Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án cảng vận tải quốc tế Đà Nẵng

Báo cáo này là báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án cảng vận tải quốc tế, và báo cáo này cũng bao gồm một kế hoạch quản lý môi trường. Dự án cảng vận tải quốc tế tọa lạc tại thành phố Đà Nẵng.

I. Giới thiệu dự án

A. Giới thiệu dự án cảng vận tải quốc tế

1. Báo cáo này là báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án cảng vận tải quốc tế, và báo cáo này cũng bao gồm một kế hoạch quản lý môi trường. Dự án cảng vận tải quốc tế tọa lạc tại thành phố Đà Nẵng.

2. Dự án cảng vận tải quốc tế này sẽ xây dựng một công trình vận tải đa phương thức tại cảng cạn quốc tế Đà Nẵng, nội dung chính bao gồm bốn tiểu dự án.

Dự án:

(1) Giai đoạn II của Trung tâm Thu gom và Phân phối Vận tải Đa phương thức Cảng cạn Quốc tế: công suất 50.000 tấn lạnh mỗi năm;

(2) Cảng Nhập khẩu Phương tiện Thứ hai

(3) Dự án Trung tâm Logistics ngoại quan;

(4) Nền tảng Thông tin Dịch vụ Tích hợp Vận tải Đa phương thức Việt Nam-Châu Âu. Sau khi hoàn thành dự án này, nó sẽ cải thiện năng lực thông qua và lưu trữ chuỗi lạnh và năng lực vận chuyển của Tàu tốc hành đường sắt Việt Nam, cải thiện hiệu quả của doanh thu hậu cần, giảm chi phí luân chuyển hậu cần, và thúc đẩy địa phương, phát triển kinh tế và cung cấp cơ hội việc làm cho các quốc gia dọc theo tuyến đường sắt cao tốc Việt Nam.

B. Tổ chức thực hiện

3. Công ty TNHH xây dựng và phát triển cảng đất quốc tế X là đơn vị thực hiện dự án (đơn vị thực hiện dự án cảng vận tải quốc tế), chịu trách nhiệm cho các dự án thực hiện và quản lý, cũng như các nhà thầu dự án và giám sát Nhà cung cấp.

4. Công ty Cảng đất X chịu trách nhiệm chính về hoạt động của Trung tâm Quốc tế và nền tảng dịch vụ Đường sắt Việt Nam-Châu Âu.

5. Thời gian xây dựng của dự án là 5 năm, từ năm 2021 đến năm 2025.

C. Khung quy định và chính sách

6. Theo quy định của Việt Nam, ba tài liệu đánh giá tác động môi trường cho dự án cảng vận tải quốc tế ĐTM trong nước riêng biệt được yêu cầu phải được chuẩn bị cho dự án này. Hai mẫu báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM đã được chuẩn bị cho các tiểu dự án 1 và 2, đã được Văn phòng Môi trường Sinh thái của Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Đà Nẵng phê duyệt. Mẫu đăng ký ĐTM cho tiểu dự án 3 đang được chuẩn bị và tiểu dự án 4 không cần chuẩn bị các tài liệu đánh giá tác động môi trường ĐTM trong nước. Mẫu đăng ký ĐTM cho tiểu dự án 3 đã được nộp cho Cục Môi trường Sinh thái của Khu Phát triển Công nghệ và Kinh tế Đà Nẵng vào cuối năm 2020.

7. Ngoài ra, theo các chính sách về môi trường và xã hội và các tiêu chuẩn về môi trường và xã hội của AIIB, cần phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án cảng vận tải quốc tế Đà Nẵng. Báo cáo này được lập để đáp ứng các yêu cầu trên. Các chi tiết khác về các yêu cầu quy định và chính sách này sẽ được cung cấp trong báo cáo này.

 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án cảng vận tải quốc tế Đà Nẵng

 

D. Mục đích của báo cáo

8. Báo cáo này bao gồm Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP), được lập theo luật và quy định của Việt Nam cũng như các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Chính sách Môi trường và Xã hội của AIIB. Kế hoạch Quản lý Môi trường được nêu trong Chương VI.

E. Phương pháp báo cáo

9. Việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án cảng vận tải quốc tế Đà Nẵng này dựa trên các tài liệu sau: báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, báo cáo ĐTM trong nước, sự tham gia của cộng đồng với các bên liên quan chính bao gồm người dân bị ảnh hưởng và các cơ quan chính phủ, và các chuyến thăm và điều tra tại chỗ.

10. Mục đích chính của đánh giá tác động môi trường là điều tra và mô tả tác động của dự án đối với môi trường. Cụ thể, nghiên cứu nhằm dự đoán các tác động tiềm tàng của các hoạt động dự án và đề xuất các biện pháp giảm thiểu và các biện pháp giảm thiểu (trước, trong, sau khi xây dựng và trong giai đoạn vận hành của quá trình phát triển) được coi là có khả năng gây bất lợi cho ảnh hưởng môi trường xung quanh.

11. Nhìn chung, các mục đích của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường bao gồm:

▪ Kiểm tra và mô tả hiện trạng của các thành phần khác nhau liên quan đến các hoạt động sinh thái, thể chất và con người xung quanh khu vực dự án;

▪ Dự đoán các tác động tiềm ẩn đáng kể của dự án đối với môi trường xung quanh trước khi xây dựng và sau khi hoàn thành các giai đoạn xây dựng, vận hành và bảo trì, đề xuất các biện pháp giảm thiểu và giảm phát thải thích hợp;

▪ Lập Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP) bao gồm một kế hoạch giám sát môi trường; và

▪ Thiết lập cơ chế khiếu nại cho những người và công nhân bị ảnh hưởng bởi dự án.

12. Đánh giá tác động môi trường được thực hiện bao gồm các giai đoạn thiết kế, xây dựng và vận hành và bảo trì (O&M) của dự án. Hình 1-1 cho thấy phương pháp luận được sử dụng trong nghiên cứu ĐTM này.

13. Các hoạt động ở mỗi giai đoạn của nghiên cứu đánh giá tác động môi trường ĐTM được mô tả dưới đây.

14. Xem xét thiết kế dự án. Thu thập chi tiết dự án từ các nghiên cứu khả thi của dự án và ĐTM trong nước để hiểu các hoạt động của dự án và các tác động môi trường có thể có của chúng. Mô tả ngắn gọn về dự án bao gồm các khía cạnh sau:

▪ Vị trí của dự án và điều kiện giao thông của nó;

▪ các nguồn tài nguyên thiên nhiên được sử dụng như đất, nước và các nguồn của chúng;

▪ Nguyên liệu, nhiên liệu và hóa chất được sử dụng, bao gồm số lượng, đặc tính, cách sắp xếp để vận chuyển đến địa điểm và cơ sở bảo quản;

▪ Danh mục máy móc thiết bị chính, thiết bị kiểm soát ô nhiễm, mô tả quy trình của dự án cảng vận tải quốc tế Đà Nẵng;

▪ Thông tin về chất thải rắn, lỏng và khí được tạo ra bởi dự án và nơi phát sinh ra chất thải đó;

▪ độ ồn do thiết bị và máy móc tạo ra;

▪ Sơ đồ mặt bằng của dự án.

15. Làm rõ phạm vi của dự án cảng vận tải quốc tế Đà Nẵng. Dựa trên các hoạt động của dự án, nhóm nghiên cứu đã thực hiện xác định phạm vi và xác định các tác động môi trường tiềm ẩn. Ở giai đoạn này, các đề xuất từ ​​các bên liên quan và cộng đồng / cư dân lân cận đã được thu thập và xem xét.

16. Xem xét các luật và quy định. Là một phần của nhiệm vụ này, khuôn khổ pháp lý và quy định quốc gia liên quan đến đánh giá tác động môi trường đã được xem xét. Ngoài ra, Chính sách Môi trường và Xã hội (ESP) và Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội (ESS) của AIIB cũng được xem xét, và cuối cùng, các yêu cầu của Việt Nam và AIIB được so sánh và phân tích, đồng thời xác định được khoảng cách giữa hai tiêu chuẩn này.

17. Khảo sát Điểm chuẩn Môi trường. Các điều kiện cơ bản về môi trường cho khu vực dự án được xác định bằng cách thu thập dữ liệu liên quan từ các nguồn chính và thứ cấp. Dữ liệu sẵn có về khí hậu, địa chất, địa chấn, tài nguyên nước, tài nguyên đất, đặc tính của đất, sinh thái và các thành phần kinh tế xã hội đã được thu thập từ các nguồn thứ cấp theo nghiên cứu ĐTM cho dự án cảng vận tải quốc tế Đà Nẵng. Từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 10 năm 2020, điều tra thực địa và phân tích lấy mẫu cũng được thực hiện để thu thập dữ liệu chính về các lĩnh vực chính như môi trường công nghiệp và kinh tế xã hội, vật lý và sinh học của khu vực dự án.

18. Đánh giá Tác động tiềm tàng. Sau khi xác định phạm vi, xem xét chi tiết dự án cảng vận tải quốc tế Đà Nẵng và xem xét các điều kiện môi trường cơ bản, một đánh giá tác động môi trường đã được thực hiện. Sau đó, các biện pháp giảm thiểu và cải tiến được khuyến nghị để tránh, giảm thiểu và / hoặc bù đắp cho các tác động tiềm tàng

19. Kế hoạch Quản lý Môi trường. Sau khi hoàn thành đánh giá tác động và xác định các biện pháp giảm thiểu, Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP) sẽ được chuẩn bị. Trong quá trình chuẩn bị kế hoạch quản lý môi trường, các tổ chức thể chế chịu trách nhiệm quản lý môi trường của dự án đã được đề xuất, các biện pháp giảm thiểu và kế hoạch giám sát được xây dựng, các yêu cầu về lập và báo cáo tài liệu được làm rõ, nhu cầu đào tạo được đánh giá và chi phí thực hiện của kế hoạch quản lý môi trường đã được ước tính.

20. Sự tham gia của các bên liên quan. Sự tham gia của các bên liên quan bắt đầu với giai đoạn đo điểm chuẩn môi trường, khi dữ liệu và thông tin về các điều kiện đo điểm chuẩn được thu thập từ những người bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp bởi dự án. Quan điểm của họ đã được tính đến trong việc lựa chọn các thành phần xã hội và môi trường quan trọng thông qua quá trình xác định phạm vi.

21. Một số cuộc tham vấn chính thức đã diễn ra trong quá trình nghiên cứu ĐTM cho dự án cảng vận tải quốc tế Đà Nẵng. Đơn vị thực hiện dự án đã tổ chức một cuộc họp có sự tham gia của cộng đồng và mời các bên liên quan của dự án gần địa điểm dự án tham dự cuộc họp. Đồng thời, trao đổi với các bộ phận liên quan của Khu phát triển kinh tế Đà Nẵng - Cục Môi trường sinh thái, Cục Kế hoạch, Trung tâm Kiểm tra và Phê duyệt, Trạm Quan trắc để nắm được các ý kiến, đề xuất của các bộ phận liên quan về dự án này.

22. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Trước khi kết thúc công việc này phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường để tóm tắt quá trình và kết quả thực hiện các công việc trên. Cấu trúc của báo cáo này được hiển thị bên dưới.

 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án cảng vận tải quốc tế

 

F. Cấu trúc báo cáo

23. Báo cáo bao gồm một tóm tắt điều hành, chín chương và một phụ lục. Báo cáo này được cấu trúc như sau:

Tóm tắt điều hành

Nêu các sự kiện chính, các phát hiện quan trọng và các hành động và hành động được khuyến nghị.

Giới thiệu dự án I

Giới thiệu tình hình dự án, mục đích lập báo cáo đánh giá môi trường ban đầu, phương pháp lập và cấu trúc báo cáo.

II Khung chính sách, pháp lý và hành chính

Thảo luận về khuôn khổ pháp lý và thể chế cho ĐTM ở Việt Nam và AIIB, tình trạng phê duyệt các báo cáo ĐTM trong nước và các hướng dẫn và tiêu chuẩn môi trường hiện hành.

III Mô tả dự án

Mô tả cơ sở lý luận của dự án, phạm vi, thành phần, vị trí, các đặc điểm chính, các tổ chức thực hiện dự án, ngân sách và tiến độ.

IV Môi trường Mô tả

Giới thiệu các điều kiện tự nhiên, sinh thái, kinh tế - xã hội có liên quan tại khu vực dự án và kết quả quan trắc môi trường.

V Các tác động môi trường ước tính và các biện pháp giảm thiểu

Giải thích các tác động môi trường dự kiến ​​của việc thực hiện dự án và xác định các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường cần được thực hiện.

VI Kế hoạch Quản lý Môi trường

Kế hoạch quản lý môi trường (EMP), bao gồm các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường bắt buộc trong quá trình xây dựng và vận hành, kế hoạch giám sát môi trường, yêu cầu báo cáo và nâng cao năng lực

VII Phân tích thay thế

Phân tích các phương án của dự án để xác định phương án tốt nhất nhằm đạt được các mục tiêu của dự án đồng thời giảm thiểu các tác động đến môi trường và xã hội.

VIII Công bố thông tin, Tham vấn cộng đồng và Tham gia của cộng đồng

Mô tả các hoạt động công bố thông tin và sự tham gia của cộng đồng trong quá trình chuẩn bị báo cáo này.

IX Cơ chế Khiếu nại

Giới thiệu dự án Cơ chế Bồi thường Khiếu nại (GRM) để giải quyết các khiếu nại.

Phụ lục

Phụ lục 1 là Kế hoạch An toàn và Sức khỏe COVID-19.

Phụ lục 2 là bản ghi nhớ của cuộc họp tham gia công khai lần thứ hai.

 

 đánh giá tác động môi trường cho dự án cảng vận tải quốc tế Đà Nẵng

 

II. KHUNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VÀ HÀNH CHÍNH

A. Tổng quan

24. Chương này thảo luận về các luật, quy định và chính sách của Việt Nam áp dụng cho dự án này và Chính sách Môi trường và Xã hội. Chương này cũng so sánh và phân tích các yêu cầu khác nhau đối với đánh gái tác động môi trường ĐTM ở Việt Nam. Mục đích của phần này là liệt kê các yêu cầu quy định và không theo quy định đối với tất cả các giai đoạn của dự án cảng vận tải quốc tế Đà Nẵng. Đối với mục đích của báo cáo này, chỉ những luật và quy định liên quan trực tiếp đến dự án này mới được thảo luận.

25. Theo chính sách môi trường và xã hội, dự án cảng vận tải quốc tế Đà Nẵng được phân loại là môi trường loại B và cần phải lập báo cáo ĐTM. Theo quy định về ĐTM của Việt Nam, dự án này được chia thành 4 tiểu dự án, gồm 3 dự án xây dựng và 1 dự án phi xây dựng. Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2 đã được hoàn thành vào năm 2016

Loại dự án thứ hai yêu cầu chuẩn bị hai Báo cáo tác động môi trường (EIT). Tiểu dự án 3 được phân loại là dự án Loại 3 vào năm 2020 và yêu cầu lập Mẫu đăng ký tác động môi trường (EIRF). Đối với tiểu dự án 4 của các dự án phi xây dựng, không yêu cầu ĐTM trong nước. 1

26. Việt Nam có một loạt luật, quy định, hướng dẫn kỹ thuật và tiêu chuẩn quy định việc bảo vệ môi trường và bảo vệ môi trường của các dự án phải được thực hiện.

Phương pháp đánh giá tác động môi trường, bao gồm phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm không khí, tiếng ồn, nước, sinh thái và chất rắn. Chất thải và hướng dẫn kỹ thuật đánh giá tác động môi trường không khí, tiếng ồn, nước mặt, nước ngầm và sinh thái. Báo cáo ĐTM trong nước của dự án này dựa trên "Luật Đánh giá Tác động Môi trường của Việt Nam" (2018

(Phiên bản sửa đổi năm 2018); Quy định về Quản lý các hạng mục đánh giá tác động môi trường của các dự án xây dựng (Bộ Sinh thái và Môi trường, sửa đổi năm 2018); Các biện pháp cho sự tham gia của cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường (Bộ Sinh thái và Môi trường, 2019) 2; và Hướng dẫn Kỹ thuật Đánh giá Tác động Môi trường "(HJ / T 2) 3.

B. Luật, Quy định, Hướng dẫn và Tiêu chuẩn Môi trường của Việt Nam

27. Hệ thống quản lý và bảo vệ môi trường của Việt Nam có hệ thống phân cấp rõ ràng, bao gồm các cơ quan quản lý môi trường, cơ quan hành chính và cơ quan kỹ thuật.

Đứng đầu là Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Việt Nam, có quyền thông qua và sửa đổi luật bảo vệ môi trường quốc gia. Bộ Sinh thái và Môi trường (MEE) do Bộ Quốc vụ quản lý và chịu trách nhiệm ban hành các quy định bảo vệ môi trường quốc gia. Bộ Sinh thái và Môi trường có thể ban hành riêng lẻ hoặc cùng với Tổng cục Giám sát chất lượng, Kiểm tra và Kiểm dịch các Quy chuẩn môi trường quốc gia.

Chính quyền cấp tỉnh và địa phương cũng có thể xây dựng các quy định và hướng dẫn về môi trường của tỉnh và địa phương phù hợp với các tiêu chuẩn quốc gia tương ứng. Ngoài ra, các kế hoạch 5 năm của quốc gia và địa phương về bảo vệ môi trường cũng là một phần quan trọng của khuôn khổ pháp lý về môi trường.

28. Các luật và quy định quan trọng về môi trường ở Việt Nam được liệt kê trong Bảng II-1. Việc thực hiện các luật và quy định về môi trường được hỗ trợ bởi một loạt các hướng dẫn quản lý và kỹ thuật liên quan do Bộ Sinh thái và Môi trường ban hành. Các quy định quản lý và hướng dẫn kỹ thuật áp dụng cho dự án cảng vận tải quốc tế Đà Nẵng được trình bày trong Bảng II-2.

 

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q.1, TPHCM

Hotline:  0903649782 - (028) 3514 6426

Email: nguyenthanhmp156@gmail.com

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng