Mẫu báo cáo thuyết minh dự án đầu tư khu nhà ở

Mẫu báo cáo thuyết minh dự án đầu tư khu nhà ở. Minh Phuong Corp - Dịch vụ lập dự án đầu tư xây dựng chuyện nghiệp. Liên hệ tư vấn và báo giá: 0903 649 782

Mẫu báo cáo thuyết minh dự án đầu tư khu nhà ở

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NHÀ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

1.1. Giới thiệu Nhà đầu tư

1.2. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình

1.3. Mô tả sơ bộ dự án

1.4. Thời hạn đầu tư

1.5. Cơ sở pháp lý triển khai dự án

1.6. Tính pháp lý liên quan đến quản lý xây dựng

Dự án đầu tư khu nhà ở

Báo cáo thuyết minh lập dự án đầu tư khu nhà ở

CHƯƠNG 2: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ & CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

2.1. Khái quát chung và sự cần thiết phải đầu tư dự án

2.2. Mục tiêu đầu tư

2.3. Sự cần thiết phải đầu tư

2.4. Đánh giá chung về điều kiện xây dựng - những lợi thế và hạn chế

CHƯƠNG 3: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

3.1. Mô tả địa điểm xây dựng và lựa chọn địa điểm

3.1.1. Vị trí, diện tích, ranh giới khu đất

3.1.2. Điều kiện tự nhiên

3.1.3. Tình hình hiện trạng

3.1.4. Nhận xét, đánh giá chung hiện trạng

3.2. Phân tích địa điểm xây dựng dự án

3.3. Nhận xét địa điểm xây dựng dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở

3.4. Nhận xét chung về hiện trạng

CHƯƠNG 4: QUY MÔ VÀ HÌNH THỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG.

4.1. Quy mô công xuất xây dựng

4.2. Hình thức đầu tư

4.3. Quy hoạch tổng thể dự án khu đô thị mới

4.3.1. Mục tiêu quy hoạch

4.3.2. Cơ cấu sử dụng đất

4.3.3. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CƠ SỞ.

5.1. Giải pháp thiết kế công trình

5.1.1. Tiêu chuẩn áp dụng

5.1.2. Giải pháp thiết kế kiến trúc công trình và cảnh quan

1. Mặt bằng

2. Hướng thoát nước lưu vực

3. Định vị tuyến cống dọc

4. Phương pháp tính

5. Giao cắt các công trình ngầm khác

6. Trắc dọc

7. Mặt cắt ngang

8. Kết cấu cống

9. Hầm ga

Dự án đầu tư khu nhà ở

Lập thuyết minh dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở

CHƯƠNG 6: PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

6.1. Sơ đồ tổ chức công ty - Mô hình tổ chức

6.2. Nhu cầu và phương án sử dụng lao động

6.3. Phương thức tổ chức, quản lý và điều hành

6.4. Phương án giải phóng mặt bằng và tái định cư

6.5. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án

6.6. Phương án thi công công trình

6.7. Chương trình chuẩn bị việc thực hiện dự án

6.8. Công tác đấu thầu

6.9. Các công trình phục vụ thi công xây lắp

6.10. Dự kiến kế hoạch đấu thầu của dự án

6.10.1. Dự kiến kế hoạch đấu thầu

6.10.2. Phần công việc không đấu thầu

6.10.3. Phần công việc chỉ định thầu

6.10.4. Phần công việc cho cạnh tranh

6.10.5. Phần đấu thầu

6.11. Giải pháp thi công xây dựng

6.12. Hình thức quản lý dự án

CHƯƠNG 7: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, AT-PCCC

7.1. Đánh giá tác động môi trường

7.1.1. Giới thiệu chung

7.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường

7.1.3. Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng

7.1.4. Mức độ ảnh hưởng tới môi trường

7.1.5. Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường

7.1.6. Kết luận

7.2. Các biện pháp phòng cháy chữa cháy

CHƯƠNG 8: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

8.1. Cơ sở lập Tổng mức đầu tư

8.2. Nội dung Tổng mức đầu tư

8.2.1. Chi phí xây dựng và lắp đặt

8.2.2. Chi phí thiết bị

8.2.3. Chi phí quản lý dự án

8.2.4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: bao gồm

8.2.5. Chi phí khác

8.2.6. Dự phòng phí

8.2.7. Lãi vay của dự án

Tổng mức đầu tư:  Xem bảng tính đính kèm

CHƯƠNG 9: VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN

9.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án

9.1. Tiến độ sử dụng vốn

CHƯƠNG 10: HIỆU QUẢ KINH TẾ - TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN

10.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán

c. Phương án tiêu thụ sản phẩm dự kiến

10.2. Các chỉ tiêu tài chính - kinh tế của dự án

10.3. Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội

CHƯƠNG 11: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

11.1. Kết luận

11.2. Kiến nghị

Mẫu báo cáo thuyết minh lập dự án đầu tư khu nhà ở

 Chương 1: GIỚI THIỆU NHÀ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN
 Giới thiệu Nhà đầu tư
Tên công ty        :  Công ty Cổ phần Sản xuất 
Địa chỉ :   Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình
Tên công ty        : Công ty CP Tư vấn đầu tư & Thiết kế xây dựng Minh Phương
Địa chỉ                : 28B Mai Thị Lựu, phường Đakao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại          : 0903649782
Đại diện              : Ông Nguyễn Văn Thanh    -       Chức vụ:  Giám Đốc
 Mô tả sơ bộ dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở
Mẫu thuyết minh dự án đầu tư khu nhà ở
Mục tiêu đầu tư: Khu nhà ở Kim Vĩ được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn theo mô hình là một khu đô thị thương mại, dịch vụ, khu dân cư cao cấp, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông, cảnh quan độ thị và văn minh đô thị, các công trình và cảnh quan sẽ được bố trí hài hoà tự nhiên phục vụ tốt nhu cầu của người dân với tiêu chuẩn cao.

Tiến độ thực hiện dự án:
Thời gian xây dựng: từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 1 năm 2026.
 Cơ sở pháp lý triển khai dự án
Căn cứ theo các Luật, Bộ Luật của Quốc hội: Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các Nghị định; Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;  Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2014;
Căn cứ theo Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;
Căn cứ theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;
..việc cấp phép quy hoạch đối với Khu nhà ở Kim Vĩ, do Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ  làm chủ đầu tư;
Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán và dự toán công trình.
 Tính pháp lý liên quan đến quản lý xây dựng
Việc thực hiện dự án “Khu nhà ở Kim Vĩ” phải tuân thủ các quy định pháp lý sau:

Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD);
TCVN 2737-1995        : Tải trọng và tác động- Tiêu chuẩn thiết kế;
TCXD 229-1999          : Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió
TCVN 375-2006          : Thiết kế công trình chống động đất;
TCXD 45-1978             : Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;
TCVN 5760-1993        : Hệ thống chữa cháy - YC chung thiết kế lắp đặt và sử dụng;
TCVN 6160– 996         : YC chung về thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy;
TCVN 6305.1-1997 (ISO 6182.1-92) và TCVN 6305.2-1997 (ISO 6182.2-93);
TCVN 7,660-1993       : Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung về thiết kế;
TCXD 33-1985          : Cấp nước mạng lưới bên ngoài và công trình, Tiêu chuẩn thiết kế;
TCVN 5576-1991        : Hệ thống cấp thoát nước - quy phạm quản lý kỹ thuật;
TCXD 51-1984            : Thoát nước - mạng lưới bên trong và ngoài công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;
TCXD 27-1991            : TC đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng;
TCVN-46-89                 : Chống sét cho các công trình xây dựng;
EVN                    : Yêu cầu của ngành điện lực Việt Nam (Electricity of VN).
TCVN 5576-1991        : Hệ thống cấp thoát nước - quy phạm quản lý kỹ thuật;
TCXD 51-1984             : Thoát nước - mạng lưới bên trong và ngoài công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;
TCVN 6772                   : Tiêu chuẩn chất lượng nước và nước thải sinh hoạt;
TCXDVN 175:2005    : Tiêu chuẩn thiết kế độ ồn tối đa cho phép.

Xem thêm: Mẫu báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư nhà máy bao bì

Minh Phương Corp là Đơn vị

- Chuyên Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng trên Toàn Quốc.

- Đơn vị chuyên thi công dự án khoan ngầm các đường quốc lộ, đường thủy con kênh ,sông lớn trên Toàn Quốc.

- Đơn vị viết Hồ sơ Môi trường.

+ Giấy phép Môi trường.

+ Báo cáo Công tác bảo vệ Môi trường.

+ Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường.

Tại sao nên chọn Công ty CP Tư vấn Đầu tư & Thiết kế Xây dựng Minh Phương ?

Công ty được hình thành trên cơ sở sáng lập viên từng là giám đốc dự án, kỹ sư chuyên ngành xây dựng, công nghệ kỹ thuật, quản trị kinh doanh, từng điều hành các tập đoàn lớn, các Công ty Liên doanh nước ngoài hàng chục năm.

Với đội ngũ nhân viên đầy nhiệt huyết, năng lực, và giàu kinh nghiệm.

Là Đơn vị chuyên tư vấn và nhận thầu các dự án đầu tư và thiết kế xây dựng trên Toàn Quốc.

Tư vấn nhiệt tình, giá cả hợp lí, mang tính cạnh tranh cao.

Quy trình làm việc đảm bảo tiến độ nhanh chóng, hiệu quả cao nhất:

Chất lượng dịch vụ được khách hàng tin tưởng và ưu tiên đặt khách hàng lên hàng đầu.

Triển khai thực hiện ngay khi khách hàng kí hợp đồng.

Đảm bảo đúng tiến độ hoàn thành dự án.

LIÊN HỆ 0903 649 782

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q.1, TPHCM

Hotline:  0903649782 - (028) 3514 6426

Email: nguyenthanhmp156@gmail.com

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng