Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án đầu tư

Nội dung báo cáo ĐTM

I. MỞ ĐẦU

1 Xuất xứ DA

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật

3. Tổ chức thực hiện ĐTM

4. PP ĐTM

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM

- Viết ngắn gọn, tập trung vào nội dung đã quy định

Chỉ nêu các căn cứ liên quan đến ĐTM, QCVN

Chỉ nêu các PP sử dụng trong việc thực hiện ĐTM

THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Gồm: Thông tin về dự án; các hạng mục CTvà hoạt động của dự án; nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng, sản phẩm; công nghệ SX, VH; Biện pháp TCTC khả năng gây tác động xấu đến môi trường; Tiến độ, tổng mức đầu tư

- Không copy các hạng mục công trình của DA từ F/S, chỉ cần nêu quy mô, thông số kỹ thuật cơ bản; khối lượng thi công VD: đường chỉ cần rộng, dài, tọa độ điểm đầu, điểm cuối, vật liệu làm đường

 Điều kiện TN, KT-XH và HTMT

Gồm. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; Hiện trạng chất lượng MT và ĐDSH khu vực thực hiện dự án

Chỉ mô tả các hiện trạng ĐK, KT-XH của các đối tượng có thể bị tác động để (nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án).

Thu thập số liệu về HTMT và ĐDSH (trích dẫn đầy đủ tên tài liệu thu thập được

Phải điều tra về hiện trạng rừng (chuyển đổi mục đích sử dụng) càng sớm càng tốt (ngay trong giai đoạn nguyên cứu khả thi)

IV. ĐTM và biện pháp giảm thiểu

Gồm các tác động trong giai đoạn xây dựng; vận hành; tổ chức thực hiện và nhận xét độ tin cậy của các đánh giá

Nguyên tác tác động nào thì biện pháp giảm thiểu tương ứng

Định lượng tác động, so sánh với QCVN, chỉ rõ đối tượng bị tác động, thời gian tác động

Nên sử dụng các phương pháp mô hình để dự báo các tác động như tiếng ồn, bồi lắng, xói lở, lan truyền nước làm mát,…

- Đây là cơ sở để xác định đối tượng để tham vấn (cộng đồng bị tác động trực tiếp, đối tượng nhạy cảm)

Nội dung chi tiết của báo cáo ĐTM được quy định cụ thể tại Mẫu số 04 Phụ lục II Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.

V. Phương án cải tạo môi trường, và bồi hoàn môi trường (chỉ áp dụng cho dự án khai thác khoáng sản

VI. Giám sát

Gồm giám sát trong giai đoạn xây dựng, vận hành

Giám sát theo các tác động (có tác động gì thì giám sát tác động đó)

Lưu ý các thông số giám sát phải phù hợp

Lưu ý quan trắc tự động và truyền số liệu về sở

Giám sát trong giai đoạn vận hành có thể điều trỉnh trong giấy phép môi trường

Giám sát theo các tác động (có tác động gì thì giám sát tác động đó)

Lưu ý các thông số giám sát phải phù hợp

Lưu ý quan trắc tự động và truyền số liệu về sở

Giám sát trong giai đoạn vận hành có thể điều chỉnh trong giấy phép môi trường

VII. Tham vấn

Nêu rõ đối tượng tham vấn và giải trình đây đủ ý kiến được tham vấn (báo cáo viết với tư cách là chủ dự án)

Văn phong của báo cáo: với vai là chủ dự án, cam kết thực hiện

Nêu rõ các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng

Kiến nghị những nội dung mà chủ dự án cần

(không kiến nghị Bộ TNMT phê duyệt ĐTM)


Đã thêm vào giỏ hàng