Báo giá lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

Báo giá lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM cho dự án đầu tư nhà máy sản xuất viên nén chất đốt và quy trình xin chấp thuận dự án đầu tư nhà máy sản xuất viên nén gỗ

 

BẢNG BÁO GIÁ

(V/v:  Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án

 “Nhà xưởng sản xuất viên nén” tại xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước”)

Kính gửi: QUÝ CÔNG TY

Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Minh Phương xin gửi lời cám ơn đến Quý công ty đã quan tâm đến các dịch vụ của Công ty chúng tôi. Theo yêu cầu của Quý Đơn vị.

Công ty chúng tôi xin gửi đến Quý Công ty nội dung báo giá như sau:

  1. Báo giá chi tiết

TT

Nội dung

Đơn vị

SL

Đơn Giá (VNĐ)

Thành tiền (VNĐ)

I

Chi phí viết báo cáo (1+2+3+4+5+6+7)

   153.508.000

1

Mở đầu (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)

 

 

 

     10.000.000

1.1

Xuất xứ dự án

Chuyên đề

1

       2.000.000

       2.000.000

1.2

Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường

Chuyên đề

1

       2.000.000

       2.000.000

1.3

Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường

Chuyên đề

1

       2.000.000

       2.000.000

1.4

Phương pháp đánh giá tác động môi trường

Chuyên đề

1

       2.000.000

       2.000.000

1.5

Tóm tắt nội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường

Chuyên đề

1

       2.000.000

       2.000.000

2

Thông tin về dự án (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)

     12.000.000

2.1

Thông tin chung về dự án

Chuyên đề

1

       2.000.000

       2.000.000

2.2

Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án

Chuyên đề

1

       2.000.000

       2.000.000

2.3

Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án

Chuyên đề

1

       2.000.000

       2.000.000

2.4

Công nghệ sản xuất vận hành

Chuyên đề

1

       2.000.000

       2.000.000

2.5

Biện pháp tổ chức thi công

Chuyên đề

1

       2.000.000

       2.000.000

2.6

Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án

Chuyên đề

1

       2.000.000

       2.000.000

3

Điều kiện tự nhiên, kinh tế -xã hội và hiện trạng môi trường thực hiện dự án (3.1+3.2+3.3+3.4)

     27.508.000

3.1

Điều kiện tự nhiên, kinh tế -xã hội

Chuyên đề

1

       4.000.000

       4.000.000

3.2

Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học (a+b)

     15.508.000

a

Chất lượng môi trường không khí xung quanh,mẫu đất, mẫu nước mặt, nước ngầm

Bộ Mẫu

1

     12.708.000

     12.708.000

b

Phí nhân công và vận chuyển mẫu

Lần

1

       2.800.000

       2.800.000

3.3

Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án

Chuyên đề

1

       4.000.000

       4.000.000

3.4

Sự phù hợp với địa điểm lựa chọn thực hiện dự án

Chuyên đề

1

       4.000.000

       4.000.000

4

Đánh giá, dự báo tác động môi trường của dự án và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường, ứng phó sự cố môi trường (4.1+4.2+4.3+4.4)

     40.000.000

4.1

Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công, xây dựng

Chuyên đề

1

     10.000.000

     10.000.000

4.2

Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành

Chuyên đề

1

     10.000.000

     10.000.000

4.3

Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Chuyên đề

1

     10.000.000

     10.000.000

4.4

Nhận xét về mức độ chi tiết,độ tin cậy của các kết quả nhận dạng, đánh giá, dự báo

Chuyên đề

1

     10.000.000

     10.000.000

5

Kế hoạch giám sát quan trắc định kỳ đối với các nguồn thải

Chuyên đề

1

4.000.000

        4.000.000

6

Kết quả tham vấn cộng đồng (6.1+6.2)

     40.000.000

6.1

Tham vấn thông qua đăng tải trên trang điện tử của cơ quan thẩm định để tham vấn đối tượng chịu tác động

Chuyên đề

1

     10.000.000

     10.000.000

6.2

Tham vấn ý kiến UBND xã Lộc Hưng

Chuyên đề

1

     10.000.000

     10.000.000

6.3

Họp tham vấn cộng đồng: UBND xã, các tổ chức chính trị, cộng đồng dân cư xã Lộc Hưng

Chuyên đề

1

     20.000.000

     20.000.000

7

Chi phí tổng hợp báo cáo, chỉnh sửa báo cáo sau hội đồng

Chuyên đề

2

     10.000.000

     20.000.000

II

Chi phí khác (1+2+3+4+5)

     86.500.000

1

Khảo sát, thu thập thông tin và tổng hợp dữ liệu về dự án triển khai

Mục

1

2.000.000

        2.000.000

3

Chi phí chuẩn bị cho Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM, ra quyết định phê duyệt

Mục

1

     60.000.000

     60.000.000

4

Chi phí vận chuyển: Chi phí đi lại khảo sát dự án, tham vấn, nộp hồ sơ, họp hội đồng, nhận kết quả

Mục

1

     20.000.000

     20.000.000

5

In ấn, photo, scan, văn phòng phẩm

Mục

1

   4.500.000

        4.500.000

TỔNG GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ VAT (I+II)

   240.008.000

LÀM TRÒN

   240.000.000

  1.  Ghi chú: Báo giá lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM cho dự án đầu tư nhà máy sản xuất viên nén chất đốt và quy trình xin chấp thuận dự án đầu tư nhà máy sản xuất viên nén gỗ.

Chi phí trên chưa bao gồm:

  • Thuế VAT;
  • Chi phí trên chưa bao gồm chi phí thẩm định ĐTM nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định (Theo Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 07 năm 2022 quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí về thẩm định hồ sơ thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

 Mức thu phí

a) Mức thu phí thẩm định hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đơn vị tính: Triệu đồng/dự án

Tổng vốn đầu tư (tỷ VNĐ)

Dưới 50

Trên 50 đến 100

Trên 100 đến 200

Trên 200 đến 500

Trên 500

Nhóm 1. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường

5,0

6,5

12,0

14,0

17,0

Nhóm 2. Dự án công trình dân dụng

6,9

8,5

15,0

16,0

25,0

Nhóm 3. Dự án hạ tầng kỹ thuật

7,5

9,5

17,0

18,0

25,0

Nhóm 4. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

7,8

9,5

17,0

18,0

24,0

Nhóm 5. Dự án Giao thông

8,1

10,0

18,0

20,0

25,0

Nhóm 6. Dự án Công nghiệp

8,4

10,5

19,0

20,0

26,0

Nhóm 7. Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6)

5,0

6,0

10,8

12,0

15,6

Trường hợp thẩm định lại hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường, mức thu bằng 50% mức thu áp dụng đối với hồ sơ báo cáo đánh giá môi trường chính thức.)

  1. Thời gian thực hiện và sản phẩm bàn giao
    1. Thời gian thực hiện Báo giá lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM cho dự án đầu tư nhà máy sản xuất viên nén chất đốt và quy trình xin chấp thuận dự án đầu tư nhà máy sản xuất viên nén gỗ.

TT

Nội dung

Trách nhiệm

Thời gian thực hiện dự kiến

 (100 ngày làm việc)

1

Khảo sát, lấy mẫu môi trường nền, thu thập dữ liệu để lập báo cáo

Tư vấn & Chủ đầu tư

15

2

Viết, xây dựng nội dung báo cáo

Tư vấn

3

Chủ đầu tư dự án đọc/ kiểm tra lại nội dung báo cáo

Chủ đầu tư dự án

2

4

Chỉnh sửa báo cáo theo yêu cầu của chủ đầu tư dự án và trình ký hồ sơ dự thảo

Tư vấn & Chủ đầu tư dự án

3

5

Tham vấn thông qua đăng tải trên trang điện tử

Tư vấn, Chủ đầu tư dự án &

Sở Tài nguyên và môi trường

15

6

Tham vấn ý kiến UBND xã Họp tham vấn cộng đồng: UBND xã, các tổ chức chính trị, cộng đồng dân cư xã  

Tư vấn, Chủ đầu tư dự án & UBND cấp xã,các tổ chức chính trị, cộng đồng dân cư  

7

Chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến tham vấn, in ấn, trình ký

Tư vấn & Chủ đầu tư dự án

5

8

Nộp hồ sơ trình thẩm định cho Sở Tài nguyên và Môi trường

Tư vấn

9

Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Hội đồng thẩm định và họp hội đồng thẩm định

Sở Tài nguyên và môi trường

Cơ quan ban ngành khác

Chuyên gia môi trường

Tư vấn & Chủ đầu tư dự án

15

10

Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung báo cáo

Sở Tài nguyên và môi trường

5

11

Chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan cấp phép

Tư vấn & Chủ đầu tư dự án

20

12

Chủ đầu tư dự án Đọc và Ký báo cáo sau khi hoàn thiện bổ sung để nộp lại

Chủ đầu tư dự án

5

13

Cấp quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

UBND tỉnh Bình Phước

15

    1. Sản phẩm bàn giao

TT

Nội dung tài liệu, sản phẩm bàn giao

Số lượng

Ghi chú

1

Nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường

01 bản chính

Theo đúng quy định tại Mẫu số 04  phụ lục II Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022

2

Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

01 Bản chính

Theo đúng quy định tại Mẫu số 10 phụ lục II Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022

 

Báo giá lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM cho dự án đầu tư nhà máy sản xuất viên nén chất đốt và quy trình xin chấp thuận dự án đầu tư nhà máy sản xuất viên nén gỗ và lập dự án đầu tư nhà máy sản xuất viên nén chất đốt, viên nén gỗ.

THƯ CHÀO GIÁ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Kính gửi: Quý Công Ty

Công ty CP Tư vấn đầu tư & Thiết kế xây dựng Minh Phương xin gửi Quý Công ty báo giá cho việc lập báo cáo dự án đầu tư Nhà máy sản xuất viên nén chất đốt Wood Pellet quy mô 3.2ha công suất 15-20 tấn/h”  tại xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước bao gồm viết thuyết minh dự án nhà máy sản xuất viên nén gỗ và soạn thảo hồ sơ trình phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư dự án như sau:

TT

Nội dung công việc

   Đơn giá

Lập dự án đầu tư

1

Thuyết minh dự án đầu tư và tính hiệu quả dự án (phân tích tính toán các chỉ số NPV, IRR,…)

15.000.000

2

Tính toán tổng mức đầu tư và thời gian hoàn vốn

10.000.000

3

Thiết kế bản vẽ mặt bằng tổng thể khu vực triển khai dự án nhà máy sản xuất viên nén chất đốt

10.000.000

3

Hiệu chỉnh và in ấn hồ sơ, khảo sát, đánh giá thị trường

15.000.000

4

Phân tích tổng hợp các biện pháp bảo vệ môi trường

15.000.000

5

Soạn thảo hồ sơ trình duyệt dự án, tờ trình bảo vệ hội đồng,…

15.000.000

Tổng cộng

80.000.000

Bằng chữ: Tám mươi triệu đồng.

Ghi chú: Báo giá chưa bao gồm 8% VAT và có giá trị trong 60 ngày kể từ ngày báo giá.

Thời gian thực hiện lập dự án đầu tư nhà máy 20 ngày làm việc.

Rất mong được sự hợp tác của Quý Đơn vị.

 


Đã thêm vào giỏ hàng