TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

Các mẫu báo cáo tác động môi trường

Nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường bao gồm:

Đánh giá sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án đầu tư với Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch khác có liên quan; Nhận dạng, dự báo các tác động môi trường chính của dự án đầu tư đối với môi trường trên cơ sở quy mô, công nghệ sản xuất và địa điểm thực hiện dự án;

Nhận diện yếu tố nhạy cảm về môi trường của khu vực thực hiện dự án đầu tư theo các phương án về địa điểm (nếu có);

Phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án về quy mô, công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải, địa điểm thực hiện dự án đầu tư và biện pháp giảm thiểu tác động môi trường; Xác định các vấn đề môi trường chính và phạm vi tác động đến môi trường cần lưu ý trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề xuất dự án đầu tư thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường. Nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét đồng thời với hồ sơ đề nghị quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

Phạm vi loại: Nội dung và phạm vi của báo cáo ĐTM đã được xác định trước theo luật và được sửa đổi sau khi tham vấn bí mật giữa nhà phát triển và cơ quan có thẩm quyền.

Tiết lộ hoặc Phạm vi tiết lộ: Quy trình minh bạch cho nghiên cứu cơ bản về sự tham gia của cộng đồng. Sau giai đoạn xác định phạm vi, tất cả các thông tin liên quan về tình trạng hiện tại của môi trường phải được thu thập. Cung cấp mô tả về tình trạng và xu hướng của các yếu tố môi trường (ví dụ, nồng độ chất ô nhiễm trong không khí, v.v.) để so sánh và đánh giá mức độ quan trọng của những thay đổi dự đoán. Các nghiên cứu cơ bản nên dự đoán các điều kiện môi trường trong tương lai, giả sử dự án không tiến hành, tức là một "phương án thay thế không hành động". Điều này cung cấp một "đường cơ sở" để đánh giá các tác động trong tương lai.

Một nghiên cứu cơ bản nên được thực hiện cho từng địa điểm ứng cử viên để đánh giá mức độ nghiêm trọng tương đối của các tác động tại từng địa điểm ứng cử viên.

Cung cấp phương tiện để phát hiện những thay đổi thực tế, có thể cần theo dõi sau khi bắt đầu dự án, thực địa mới (ví dụ điều tra sinh thái) nếu không có thông tin liên quan.
Các giải pháp thay thế cho thủ tục đánh giá tác động môi trường vị trí, quy mô, thiết kế) cho các thủ tục ĐTM. Các giải pháp thay thế là "nguyên liệu thô" của quá trình ĐTM. Các phương án thay thế khác nhau có thể được đánh giá rõ ràng để giúp người ra quyết định chọn phương án khả dụng tốt nhất. Đó là:
Sự chấp thuận của cùng một địa điểm mà không cần thay đổi hoạt động và thiết kế.
Tùy chọn thay đổi hoạt động, địa điểm và / hoặc thiết kế và không có hành động.
Lựa chọn không phải là một lựa chọn thực tế khi các cơ quan tài trợ quan tâm đến việc đầu tư vào một khu vực. Đối với các nhà hoạch định chính sách, họ phải lựa chọn trong hai phương án còn lại. Đây là một quyết định khó khăn vì thông tin cơ bản không có sẵn ở một quốc gia.

Những người ra quyết định nên cố gắng sử dụng dữ liệu có sẵn để đưa ra lựa chọn. Đây là một thực tế phổ biến, nếu không các lựa chọn thay thế sẽ bị bỏ qua và lựa chọn duy nhất là chọn trang web đang được xem xét. Nếu địa điểm hoặc hoạt động thay thế có tác động môi trường thấp nhất, những người ra quyết định nên sử dụng phương án thứ hai để thay đổi địa điểm thực hiện hoạt động được đề xuất.

Dự đoán và đánh giá tác động trong quá trình sàng lọc và xác định phạm vi, tác động của dự án được đề xuất phải được giải quyết. Bước tiếp theo trong giai đoạn ĐTM là điều tra những tác động này. Bốn loại tác động sẽ được xác định. Chúng là vật chất, sinh học, xã hội và kinh tế. Hai loại câu hỏi được sử dụng để xác định các tiêu chí bao gồm hoặc loại trừ các yếu tố môi trường trong cơ chế ra quyết định.

Các hành động được đề xuất bởi đánh giá tác động môi trường hoặc bất kỳ giải pháp thay thế nào có tác động đến môi trường, có lợi hay có hại? Và liệu vấn đề môi trường có tác động đến tiến độ xây dựng dự án hoặc các hoạt động tiếp theo không?
Đánh giá tác động cũng giúp lựa chọn địa điểm thay thế, quy trình thiết kế và vận hành. Các phương án thay thế khác nhau có thể được đánh giá rõ ràng để giúp người ra quyết định chọn phương án khả dụng tốt nhất. Đánh giá tác động bao gồm mô tả về bản chất, thời gian, tần suất, khả năng đảo ngược và mức độ của tác động. Cuối cùng, phải đưa ra phán đoán xem liệu tác động đó có đáng kể hay không.
Một số lượng lớn các kỹ thuật phân tích tác động tồn tại, mỗi kỹ thuật đều có những ưu và nhược điểm riêng. Kỹ thuật phân tích tác động có thể là định lượng hoặc định tính. 
Các kỹ thuật định lượng có xu hướng liên quan đến việc xây dựng và tuân theo các phương pháp quy định, trong khi các kỹ thuật định tính ít dựa vào các phương pháp được chỉ định và chủ yếu dựa vào đánh giá chuyên môn. Việc đánh giá môi trường sẽ xác định các kỹ thuật phân tích tác động thích hợp nhất. 
Sự tham gia của cộng đồng trong quá trình đánh giá tác động môi trường, sự tham gia của công chúng vào quá trình đánh giá tác động môi trường là bắt buộc. Có hai lựa chọn cho sự tham gia của công chúng. Đầu tiên là sắp xếp một diễn đàn mở trong đó EPA và các bộ phận khác có liên quan đến dự án được đề xuất thảo luận về các vấn đề một cách chi tiết. Công chúng được phép trình bày quan điểm của mình trong các cuộc tranh luận công khai, và nếu công chúng nhận được một số lời khuyên tích cực, nó sẽ được ưu tiên cao nhất trong quá trình ra quyết định. Trong kiểu tương tác này, khán giả đưa ra một số đề xuất thiếu văn hóa và không thể chấp nhận được. Một hình thức tham gia khác của cộng đồng là bố trí các hội thảo khảo sát, họp nhóm, thảo luận và phỏng vấn dưới hình thức cá nhân và nhóm. Lựa chọn thứ hai để tham gia là một lựa chọn tốt nếu được thực hiện cẩn thận.

Các hoạt động phát triển thường nhằm cải thiện các điều kiện xã hội. Sự thiếu hiểu biết xã hội trong các hoạt động phát triển có thể gây ra những hậu quả tiêu cực. Đánh giá tác động môi trường cung cấp một nền tảng lý tưởng để cho mọi người biết rằng chúng tôi đã tham khảo một cách hợp lý quan điểm của công chúng bị ảnh hưởng và đã tính đến quan điểm của họ trong quá trình chuẩn bị công việc. Các nhóm ưu tú, học giả và học giả tôn giáo đóng một vai trò quan trọng trong sự tham gia của công chúng vào xã hội Pakistan. Họ thường tham gia vào các cơ chế ra quyết định, đặc biệt trong lĩnh vực kỷ luật môi trường, và sẽ cung cấp thông tin cơ bản cho EPA và các nhân viên chính phủ khác. Sự tham gia của cộng đồng vào hệ thống ĐTM đòi hỏi một số sửa đổi. Dựa trên đánh giá của EPA về các quy định của IEE và EIA, thành viên của công chúng sẽ được thông báo qua báo chí và các phương tiện truyền thông khác, và ngày, giờ và địa điểm cho một cuộc điều trần công khai về các ý kiến về dự án đã lên kế hoạch sẽ được xác định.


Đã thêm vào giỏ hàng