Báo cáo cấp giấy phép môi trường Dự án trồng cây lâu năm kết hợp chăn nuôi

Báo cáo cấp giấy phép môi trường Dự án trồng cây lâu năm kết hợp chăn nuôi.Dự án có tổng diện tích đất là 24,38ha (trong đó có 17,6ha diện tích nằm trong quy hoạch chăn nuôi)

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ C HIỆU VIẾT TẮT........................3

DANH MỤC BẢNG............................................................4

DANH MỤC HÌNH..................................................5

Chương 1 - THÔNG TIN CHUNG VDỰ ÁN ĐẦU TƯ........................6

1.1        Tên chủ dự án đầu tư:........................................................6

1.2        Tên dự án đu tư:................................................................6

1.3        Công suất, công ngh, sản phẩm sản xut của dự án đầu tư:................7

1.3.1        Công suất ca dán đầu tư:...........................................................7

1.3.2        Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư:...........................................7

1.3.3        Sản phẩm ca dự án đầu tư:.........................................................13

1.4        Nguyên liu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn

cung cp đin, nưc của dự án đầu tư: ............................................................13

1.5        Các tng tin khác liên quan đến dự án đu tư...................................18

Chương 2 SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU VỚI QUY HOẠCH, KHẢ

NG CHỊU TI CA MÔI TRƯỜNG ....................................23

2.1        Sự phù hp của dự án đu tư vi quy hoạch bo vmôi trường quốc

gia, quy hoạch tnh, phân vùng môi trưng:....................................................23

2.2        Sự phù hợp ca dự án đầu tư đi với khả năng chịu ti của môi trường:

Chương 3 KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ...............................26

3.1        Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải:.26

3.1.1        Thu gom, thoát nưc mưa:............................................................26

3.1.2        Thu gom, thoát nưc thải:.............................................................27

3.1.3        Xử lý nước thi: ............................................................................31

3.1.4        Các yêu cầu đi với hệ thống xử lý nước thải đã thực hin..........42

3.2        Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thi: ...........................................42

3.2.1        Công trình xử lý bụi, khí thi........................................................42

3.2.2        Các bin pháp, xử lý khí thi, mùi hôi..........................................42

3.3        Công trình, biện pháp lưu gi, xử lý chất thải rn tng thưng:.......46

3.3.1        Công trình lưu giữ chất thi rn tng thưng (CTRTT).............46

3.3.2        Bin pháp qun lý chất thi rn tng thưng..............................48

3.4        Công trình, biện pháp lưu gi, xử lý chất thải nguy hại: ....................52

3.4.1        Chủng loi, khi lượng cht thi phát sinh:..................................52

3.4.2        Công trình lưu giữ và bin pháp thu gom CTNH tại trang tri ....53

3.5        Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: ..........................55

3.6        Phương án phòng nga, ứng psự cmôi trường trong quá trình vn

hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành:..............................................55

3.7        Bin pháp bảo vệ môi trưng đi với nguồn nước công trình thủy lợi

khi có hot động x nước thải vào công trình thủy lợi:...................................57

3.8        Kế hoạch, tiến độ, kết quthực hin phương án ci tạo, phc hồi môi

trường, phương án bồi hoàn đa dng sinh học: ...............................................57

3.9        Các ni dung thay đổi so vi quyết định phê duyệt kết quthm định

báo cáo đánh giá tác động môi trường:............................................................58

Chương 4 NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG ......61

4.1        Ni dung đề nghị cấp phép đối với nước thi:....................................61

4.2        Ni dung đề nghị cấp phép đối với khí thi:.......................................62

4.3        Ni dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung:........................64

Chương 5 KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ

LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

CỦA DỰ ÁN ...................................................65

5.1        Kế hoạch vn hành thử nghiệm công trình xử lý cht thi của dự án: 65

5.1.1        Thời gian dự kiến vn hành thử nghiệm:......................................65

5.1.2        Kế hoạch quan trắc chất thi, đánh giá hiu quả xử lý của các công

trình, thiết bị xử lý chất thi:........................................................................65

5.2        Chương trình quan trắc chất thải (tự đng, liên tục và đnh k) theo

quy định của pháp luật.....................................................................................66

5.2.1        Chương trình quan trắc môi trường định k:................................66

5.2.2        Chương trình quan trắc t động, liên tục chất thải: không có ......67

5.3        Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hng năm. ..........................67

Chương 6

CAM KẾT CỦA CHỦ DÁN ĐẦU TƯ...........................69

 

Chương 1     

 

- THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU

 

1.1 Tên chủ dự án đầu tư:

 

- Tên: Công ty TNHH ............

- Đa chỉ văn phòng: ...........,Hàm P, huyện Hàm Thun Bc, tnh Bình Thun

- Người đại diện theo pháp luật: .................      Chức vụ: Giám đc

- Điện thoi: .........

- Giấy đăng kinh doanh s: ............., do Phòng Đăng ký kinh doanh – SKế hoch Đu tư tỉnh Bình Thun, cp lần đầu ngày 17/11/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 16/11/2021.

 

1.2 Tên dự án đầu tư:

 

- Tên dự án: Trồng cây lâu năm kết hp chăn nuôi (heo nái 3.600 con)

- Đa điểm thực hin dán: thôn Phú Khánh, xã Hàm P, huyện Hàm Thun Bắc, tnh Bình Thuận.

- quan thẩm đnh thiết kế xây dng, cp các loi giấy phép có liên quan đến môi trường ca dán đầu tư (nếu có): giấy phép xây dng s4115/GPXD do UBND huyện Hàm Thuận Bc cp ngày 22/9/2022

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm đnh báo cáo đánh giá tác động môi trường: số 230/QĐ-UBND, do UBND tỉnh Bình Thuận cp ngày 25/01/2022

- Quy mô của d án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy đnh của pháp luật về đầu tư công): căn cứ vào tính cht, dự án được phân loại là d án mở rộng quy mô, nâng công suất. Căn cứ vào mức độ quan trọng và quy mô, dán đưc phân loại dự án nhóm C có tổng mc đầu tư 20 tỷ đồng.

- Quy mô phân loi theo tiêu chí quy đnh của pháp luật vbảo vmôi trường: Dự án thuộc nhóm II

- Loại hình dán: Trang trại chăn nuôi heo công nghiệp kết hợp trồng cây lâu năm đã xây dng hoàn thiện và đã đi vào hoạt động.

- Theo Quyết đnh phê duyệt ĐTM ss230/QĐ-UBND, do UBND tnh Bình Thun cp ngày 25/01/2022 thì quy mô dự án chăn nuôi heo nái là 5.000 con, diện tích trng cây lâu năm là 19ha. Hin tại, dán đã trin khai xây dựng xong vi quy mô chăn ni giảm xuống còn 3.600 con heo nái và quy mô trng cây vẫn ginguyên 19ha.

 

1.3 Công suất, công nghệ, sn phẩm sn xut của dự án đầu tư:

 

1.3.1 Công suất của dự án đu tư:

 

Dự án có tổng diện tích đất là 24,38ha (trong đó có 17,6ha din tích nằm trong quy hoạch chăn nuôi). Phn din tích xây dựng các hạng mc công trình chính phụ, phục vụ chăn nuôi có din tích 3,94ha và 1,44ha diện tích thiết kế xây dng đưng giao thông nội bộ, đưng dẫn heo bố trí thiết kế cây xanh thảm cỏ. Phần din ch còn lại là 19ha thuộc quy hoạch để trng cây lâu năm.

 

* Đi vi chăn nuôi (3.600 con heo nái):

 

Đu tư các dãy chuồng nuôi (heo đẻ, heo mang thai, heo nọc, heo cai sữa, …) vi tng diện tích chung là: 21.100 m2.

Trang tri nuôi với công sut: 3.600 con heo nái, trong đó có 2.600 con heo mang thai, 1.000 con heo nái đ(trung bình heo mẹ đ t 8-10 con/lứa, mỗi lần có 100 con heo nái đ, số heo con đẻ trong cùng 1 thời đim 1.000 con), 50 con heo nc và 1.000 heo con cai sữa.

 

* Đi vi trồng y lâu năm

 

Chủ dự án trng cây giáng hương, cây Lát hoa và cây Bạch Đàn vi diện tích 19ha

 

1.3.2 Công nghệ sản xuất của dự án đu tư:

 

Chủ Dự án áp dng quy trình chăn nuôi heo sch theo công nghệ Châu Âu. Quy trình chăn nuôi heo nái sinh sn ti Dự án được áp dng theo mô hình chuồng lạnh và kín, đây là mô nh nuôi heo công nghip hiện đại nhất hin nay, tuân thủ tuyệt đối theo yêu cầu kỹ thuật trong chăn nuôi và điều kiện v sinh chuồng trại cũng như bo vệ môi trường. Chuồng đưc làm mát bằng h thống quạt hút và tấm làm mát gii nhiệt bằng hơi nước, đảm bảo không khí được đi lưu và nhiệt độ luôn ổn định 25 – 26OC, tạo nên môi trường chăn nuôi lý tưng. Mặt nền đưc tráng xi măng và hthống thoát nưc nhằm đảm bảo công tác vệ sinh chuồng tri. Trang trại có hệ thống XLNT đm bảo vệ sinh môi tng. Nguồn thức ăn cho heo hoàn toàn là thức ăn công nghiệp. Heo sẽ được ăn đúng khẩu phn ăn ca mình bng ống lường. Thức ăn t sillo sẽ đưc chuyển vào các ống lường bng dây chuyền t động được nhp khẩu t Châu Âu. Hệ thống t động này giúp làm giảm bớt lượng thức ăn thừa bị rơi vãi và tránh trưng hợp heo ăn bị thiếu khẩu phần ăn. Với hình thức chăn nuôi này s hn chế được các tác nhân gây bệnh và giảm rủi ro trong quá trình đầu tư