Mẫu đơn xin cấp giấy phép môi trường trại lợn

Giấy phép môi trường Trang trại , Giấy phép môi trường trại lợn. Mẫu đơn xin cấp giấy phép môi trường trang trại lợn.

MỤC L

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT..................................3

DANH MỤC CÁC BẢNG ..........................................4

DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ SƠ Đ..................................5

Chương I THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ......................................6

1.1. Tên chủ dự án đầu ....6

1.2. Tên dự án đầu tư: Trang trại chăn nuôi heo thịt Ricky Farms 79....................6

1.3. Công suất, công nghệ, sản phm sản xuất của cơ s..............................6

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở…………………………6

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở……………………………….7

1.3.3. Sản phm ca dự án đầu tư:…………………9

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp

điện, nước của dự án đầu tư................................................................9

1.5 Các hạng mục công trình của dự án......................................13

Chương II SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHU TẢI CA MÔI TRƯỜNG...........16

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường...................................16

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường ..................16

Chương III KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ ............18

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước a, thu gom và xử lý nước thải...............................18

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa........................................18

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải............................................19

3.1.2.1. Nước thải sinh hoạt................................................................19

3.1.2.2. Nước thải sn xuất .....................................................19

3.1.3. Xử lý nước thải ...........................................................................20

3.1.3.1. Nước thải sinh hoạt..............................................20

3.1.3.2. Nước thải sn xuất .......................................21

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải.....................................42

3.3. Công trình lưu gi, xử lý chất thải rắn thông thường......43

3.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt ................................................43

3.3.2. Chất thải rắn sản xuất........................................................44

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý cht thải nguy hại...........44

3.5. Công trình, biện pháp gim thiểu tiếng ồn, độ rung......................47

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường ...................47

Chương IV  NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG...........56

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải.....................56

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thi:.................................57

4.3. Ni dung đề nghị cấp phép đối với tiếng n, độ rung: ...............57

Chương V KẾ HOẠCH VN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI  CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN....59

5.1. Kế hoch vận hành thử nghim công trình xử lý chất thải.........59

5.2. Chương trình quan trắc chất thi .............................59

5.3. Kinh phí thực hin quan trắc môi trường hằng năm.......................60

Chương VI CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ S

PHỤ LC BÁO CÁO.....................................................................63

Giấy phép môi trường Trang trại , Giấy phép môi trường trại lợn


Chương I

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1.1. Tên ch dự án đầu tư:

1.2. Tên dự án đầu tư: Trang trại chăn nuôi heo thịt Ricky 

Địa đim cơ sở:

Quyết định tỉnh Gia Lai về việc phê duyt báo cáo đánh giá tác động môi trưng dự án “Trang trại chăn nuôi heo Ricky”

Quy mô của dự án đầu tư:

Dự án đầu thuộc đối ợng quy đnh tại khoản 2 Điều 39 của Luật BVMT năm 2020 đã được UBND tỉnh Gia Lai phê duyt kết quả thm định báo cáo ĐTM nên thuc thm quyn cp GPMT của UBND tỉnh Gia Lai theo quy định tại Đim c khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trưng năm 2020.

1.3. Công suất, công nghệ, sản phm sản xuất của cơ sở

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở

Không thay đổi so vi ĐTM được phê duyt theo Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh Gia Lai; cụ thể:

- Quy mô dự án: 16.000 con heo tht/ đợt (1 năm 2 đợt)

- Duy trì ổn định 16.000 con heo trong dán. (4.000 heo cai sa; 8.000 heo từ 10-20 tuần tuổi; 4.000 heo từ 20 tuần tui đến xuất bán)

- Dự án la chọn mục tiêu chăn nuôi heo thịt phục vụ cho hthống của Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam như sau:

+ Nuôi heo khoảng 5,5 tháng thì xuất bán.

                                    

+ Sau mỗi lứa vệ sinh và nghỉ cách ly 15-30 ngày.- Từ đó ta có tổng số con heo có mặt thưng xuyên ở trang trại là: 16.000 con

Giấy phép môi trường trại lợn, mẫu giấy phép môi trường, Cấp giấy phép xây dựng trang trại chăn nuôi, Quy định về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi ,Mẫu đơn xin giấy phép chăn nuôi

1.3.2. Công nghsản xuất của cơ sở

Hình thức chăn nuôi: Chăn nuôi heo tập trung, chuồng kín lạnh.

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trang trại heo Ricky

Hình 1: Sơ đồ công nghệ chăn nuôi heo thịt

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trang trại heo Ricky

Hình 2: Sơ đồ quy trình chăn nuôi heo thịt

Thuyết minh quy trình chăn nuôi heo thịt:

- Heo con nhập v được khử trùng cả xe, đàn heo và cngưi tham gia vận chuyn để loại bỏ nhng mm bnh trên đưng vận chuyển, sau đó phân bố các con heo giống vào các nhà nuôi heo bằng đường lùa heo vào chuồng.

- Đường lùa heo phải bằng phẳng, ksạch và lùa heo nhẹ nhàng tránh làm hng móng heo.

- Heo con đuợc chuyển v 4 chung kín có kích thưc mi chuồng là 14m x 50m, chuồng chia thành 5 ô, mi ô có kích thước 14m x 10m.

- Tại các ô nuôi có bố trí sàn gỗ cách mặt đất 10 - 15cm, vách ngăn cao 60cm và bố trí hệ thống đèn sưi m đsưi m cho heo con khi mới đưc nhập về.

Heo cai sa sau khi được nuôi tại 04 chung cách ly sđược kim tra, xét nghim các mm bệnh. Kết quả xét nghim cho thy đàn heo hoàn toàn khỏe mnh sđược đưa về 12 chung nuôi heo thịt.

- Quy trình chăn nuôi heo được thể hin các bưc chính

: Ngày 1:

Pha nước cho ung Elestrolyte, Đường Glucose (liên tục 3 ngày đầu).

+     Cho ăn: Cám nhão: 1 Kg (chia 3 lần ăn).

+     Nếu heo dng thời tiết thì dung Chlorphenilamin, chích 0,5 mg/kg thể trọng(10mg/1 ml cho 20 kg thể trọng), đưng miệng: 2 viên cho vào cám (5 mg/kg thể trọng).

+     Loại cám cho ăn: Protect Feed, Meditek2, Hitek (GF07), Higain (HP044), 5 sao (9044).

+     Trộn thuốc vào thức ăn: 7 - 14 ngày: Amoxiciline; Marflo; Tylan; Flophenicol +       Doxyciline; Enrofloxacine;

Ngày 2: Cho ăn cám nhão: 1,5- 1,7 Kg/con (chia 5 lần ăn/ ngày).

Ngày 3: Cho ăn cám nhão : 2,2 Kg/con (chia 5 lần ăn/ ngày).

Ngày 4 trở đi: Cho ăn tự do (cám khô). Công nhân trong trang trại chăn nuôi sẽ mang từng bao cám trọng ợng 50kg đổ vào các máng ăn để heo ăn tự do, máng ăn được bố trí sát đƣờng luồng ca chung nuôi để đm bảo công nhân không phải đi vào ô nuôi và đảm bo vệ sinh ô nuôi hạn chế dịch bệnh.

Lưu ý : - Heo nhập về trại khách hàng (Cai sa, HB GF24) sau 48h phải đƣợc tiêm 100% Vaccine Tai xanh loại tốt.

- Heo không tm trong 2 tuần đầu.

- Xịt thuốc sát trùng 2 ln/ tuần.

Heo được uống nước qua i tự động cao 25cm từ mặt sàn, ăn trong

máng ăn bằng gang tròn, bố trí 03 máng ăn trên 02 ô nuôi heo. Nhiệt độ chuồng nuôi từ 28 - 320C, ẩm độ 65 - 70%. Ngày cho heo ăn 3-4 bữa vào các thời gian 6 giờ sáng, 11 giờ, 17 giờ, hoặc 20 giờ. Khoảng 2-3 ngày thì ng dần ợng thức ăn, cho heo ăn hết khẩu phần sử dụng máng ăn tự động thưng xuyên được cọ ra sạch sẽ trước khi cho heo ăn và thường xuyên có ớc sch cho heo. Heo nuôi ở chuồng heo con khong 60 ngày tuổi sẽ đạt khoảng 18-20 kg; chi tiết khối lưng thức ăn cho heo theo thời kđược thể hiện chi tiết tại bảng 1.7 bảng tổng hp thành phần dinh dưng thc ăn cho heo.

- Chuồng nuôi heo: Được thiết kế kín, lạnh. Hướng Tây của chuồng nuôi được bố trí tấm làm mát có hệ thng cấp nước tuần hoàn đảm bảo nưc luôn luôn luân chuyn

qua tm làm mát. Phía Đông chuồng nuôi bố trí 2 quạt hút công nghiệp nhm mục đích hút không khí đi qua các tấm làm mát để thay thế khí thải, mùi hôi của chuồng nuôi bằng không khí sạch và đảm bảo giao động nhiệt độ trong chuồng nuôi luôn ổn định từ 280C đến 300C.

- Từ 60 ngày tui đến 150 ngày tuổi heo được chăm sóc theo quy trình heo nhỡ đến xuất chuồng.

- Heo uống ớc qua i tự động cao 25cm tmặt sàn, mi ô nuôi bố trí 5 vòi nước tự động, vòi nước được bố trí tại ngăn tm + cha phân của ô nuôi;

- Heo được tm, uống ớc và thải phân tại cùng mt ngăn trong ô nuôi, ngăn này cho diện tích dài x rng = 10m x 0,7m, ngăn này được thiết kế thấp hơn mặt bằng ô nuôi 10cm để tin dọn vệ sinh và đm bảo ô nuôi luôn khô thoáng.

- Heo được luyn tập thói quen thải phân và nước tiểu vào ngăn tắm + cha phân, hàng ngày công nhân sẽ lùa phân và nước tiểu của heo thông qua ca thoát phân ở cuối ngăn để vào mương thoát phân dẫn về hm biogas.

1.3.3. Sn phẩm của dự án đầu tư:

Sản phm đầu ra của trang trại chăn nuôi là heo thịt thƯơng phm, dự tính mỗi đợt xuất chung sẽ có 16.000 con heo, một năm xuất chuồng 2 đợt, mỗi con có khối ợng từ 90kg đến 112,5kg/con. Khối ng heo xuất bán lớn nhất trong năm là 16.000 x 2 x 112,5 kg = 3.600.000 kg = 3.600 tấn heo.

Nguồn tiêu thụ sn phm do Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam bao tiêu.

Ngoài ra, trang tri chăn nuôi còn tận dng khí biogas từ hm biogas sử dụng cho mc đích đun nu. Đồng thời ng phân thu tmáy ép phân và sẽ bán lại cho các cơ sở thu mua sản xuất phân vi sinh.

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liu, điện năng, hóa cht sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư

Chương II SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯNG

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trang trại heo Ricky

Hình 7. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải tạiTrang tri

Thuyết minh sơ đồ công nghệ:

Bể thu gom tập trung:

Trước khi đưa vào xử lý trong bể Biogas, phân và nước thải (nước vệ sinh chuồng, nước tiểu, nước uống rơi vãi) từ khu vực chuồng nuôi sẽ đƣợc thu gom bằng các hệ thống mương dẫn về bể thu gom tập trung. Nước thải được dẫn về Bể thu gom. Tại đây phân có kích thước lớn sẽ được hòa trộn với nước thải bằng mô-tơ khuấy. Để tránh tính trạng nghẹt bơm của máy tách phân. Với thời gian lưu trữ tại bể thu gom tập trung là 2 ngày, ta có thể xây dựng bể thu gom với kích thước như sau:

Bể thu gom được xây bằng gạch, trát xi măng xung quanh, với diện tích 144m2, do nền trát xi măng nên chống thất thoát nước thải chưa qua xử lý ra môi trường ra bên ngoài vì vậy không cần lót nền.

Chương IV NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

4.1. Ni dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

4.2. Ni dung đề nghị cấp phép đối với khí thải:

4.3. Ni dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: 

Xem thêm: Mẫu giấy phép môi trường dự án nhà máy sản xuất viên nén gỗ xuất khẩu

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q.1, TPHCM

Hotline:  0903649782 - (028) 3514 6426

Email: nguyenthanhmp156@gmail.com

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng