Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án nhà máy sản xuất và gia công giày dép

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án nhà máy sản xuất và gia công giày dép. Quy trình sản xuất hiện đại, áp dụng máy móc, thiết bị đảm bảo yêu cầu kỹ thuật hiện hành. Nguyên, vật liệu, hóa chất được nhập về hoàn toàn chính phẩm, không sử dụng phế liệu trong quy trình sản xuất.

MỤC LỤC

MỤC LỤC..................................................................................1

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT..........................3

DANH MỤC CÁC BẢNG.........................................................4

DANH MỤC CÁC HÌNH V...................................................................5

Chương I....................................................................................................6

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ............................................6

1. 1. CHỦ DỰ ÁN ĐU TƯ............................................................6

1. 2. DỰ ÁN ĐẦU TƯ ............................................................................6

1. 3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SN PHẨM SẢN XUẤT CỦA DỰ ÁN ĐẦU

TƯ            .....................................................................................7

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư:..............................................................7

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đu tư: .........................................7

1.3.3. Sản phẩm ca dự án đầu tư..........................................................10

1. 4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng phế

liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa cht sử dụng, nguồn cung cp điện, nước

của dự án đầu tư.............................................................................11

1. 5. Thông tin liên quan khác liên quan đến dự án đầu tư............................18

Chương II....................................................................................24

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU

TẢI CỦA MÔI TRƯNG...........................................................24

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoch bảo vệ môi trường quốc gia, quy

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường...................................................24

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu ti của môi trường:...........25

Chương III..............................................................26

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ.................................26

3.1. Công trình, biện pháp thoát nưc mưa, thu gom và xử lý nước thải..................26

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải............................................................41

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý cht thải rắn thông thường .......................44

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý cht thải nguy hi.....................................45

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung...........................................48

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử

nghiệm và khi dự án đi vào vận hành:.......................................................................48

3.7. Các ni dung thay đổi so vi quyết định phê duyệt kết quả thm định báo cáo

đánh giá tác động môi trường................................................55

Chương IV.................................................58

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG.....................................58

4.1. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI ....

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải............

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng n, độ rung ...... .

Bảng 15: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm..........

Chương V............................................................70

KẾ HOẠCH VN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN...................70

5.1. Kế hoch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án: ...............70

5.2.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm......................................................70

5.2.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình,

thiết bị xử lý chất thi..........................................................71

5.2. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI ĐỊNH KỲ THEO QUY ĐNH

CỦA PHÁP LUẬT.........................................................74

5.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ ................................................74

5.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tc chất thải ......................................74

5.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định k, quan trắc môi trường tự động, liên

tục khác theo quy định của pháp lut có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án

..................................................75

 5.3. KINH PHÍ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG HNG NĂM ..........76

Chương VI .................................................................77

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐU TƯ..........................................77

PHỤ LC BÁO CÁO...................................................79

Chương I

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. 1.CHỦ DỰ ÁN ĐU TƯ

- Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH .......... (Việt Nam).

- Địa chỉ văn phòng: ..........., thị trấn Tân Phú, huyn Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

- Người đại din theo pháp luật ca chủ dự án đầu tư: ........... (Sinh ngày 15/8/1959. Quốc tịch: Trung Quốc. Hộ chiếu số: 312293044, cấp ngày 14/12/2015, nơi cp: Bộ Ngoại giao......

- Điện thoại: .........

- Giấy chứng nhận đầu tư/đăng ký kinh doanh số: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số .......... thay đổi lần thứ 9 ngày 05/03/2021 và Giấy chng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3800746748, cp lần đầu ngày 24/02/2011 và thay đổi lần thứ tám ngày 03/12/2020.

1. 2.DỰ ÁN ĐẦU TƯ

- Tên dự án đầu tư:

“DỰ ÁN NÂNG CÔNG SUẤT NHÀ MÁY SẢN XUT VÀ GIA CÔNG GIÀY DÉP TỪ 9.600.000 ĐÔI GIÀY/NĂM LÊN 12.000.000 ĐÔI GIÀY/NĂM; MŨ GIÀY TỪ 2.000.000 ĐÔI/NĂM LÊN 8.000.000 ĐÔI/NĂM, ĐGIÀY THÀNH PHM 2.500.000 ĐÔI/NĂM VÀ CHO THUÊ NHÀ XƯNG DƯ THỪA”

- Địa điểm thực hiện dán đầu tư: .........., thị trn Tân Phú, huyn Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của dự án đầu tư (nếu có): Giy xác nhận số 12/GXNĐTM-BQL ngày 20/11/2014 của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đon vn hành.

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; văn bản thay đổi so với nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có): Quyết đnh số 1778/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Phước ngày 26/09/2022 về việc phê duyệt Báo cáo ĐTM của dự án.

- Quy mô của dự án đu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đu tư công): phân loại dự án nhóm A theo quy đnh tại Khon 4 Điu 8 của Luật Đu tư công và thuộc nhóm II quy định ti phụ lục IV

1. 3.CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM SẢN XUẤT CA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1.3.1.     Công suất của dự án đầu tư:

Nhà máy sn xuất và gia công giày với quy mô:

- Giày 12.000.000 đôi/năm;

- Mũ giày 8.000.000 đôi/năm;

- Đế giày thành phm 2.500.000 đôi/năm;

- Cho thuê nhà xưng H, I, J: din tích 14.600 m2.

Tổng diện tích của dự án là: 271.416 m2, trong đó: lô G1 đến G10 có diện tích 152.435 m2, lô D1 đến lô D10 có diện tích 118.981 m2.

1.3.2.     Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư:

Công nghệ sản xuất, gia công giày của Dán đang được áp dụng phổ biến tại Việt Nam. Quy trình sản xuất hiện đại, áp dng máy móc, thiết bị đảm bảo yêu cầu kỹ thuật hiện hành. Nguyên, vật liu, hóa cht được nhập về hoàn toàn chính phẩm, không sử dụng phế liu trong quy trình sản xuất. Quy trình sản xuất của dự án bao gồm:

+ Quy trình sản xut mũ giày

+ Quy trình sản xut giày

+ Quy trình sản xut đế giày thành phẩm

Quy trình sản xuất của nhà máy như sau

a. Quy trình sản xuất mũ giày

Hình 1. 1: Quy trình sn xuất mũ giày

ØThuyết minh:

Nguyên liệu dùng cho quá trình sản xuất mũ giày chủ yếu là vải và da nguyên tấm (đã qua công đon thuộc). Sau khi nhp về, nguyên liệu đưc chuyển qua khâu kiểm tra chất lưng. Từ vải, da nguyên tấm dùng máy cắt, cắt thành tng loại chi tiết

9theo yêu cầu hợp đng rồi đưa lên máy dán keo, các chi tiết sau khi dán chuyển tiếp qua công đoạn in nhãn, sau đó được đưa đi sấy rồi ép nổi.  Ra khỏi công đon ép nổi, sẽ chuyển đến khâu may tiếp theo bằng các máy may công nghiệp rồi đưa lên máy đc lỗ. Chuyển về kho cha bán thành phẩm.

b. Quy trình sản xuất giày