Mẫu báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu theo Thông tư 08

Báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu qua mạng gói thầu phi tư vấn một giai đoạn một túi hồ sơ theo Thông tư 08. Gói thầu kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp

CÔNG TY
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 

mẫu báo cáo thẩm định e-hsmt qua mạng

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH HỒ SƠ YÊU CẦU

Gói thầu: Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

thuộc dự án: Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

Kính gửi: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội khóa XIII;

- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/05/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Căn cứ Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập báo cáo thẩm  định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Quyết định số ngày của về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng;

- Căn cứ Quyết định số ngày của về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị thẩm định hồ sơ yêu cầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng”;

- Căn cứ Hợp đồng Tư vấn Số: ngày đã ký kết giữa Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng với Công ty về việc thẩm định hồ sơ yêu cầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng”;

- Căn cứ tờ trình số: của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Minh Phương về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: “Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng”

Kết quả thẩm định hồ sơ yêu cầu gói thầu nêu trên được tổng hợp theo các nội dung sau:

thông tư 19/2015/tt-bkhđt còn hiệu lực không

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu chỉ định thầu rút gọn

thông tư 19/2015/tt-bkhđt

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Khái quát về dự án, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói 01: Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng;

- Tên dự án: Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng;

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng;

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2023;

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

2. Tổ chức thẩm định

- Thời gian và cách thức làm việc của Tổ thẩm định: Làm việc trong giờ hành chính, cách thức làm việc theo nhóm trong quá trình thẩm định.

- Tổ thẩm định được thành lập theo Quyết định Số: ngày 14  tháng 08 năm 2023 của Công ty. Cụ thể:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Thành phần

1

Huỳnh

Nhân viên

Tổ trưởng

2

Nguyễn

Nhân viên

Tổ viên

II. TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc lập hồ sơ yêu cầu được tổng hợp theo Bảng số 01 dưới đây:

Bảng số 01

STT

Nội dung kiểm tra

Kết quả kiểm tra

Không có

[1]

[2]

[3]

1

- Quyết định của người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án

X

2

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

X

3

- Điều khoản tham chiếu đối với gói thầu phi tư vấn

X

b) Ý kiến thẩm định v cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 01, Tổ thẩm định xét thấy các cơ sở pháp lý của việc lập hồ sơ yêu cầu gói thầu trên phù hợp với quy định hiện hành.

ề cơ sở pháp lý:

Căn cứ các tài liệu được

Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu qua mạng

2. Nội dung của hồ sơ yêu cầu

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung hồ sơ yêu cầu:

Kết quả thẩm định về nội dung hồ sơ yêu cầu được tổng hợp tại Bảng số 02 dưới đây:

Bảng số 02

Nội dung kiểm tra

Kết quả thẩm định

Tuân thủ, phù hợp

Không tuân thủ hoặc không phù hợp

[1]

[2]

[3]

Chỉ dẫn đối với nhà thầu

X

Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất

X

Biểu mẫu

X

Yêu cầu đối với gói thầu 

X

Yêu cầu về hợp đồng

X

b) Ý kiến thẩm định về nội dung hồ sơ yêu cầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 02, Tổ thẩm định xét thấy các nội dung của hồ sơ yêu cầu gói thầu trên phù hợp với quy định hiện hành.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

  1. Nhận xét về nội dung hồ sơ yêu cầu

Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định ở phần 2 nêu trên, Tổ thẩm định xét thấy hồ sơ yêu cầu đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật liên quan; phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, tính chất, yêu cầu của gói thầu. Tổ thẩm định thống nhất với nội dung của hồ sơ yêu cầu.

  1. Kiến nghị

Trên cơ sở đề nghị của Bên mời thầu về việc thẩm định hồ sơ yêu cầu và nội dung báo cáo thẩm định nêu trên, Tổ thẩm định kiến nghị Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng phê duyệt hồ sơ mời thầu với nội dung như sau:

- Tên gói thầu: Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng;

- Tên dự toán: Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng;

- Giá trị gói thầu: 240.000.000 đồng;

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp ;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng;

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2023;

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết.

Những nội dung của hồ sơ yêu cầu phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu, không dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá, hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch hồ sơ yêu cầu, đề nghị bên mời thầu thực hiện đăng tải thông báo mời thầu theo đúng quy định.

Trình Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng xem xét, quyết định./.

Báo cáo thẩm định này được lập bởi:

mẫu báo cáo thẩm định e-hsmt qua mạng theo thông tư 08

STT

Họ và tên

Thành phần

Chữ kí

1

Huỳnh

Tổ trưởng

2

Nguyễn

Tổ viên

Giám đốc

Xem thêm: Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng theo Thông tư 08

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q.1, TPHCM

Hotline:  0903649782 - (028) 3514 6426

Email: nguyenthanhmp156@gmail.com

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng