hơn về tất cả các vấn đề môi trường của một dự án cho các dịch vụ hướng dẫn, cũng như cho công chúng.

Tăng cường dự án trong giai đoạn thượng nguồn, thông qua dự đoán tăng lên, dễ đọc và ổn định pháp lý cho lãnh đạo dự án.

Ai cần quan tâm?

Giấy phép môi trường bao gồm tất cả các yêu cầu của pháp luật hiện hành khác nhau và theo các mã khác nhau:

Bộ luật Môi trường: ủy quyền cho các cài đặt được phân loại để bảo vệ môi trường (ICPE) hoặc lắp đặt, công trình, công trình và hoạt động (IOTA), xúc phạm tuân thủ các mục tiêu về tình trạng tốt của các vùng nước, ủy quyền đặc biệt theo luật của khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia hoặc khu bảo tồn thiên nhiên corsica, ủy quyền đặc biệt theo luật của các địa điểm được phân loại, xúc phạm từ việc cấm gây hại cho các loài và môi trường sống được bảo vệ, phê duyệt sử dụng sinh vật biến đổi gen (GMO), phê duyệt các cơ sở xử lý chất thải; Tờ khai IOTA; Đăng ký và khai báo ICPE.

Mã rừng: ủy quyền giải tỏa.

Bộ luật Năng lượng: ủy quyền vận hành các cơ sở phát điện.

Bộ luật Giao thông vận tải, Bộ luật Quốc phòng và Bộ luật Di sản: ủy quyền thành lập tuabin gió hoặc cho cơ sở hạ tầng đường bộ hoặc đường sắt "Nhà nước".

Việc ủy quyền sẽ được yêu cầu trong một lần bởi cơ quan ký kết. Nó có một người đối thoại duy nhất là:

Cơ quan nhà nước phụ trách Cảnh sát đường thủy, đối với các dự án chủ yếu thuộc chế độ lắp đặt, công trình, công trình và hoạt động (IOTA)

Cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm kiểm tra các cài đặt được phân loại, đối với các dự án chủ yếu thuộc chế độ lắp đặt phân loại để bảo vệ môi trường (ICPE).

Dịch vụ nhà nước do cơ quan hành chính có thẩm quyền chỉ định, trong các trường hợp khác.

 

Quy định về Giấy phép bảo vệ môi trường Theo Luật mới

 

Lợi ích là gì?

Các dịch vụ nhà nước được tổ chức để hỗ trợ các chủ dự án ngay từ đầu dự án

Bộ tổ chức các dịch vụ của mình "trong chế độ dự án" để hỗ trợ tốt hơn cho các chủ dự án từ giai đoạn thiết kế của dự án và đặc biệt là cung cấp cho họ tầm nhìn tốt hơn về các tiêu chuẩn áp dụng. Chủ dự án cũng sẽ có khả năng yêu cầu giấy chứng nhận dự án, một bước chính thức hơn, trong đó xác định các chế độ và thủ tục mà dự án phải tuân thủ và đặt ra, theo thỏa thuận với người đứng đầu dự án, thời gian biểu hướng dẫn như một cam kết đối ứng.

Giảm thời gian điều tra

Thời hạn tố tụng được giảm so với luật trước đây, với mục tiêu 9 tháng điều tra trong vụ án chung (không bao gồm gia hạn và đình chỉ thời hạn), mà không làm giảm mức độ bảo vệ.

Ổn định các tiêu chuẩn

Để ổn định hơn luật áp dụng cho các dự án đang chuẩn bị hoặc đang được điều tra, luật ngày 1 tháng 1 năm 2020 về việc tăng tốc và đơn giản hóa hành động công cộng (được gọi là " Luật Bảo vệ môi trường 2020") quy định rằng về ICPE, các quy tắc do lệnh của bộ áp dụng cho các dự án đang được điều tra giống như các cài đặt đã hoạt động (ví dụ: thời hạn nộp đơn), ngoại lệ (đặc biệt được áp đặt bởi luật môi trường hoặc hiến pháp).

Các vấn đề môi trường được nhắm mục tiêu tốt hơn và sự tham gia của công chúng hiệu quả hơn

Trong trường hợp dự án liên quan được bao phủ bởi đánh giá môi trường, hoặc cập nhật nó, cách tiếp cận 'dự án' thay vì cách tiếp cận 'thủ tục' giúp có thể đánh giá tốt hơn tất cả các tác động môi trường và tránh đánh giá tác động dư thừa và tham vấn công chúng. Các vấn đề môi trường, được hiểu rõ hơn trên toàn cầu, do đó được trình bày tốt hơn trong quá trình tham vấn công chúng, do đó được tăng cường.

Luật Bảo vệ môi trường 2020 đưa ra khả năng, khi dự án không thuộc thẩm quyền môi trường, để thay thế cuộc điều tra công khai bằng một tháng tham gia điện tử, tùy thuộc vào các vấn đề môi trường và kinh tế xã hội của dự án.

Khớp nối với quy trình quy hoạch đô thị

Người đứng đầu dự án tự do lựa chọn thời điểm khi anh ta nộp đơn xin giấy phép xây dựng và sau này có thể được cấp trước khi ủy quyền môi trường, nhưng nó chỉ có thể được thực hiện sau khi cấp sau, ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ rất hạn chế và thu hút sự chú ý của công chúng. Đối với tuabin gió và cơ sở hạ tầng đường bộ và đường sắt "Nhà nước", ủy quyền môi trường được miễn giấy phép xây dựng hoặc phát triển.

Trong trường hợp việc sửa đổi một tài liệu quy hoạch là cần thiết để thực hiện dự án, nó có thể diễn ra cùng lúc với hướng dẫn của ủy quyền môi trường.

Cuộc điều tra công khai về nguyên tắc là duy nhất khi nó được yêu cầu bởi cả hai quyết định (để bảo vệ môi trường và quy hoạch đô thị).

 

Giấy phép môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường 2020

 

Một chế độ kiện tụng mới

Chế độ kiện tụng mới dung hòa sự tôn trọng quyền truy đòi của bên thứ ba và sự chắc chắn về mặt pháp lý của dự án:

Quyết định ủy quyền có thể được người khởi kiện chuyển đến Tòa án hành chính trong vòng 2 tháng và bởi bên thứ ba trong vòng 4 tháng kể từ ngày công bố ủy quyền (so với 12 tháng sau khi xuất bản và 6 tháng sau khi đưa vào hoạt động theo luật thông thường).

Quyền hạn của thẩm phán được điều chỉnh: người đó có thể ở lại quá trình tố tụng, hủy bỏ hoặc cải cách quyết định toàn bộ hoặc một phần, tùy thuộc vào luật áp dụng tại thời điểm phán quyết (trừ các quy tắc quy hoạch đô thị mà anh ta xem xét luật áp dụng tại thời điểm quyết định).

Sau một yêu cầu ân cần được đưa ra bởi một bên thứ ba từ việc vận hành, quyết định có thể là chủ đề của một lệnh bổ sung của tỉnh trưởng để điều chỉnh các đơn thuốc.

Phi vật chất hóa đơn xin giấy phép bảo vệ môi trường

Kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2020, đơn xin giấy phép môi trường có thể được thực hiện trực tuyến trên trang web của Bộ Tài nguyên & Môi trường này cung cấp cho người khởi kiện, khi anh ta sử dụng nó, đơn giản hóa và tiết kiệm thời gian trong suốt quá trình điều tra, bao gồm:

Việc thừa nhận biên lai sẽ được tự động ban hành nếu tất cả các tài liệu bắt buộc được nộp

Không còn yêu cầu đặt lịch hẹn tại quầy để kiểm tra tính đầy đủ và việc teleprocedure có thể truy cập 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Bổ sung và các tài liệu tố tụng khác (chuyên môn của bên thứ ba, phản hồi của người khởi kiện đối với ý kiến của cơ quan môi trường, đối nghịch, hồ sơ biện pháp Tránh-Giảm-Bồi thường) cũng được nộp vào cổng thông tin điện tử.

Người khởi kiện được tự động thông báo về tiến trình kiểm tra đơn của mình.

Thời gian ban hành và áp dụng

Luật Bảo vệ môi trường 2020 và nghị định thực hiện ngày 10 tháng 1 năm 2022 đã cho phép làm rõ khung áp dụng cho những thay đổi trong hoạt động, cài đặt, công trình và công trình và liên kết của chúng, nếu có, với bản cập nhật của nghiên cứu tác động. Một thủ tục chuyển nhượng một phần giấy phép bảo vệ môi trường cũng đã được tạo ra, cho phép người thụ hưởng chuyển một phần trang web của mình cho một hoặc nhiều người thụ hưởng khác, những người sau đó sẽ có giấy phép môi trường riêng biệt mới. Khả năng này phải tuân theo các điều kiện nghiêm ngặt: việc chuyển giao không được làm phương hại đến lợi ích được pháp luật về môi trường bảo vệ và trách nhiệm của người thụ hưởng phải được chia sẻ rõ ràng.

 

 

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q.1, TPHCM

Hotline:  0903649782 - (028) 3514 6426

Email: nguyenthanhmp156@gmail.com

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng