Mẫu thuyết minh dự án đầu tư xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Mẫu thuyết minh dự án đầu tư xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Minh Phuong Corp chuyên lập dự án đầu tư xây dựng. Liên hệ 0903 649 782 để được tư vấn và báo giá.

THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO 

MỤC LỤC
CHƯƠNG I 
MỞ ĐẦU

I. Giới thiệu về chủ đầu tư

II. Mô tả sơ bộ thông tin dự án

III. Sự cần thiết xây dựng dự án

IV. Các căn cứ pháp lý

V. Mục tiêu dự án

V.1. Mục tiêu chung

V.2. Mục tiêu cụ thể

Chương II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN

I. Hiện trạng kinh tế - xã hội

I.1 Điều kiện kinh tế - xã hội xã huyện 

1. Điều kiện tự nhiên

2. Điều kiện kinh tế - xã hội

3. Đánh giá chung các điều kiện dự án

I.2. Các điều kiện kinh tế - xã hội có liên quan

1. Đặc điểm kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk, huyện

2. Khái quát thực trạng ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp

3. Định hướng phát triển nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk, huyện Cư M’gar đến năm 2020, tầm nhìn 2030

II. Quy mô sản xuất của dự án

II.1. Đánh giá nhu cầu thị trường- Định hướng chiến lược tiêu thụ

II.2. Quy mô đầu tư của dự án

III. Địa điểm và hình thức đầu tư xây dựng dự án

III.1. Địa điểm xây dựng

III.2. Hình thức đầu tư

IV. Nhu cầu sử dụng đất và phân tích các yếu tố đầu vào của dự án

IV.1. Nhu cầu sử dụng đất của dự án

IV.2. Phân tích đánh giá các yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu của dự án

Chương III PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

I. Phân tích qui mô đầu tư

II. Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ

II.1. Công nghệ nhà máng áp dụng trong dự án

II.2. Công nghệ trồng rau thủy canh

II.3. Công nghệ trồng rau trong nhà màng

II.4. Công nghệ xử lý, đóng gói, bảo quản và chế biến sau thu hoạch dưa lưới

II.5. Công nghệ sản xuất USDA

II.6 Công nghệ sản xuất giống nấm

II.7 Kỹ thuật trồng cây dược liệu

II.8. Công nghệ sơ chế rau, quả của dự án

II.9. Công nghệ dán nhãn, đóng gói sản phẩm bằng mã vạch

II.10  Một số mô tả xây dựng công trình trong dự án

Chương IV CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN

I. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng     

I.1. Phương án giải phóng mặt bằng

I.2. Phương án tái định cư

II. Các phương án kiến trúc

II. Các phương án xây dựng công trình

III. Phương án tổ chức thực hiện

IV. Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án

Chương V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG

I. Đánh giá tác động môi trường

I.1. Giới thiệu chung

I.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường

I.3. Các tiêu chuẩn về môi trường áp dụng cho dự án

II. Các nguồn có khả năng gây ô nhiễm và các chất gây ô nhiễm

II.1 Nguồn gây ra ô nhiễm

II.2.Mức độ ảnh hưởng tới môi trường

II.3. Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường

IV. Kết luận

Chương VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN

I. Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn của dự án

II. Hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội của dự án

1. Nguồn vốn dự kiến đầu tư của dự án

2. Phương án vay

2. Các thông số tài chính của dự án

3.1. Kế hoạch hoàn trả vốn vay

3.2. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn giản đơn

3.3. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn có chiết khấu

3.5. Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR)

KẾT LUẬN

I. Kết luận

II. Đề xuất và kiến nghị

PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN

Dự án đầu tư khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Mẫu thuyết minh dự án đầu tư xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Lắk

CHƯƠNG I MỞ ĐẦU

I. Giới thiệu về chủ đầu tư.

II. Mô tả sơ bộ thông tin dự án.

Tên dự án: Xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Địa điểm thực hiện dự án: tỉnh Đắk Lắk.

 Trong đó:

III. Sự cần thiết xây dựng dự án.
Khoa học công nghệ (KHCN) ngày càng trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, là động lực phát triển kinh tế - xã hội nói chung và nông nghiệp nói riêng. Nhờ thành tựu của KHCN mà năng suất, chất lượng sản phẩm tăng đáng kể, tạo ra sức mạnh cạnh tranh ngày càng to lớn trên thị trường. Thực trạng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC) trên thế giới đã đạt được nhiều thành tựu, góp phần làm thay đổi nền sản xuất truyền thống trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển nhanh và liên tục. Ở Việt Nam, từ những năm 90 của thế kỷ trước đã bắt đầu phát triển NNƯDCNC. Bước đầu hoạt động của các doanh nghiệp, khu, vùng NNƯDCNC dù còn những bất cập về tổ chức cũng như hiệu quả, nhưng khẳng định rằng đó là xu thế đúng, đã và đang thay đổi về nhận thức của một nền sản xuất mà nền tảng là ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ mới. Quốc hội đã thông qua Luật công nghệ cao số 21/2008/QH12 ngày 13/11/2008; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 17/12/2012 về việc phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình Quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020; Quyết về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể khu và vùng NNƯDCNC đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Hiện nay, nhiều địa phương đã xây dựng và triển khai thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh như Lâm Đồng đã tiến hành triển khai đầu tư xây dựng các khu nông nghiệp công nghệ cao với những hình thức, quy mô và kết quả hoạt động đạt được ở nhiều mức độ khác nhau. Đắk Lắk là tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp, tỷ trọng ngành nông, lâm, ngư nghiệp trong cơ cấu kinh tế theo giá hiện hành chiếm 45,4%. Giá trị hàng nông sản xuất khẩu gần 700 triệu USD. Tỉnh Đắk Lắk xác định nông nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo của tỉnh, là nền tảng cơ bản để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiều năm tới. Chính vì vậy, Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển sản xuất, làm cơ sở bước đầu cho việc ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. .

IV. Các căn cứ pháp lý.
Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

Luật hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 của Quốc hội.

Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

V. Mục tiêu dự án.
V.1. Mục tiêu chung.

Xây dựng thành công mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ nhằm đảm bảo giá trị tính bền vững, vừa bảo vệ cải tạo khu đất, vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và hướng đến xuất khẩu;
Tạo việc làm và nâng cao mức sống cho lao động địa phương;
Góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sống tại địa phương;
Đóng góp cho thu ngân sách một khoản từ lợi nhuận sản xuất thông qua các khoản thuế;
Đồng thời dự án là mô hình điểm sản xuất nông nghiệp theo quy mô công nghiệp.
Tổ chức tiếp nhận công nghệ, thực nghiệm các biện pháp kỹ thuật, xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.
Hình thành mô hình điểm trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm xuất khẩu và cung ứng vào các hệ thống phân phối khó tính như siêu thị, nhà hàng,khách sạn…
Hình thành điểm tham quan học tập mô hình trình diễn tri thức nông nghiệp và du lịch sinh thái trong tuyến du lịch của huyện và tỉnh Đắk Lắk.
V.2. Mục tiêu cụ thể.
Xây dựng nhà màng (nhà kính, nhà lưới với các thiết bị kèm theo) để tiếp nhận công nghệ  (sản xuất rau quả công nghệ cao, công nghệ Organic) và tổ chức thực nghiệm các biện pháp kỹ thuật (cải tiến cho phù hợp với điều kiện của địa phương), trình diễn chuyển giao công nghệ sản xuất.
Khi dự án đi vào sản xuất với công suất ổn định, thì hàng năm dự án cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước khoảng:

 - 278 tấn bơ/ năm.

 -  250 tấn sầu riêng/năm.

 - 1000 tấn chanh leo/năm.

 - 240 tấn bưởi da xanh/năm.

 - Khoảng 45 tấn nấm/năm.

 -  350 tấn đinh lăng/năm.

 - 474 tấn hòe/năm.

Sản xuất theo tiêu chuẩn USDA Organic với công nghệ gần như tự động hoàn toàn, sử dụng hệ thống tưới tự động.
Toàn bộ sản phẩm của dự án được sơ chế, đóng gói và gắn mã vạch, từ đó có thể truy xuất nguồn gốc hàng hóa đến từng công đoạn trong quá trình sản xuất.

Xem thêm: Mẫu báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM dự án khu dân cư <tại đây>

Minh Phương Corp là Đơn vị

- Chuyên Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng trên Toàn Quốc.

- Đơn vị chuyên thi công dự án khoan ngầm các đường quốc lộ, đường thủy con kênh ,sông lớn trên Toàn Quốc.

- Đơn vị viết Hồ sơ Môi trường.

+ Giấy phép Môi trường.

+ Báo cáo Công tác bảo vệ Môi trường.

+ Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường.

Tại sao nên chọn Công ty CP Tư vấn Đầu tư & Thiết kế Xây dựng Minh Phương ?

Công ty được hình thành trên cơ sở sáng lập viên từng là giám đốc dự án, kỹ sư chuyên ngành xây dựng, công nghệ kỹ thuật, quản trị kinh doanh, từng điều hành các tập đoàn lớn, các Công ty Liên doanh nước ngoài hàng chục năm.

Với đội ngũ nhân viên đầy nhiệt huyết, năng lực, và giàu kinh nghiệm.

Là Đơn vị chuyên tư vấn và nhận thầu các dự án đầu tư và thiết kế xây dựng trên Toàn Quốc.

Tư vấn nhiệt tình, giá cả hợp lí, mang tính cạnh tranh cao.

Quy trình làm việc đảm bảo tiến độ nhanh chóng, hiệu quả cao nhất:

Chất lượng dịch vụ được khách hàng tin tưởng và ưu tiên đặt khách hàng lên hàng đầu.

Triển khai thực hiện ngay khi khách hàng kí hợp đồng.

Đảm bảo đúng tiến độ hoàn thành dự án.

LIÊN HỆ 0903 649 782

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q.1, TPHCM

Hotline:  0903649782 - (028) 3514 6426

Email: nguyenthanhmp156@gmail.com

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng