Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu theo Thông tư 08

Đơn vị tư vấn hồ sơ mời thầu, báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng theo Thông tư 08. Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng phi tư vấn một giai đoan một túi hồ sơ

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

Luật đấu thầu

;                          :

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013

Nghị định 63/2014/NĐ-CP

:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

KHLCNT

:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

E-HSMT

:

Hồ sơ mời thầu qua mạng

E-HSDT

:

Hồ sơ dự thầu qua mạng

Chủ đầu tư

:

 

Tên dự án

:

Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

Tên gói thầu

:

Gói 01: Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

 

PHẦN I:

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

Gói thầu

:

Gói 01: Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

Dự án

:

Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Chủ đầu tư

:

 

Bên mời thầu

:

Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Minh Phương

Mẫu số 1 (Webform trên Hệ thống)

ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSDT

E-HSDT của nhà thầu CÔNG TY TNHH 

Stt

Nội dung đánh giá trong E-HSMT

Kết quả đánh giá

Nhận xét của chuyên gia

Đạt

Không đạt

1

Bảo đảm dự thầu

X

Cam kết trong đơn dự thầu

2

Tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 điều 5 Luật đấu thầu

X

2.1

Hạch toán tài chính độc lập

-

2.2

Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp

X

2.3

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

X

2.4

Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu

X

KẾT LUẬN

ĐẠT

NGƯỜI ĐÁNH GIÁ

Stt

Họ và tên

Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia

Chữ ký

1

 

Tổ trưởng

2

 

Tổ viên

3

 

Tổ viên

Mẫu số 02A (Webform trên Hệ thống)

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM

E-HSDT của nhà thầu CÔNG TY TNHH 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong

E-HSMT

Thông tin trong E-HSDT

Kết quả đánh giá

Nhận xét của chuyên gia

Stt

Mô tả

Yêu cầu

Đạt

Không đạt

1

Lịch sử không hoàn thành hợp đồng

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành.

Không có hợp đồng nào không hoàn thành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 theo quy định tại tiêu chí đánh giá trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm Mục 2.1 Chương III.

X

2

Thực hiện nghĩa vụ thuế

Đã thực hiện nghĩa vụ thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.

Đã nộp bản Cam kết cùng đơn dự thầu.

X

3

Kết quả hoạt động tài chính

Nhà thầu kê khai số liệu tài chính theo báo cáo tài chính từ năm 2020 đến năm 2022 để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh của nhà thầu. Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phải dương.

Nhà thầu đính kèm Báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2020, 2021, 2022 để chứng minh tình hình tài chính lành mạnh của nhà thầu. Vì chưa đến thời điểm quyết toán báo cáo thuê thuế 2022 nên Đơn vị bổ sung 3 năm gần nhất như sau:

Giá trị tài sản ròng:

  • Năm 2020: 7.911.901.653 VNĐ;
  • Năm 2021:  6.119.199.501 VNĐ;
  • Năm 2022:  4.564.896.844 VNĐ;

(Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất 2022 > 0).

X

4

Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh

Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là  710.000.000 VNĐ, trong vòng 03 năm gần đây.

Nhà thầu kê khai doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong 03 năm 2020-2022: 1.089.683.266,6667 VNĐ.

X

5

Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hoá tương tự

Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến thời điểm đóng thầu. Trong đó: Hợp đồng tương tự là hợp đồng:

- Có tính chất tương tự: Kiểm định chất lượng giáo dục

 Có quy mô (giá trị) tối thiểu: 260.000.000 VND.

* Hợp đồng:

CĐT:  ;

Giá hợp đồng: 280.000.000 VNĐ;

Giá trị thực hiện: 280.000.000 VNĐ;

Kèm theo tài liệu chứng minh:

- Hợp đồng số: ;

- Biên bản nghiệm thu;

- Biên bản thanh lý hợp đồng.

*Tổ chuyên gia: Đánh giá đạt theo yêu cầu của E-HSMT;

X

Kết luận

Đạt

Đơn vị tư vấn hồ sơ mời thầu, báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng theo Thông tư 08. Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng phi tư vấn một giai đoan một túi hồ sơ.

NGƯỜI ĐÁNH GIÁ

Stt

Họ và tên

Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia

Chữ ký

1

 

Tổ trưởng

2

 

Tổ viên

3

 

Tổ viên

(Mẫu số 03)

Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu không qua mạngBáo cáo đánh giá chỉ định thầu rút gọn

ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT

(Sử dụng tiêu chí Đạt /Không đạt)

E-HSDT của nhà thầu 

TT

Nội dung yêu cầu

Thông tin trong E-HSDT

Mức độ đáp ứng

Đạt

Không đạt

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ

Nhà thầu có giấy xác nhận hoặc bản cam kết đã có kinh nghiệm đáp ứng cung cấp dịch vụ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Không có giấy xác nhận hoặc bản cam kết hoặc có nhưng không phù hợp với các yêu cầu của E- HSMT.

Có đính kèm bản cam kết đã có kinh nghiệm đáp ứng cung cấp dịch vụ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

X

2

Hiểu biết về tính chất và mục đích công việc

Nhà thầu phải có bảng đề xuất rõ ràng giải pháp, phương pháp luận và kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu.

Không có bảng đề xuất giải pháp, phương pháp luận và kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu hoặc có nhưng không phù hợp với các yêu cầu của E- HSMT.

Có đính kèm bảng đề xuất kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu gói thầu.

X

3

Mức độ đáp ứng về khả năng huy động nhân sự

Có bản cam kết huy động đủ nhân sự theo yêu cầu của E-HSMT và thỏa mãn tiêu chí sau:

Trưởng đoàn đánh giá ngoài: 1

- Có thẻ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp còn hiệu lực.

 Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên.

 Năng lực kinh nghiệm: có kinh nghiệm làm trưởng đoàn ít nhất 1 đoàn đánh giá.

Thư ký đoàn đánh giá ngoài: 1

Có thẻ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp còn hiệu lực.

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên.

 Năng lực kinh nghiệm: có kinh nghiệm làm thư ký đánh giá của ít nhất 1 đoàn đánh giá.

Thành viên đoàn đánh giá ngoài: 3

- Có thẻ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục do Lao động - Thương binh và Xã hội cấp còn hiệu lực.

 Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên.

Năng lực kinh nghiệm: có kinh nghiệm là thành viên của ít nhất 1 đoàn đánh giá.

Nhà thầu nộp kèm tài liệu chứng minh nhân sự.

Không có bản cam kết hoặc có nhưng không cung cấp đủ số lượng nhân sự theo yêu cầu của E-HSMT.

Có bản cam kết huy động đủ nhân sự theo yêu cầu của E-HSMT.

Có đính kèm bằng cấp và tài liệu chứng minh 5 nhân sự chủ chốt.

X

4

Tiến độ thực hiện

Thời gian thực hiện hợp đồng

Đảm bảo thời gian thực hiện hợp đồng là 75 ngày

Không đảm bảo thời gian thực hiện hợp đồng là 75 ngày

Có bản cam kết đáp ứng tiến độ thực hiện phù hợp với E -HSMT thời gian thực hiện hợp đồng là 75 ngày.

5

Kinh nghiệm và uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó

5.1

Uy tín  thông qua việc  thực  hiện  các hợp  đồng  trong  thời  gian  03 năm gần đây (2020, 2021, 2022),  tính đến  thời  điểm  đóng thầu.

Không có hợp đồng chậm tiến độ hoặc bỏ dỡ hợp đồng do lỗi của nhà thầu hoặc Không có hợp đồng bị chủ đầu tư kết luận không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và được nhà thầu xác nhận.

Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dỡ hợp đồng do lỗi của nhà thầu hoặc Có hợp đồng bị chủ đầu tư kết luận không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Không có hợp đồng chậm tiến độ hoặc bỏ dỡ hợp đồng do lỗi của nhà thầu hoặc Không có hợp đồng bị chủ đầu tư kết luận không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và được nhà thầu xác nhận.

X

5.2

Là tổ chức có số năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Chứng minh bằng số năm kinh nghiệm của nhà thầu: Giấy chứng nhận có đủ điều điện kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Có giấy chứng nhận đăng kí hoạt động giáo dục nghề nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Kết luận: Đạt

NGƯỜI ĐÁNH GIÁ

Stt

Họ và tên

Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia

Chữ ký

1

 

Tổ trưởng

2

 

Tổ viên

3

 

Tổ viên

Mẫu số 07B (Webform trên Hệ thống)

ĐÁNH GIÁ VỀ TÀI CHÍNH

(theo phương pháp giá thấp nhất)

E-HSDT của nhà thầu 

Stt

Nội dung

Giá trị (VND)

1

Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá (nếu có))

520.000.000

2

Giá trị giảm giá (nếu có)

3

Giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá (nếu có)

520.000.000

 

Phương pháp giá thấp nhất

 

4

ƯĐ (nếu có)

5

Giá dự thu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có) và sau khi tính ưu đãi (nếu có)

520.000.000

Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng theo Thông tư 08Quy định về đăng tải báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

NGƯỜI ĐÁNH GIÁ

Stt

Họ và tên

Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia

Chữ ký

1

 

Tổ trưởng

2

 

Tổ viên

3

 

Tổ viên

Xem thêm: Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng một giai đoạn một túi hồ sơ

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q.1, TPHCM

Hotline:  0903649782 - (028) 3514 6426

Email: nguyenthanhmp156@gmail.com

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng