Mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và kiểm định 02 chương trình đào tạo trình độ cao đẳng".

CÔNG TY TNHH 
---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 

Tp.HCM, ngày 21 tháng 08 năm 2023 

 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu: Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và kiểm định 02 chương trình đào tạo trình độ cao đẳng

thuộc dự án: 

Kính gửi: TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

 

Mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng.  Mẫu báo cáo thẩm định kết quả đánh giá HSĐXKT

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội khóa XIII;

- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Quyết định số: của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng  về việc phê duyệt dự toán gói thầu: “Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Chương trình đào tạo các ngành nghề trọng điểm;

- Căn cứ Quyết định số của Trường Cao đẳng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầuKiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Chương trình đào tạo các ngành nghề trọng điểm ;

- Căn cứ Quyết định số của Trường Cao đẳng  về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và kiểm định 02 chương trình đào tạo trình độ cao đẳng;

- Căn cứ Hợp đồng Tư vấn Số: 3 đã ký kết giữa Trường Cao đẳng với Công ty TNHH về việc thẩm định hồ sơ yêu cầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và kiểm định 02 chương trình đào tạo trình độ cao đẳng”;

- Căn cứ tờ trình số: 18-08/TTr-MP ngày 18/08/2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Minh Phương về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và kiểm định 02 chương trình đào tạo trình độ cao đẳng”

Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên được tổng hợp theo các nội dung sau:

  1. THÔNG TIN CƠ BẢN:

- Tên gói thầu: Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và kiểm định 02 chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ;

- Tên dự toán: 

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí không thường xuyên năm 2023;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng;

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2023;

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo Thông tư 08Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 1 giai đoạn 2 túi hồ sơthông tư 19/2015/tt-bkhđt bản wordMẫu báo cáo thẩm định kết quả đánh giá HSĐXKT

Tổ chức thẩm định:

- Thời gian và cách thức làm việc của Tổ thẩm định: Làm việc trong giờ hành chính, cách thức làm việc theo nhóm trong quá trình thẩm định.

- Tổ thẩm định được thành lập theo Quyết định Số của Công ty TNHH. Cụ thể:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Thành phần

1

Huỳnh 

Nhân viên

Tổ trưởng

2

Nguyễn

Nhân viên

Tổ viên

II. TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG THẨM ĐỊNH:

1. Căn cứ pháp lý:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được tổng hợp ở Bảng số 01 dưới đây:

Bảng số 01

STT

Nội dung kiểm tra

Kết quả kiểm tra

Không có

1

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

X

 

2

Quyết định phê duyệt E- hồ sơ mời thầu

X

 

3

Quyết định thành lập tổ chuyên gia

X

 

4

Báo cáo đánh giá do tổ chuyên gia thực hiện

X

 

5

Biên bản thương thảo hợp đồng

X

 

2. Quá trình tổ chức thực hiện

Tổ chức thẩm định kiểm tra và có ý kiến về quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu theo các nội dung dưới đây:

2.1. Thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:

a) Tổ chức thẩm định:

- Thời gian và cách thức làm việc của Tổ thẩm định: Làm việc trong giờ hành chính, cách thức làm việc theo nhóm trong quá trình thẩm định.

- Tổ thẩm định được thành lập theo Quyết định Số: của Công ty TNHH. Cụ thể:

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại Bảng số 02 dưới đây:

Bảng số 02

STT

Nội dung kiểm tra

Thời gian thực tế thực hiện

Kết quả thẩm định

Tuân thủ

Không tuân thủ

1

Thông báo mời thầu và phát hành E-HSMT

 Từ ngày 04/08/2023 – 11/08/2023

X

 

2

Thời điểm đóng thầu

14h30 ngày 11 tháng 08 năm 2023

X

 

3

Thời điểm mở thầu

14h30 ngày 11 tháng 08 năm 2023

X

 

4

Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu

Ngày 04/08/2023 đến ngày 11/08/2023

X

 

5

Thời gian đánh giá E- hồ sơ dự thầu

Ngày 11/08/2023 đến ngày 15/08/2023

X

 

b) Ý kiến thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 02, Tổ thẩm định xét thấy các cơ sở pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu trên phù hợp với quy định hiện hành.

2.2. Đăng tải thông tin trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: 

Mẫu báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạngBáo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu chỉ định thầu rút gọnBáo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo Thông tư 08thông tư 19/2015/tt-bkhđt còn hiệu lực không

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về đăng tải thông tin trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định về đăng tải thông tin trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại Bảng số 03 dưới đây:

Bng số 03

STT

Nội dung kiểm tra

Phương tiện đăng tải

Ngày đăng tải

Kết quả thẩm định

Tuân thủ

Không tuân thủ

1

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 muasamcongmpi.gov.vn

 20/07/2023

X

 

2

Thông báo mời thầu

 muasamcongmpi.gov.vn

 04/08/2023

X

 

III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại Bảng số 04 dưới đây:

Bảng số 04

Stt

Nội dung

Kết quả thẩm định

Tuân thủ

Không tuân thủ

1

Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

X

2

Kết quả đánh giá về kỹ thuật

X

3

Kết quả đánh giá về tài chính

X

3.1

Phương pháp giá thấp nhất

Giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá E-HSDT:

Căn cứ tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 04, Tổ thẩm định xét thấy nội dung đánh giá E-HSDT tại Bảng số 04 cơ bản tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật liên quan.

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Nhận xét về nội dung kết quả lựa chọn nhà thầu:

Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định ở phần 2 nêu trên, Tổ thẩm định xét thấy kết quả lựa chọn nhà thầu đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật liên quan; phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, tính chất, yêu cầu của gói thầu. Tổ thẩm định thống nhất với nội dung của kết quả lựa chọn nhà thầu.

2. Kiến nghị:

Trên cơ sở đề nghị của Bên mời thầu về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung báo cáo thẩm định nêu trên, Tổ thẩm định kiến nghị Trường Cao đẳng phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung như sau:

- Tên nhà thầu: Công ty TNHH.

- Giá đề nghị trúng thầu: 520.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi triệu đồng).

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết.

Những nội dung của kết quả lựa chọn nhà thầu phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu, không dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá, hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nên Tổ thẩm định thống nhất theo kết quả lựa chọn nhà thầu do Bên mời thầu cung cấp và đề nghị bên mời thầu thực hiện đăng tải thông tin đấu thầu, cố định lại thời gian công khai kết quả lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định.

Trình Trường Cao đẳng xem xét, quyết định./.

  Nơi nhận:
- Như trên;

Lưu VT.

 

GIÁM ĐỐC

Xem thêm: Mẫu tờ trình phê duyệt hồ sơ mời thầu theo Thông tư 08  

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q.1, TPHCM

Hotline:  0903649782 - (028) 3514 6426

Email: nguyenthanhmp156@gmail.com

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng