MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NHÔM

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM nhà máy sản xuất nhôm. Minh Phuong Corp - Dịch vụ tư vấn viết hồ sơ môi trường. Liên hệ tư vấn 0903 649 782.

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NHÔM

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC HÌNH

1. MỞ ĐẦU

1.1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN
1.2. TÓM TẮT XUẤT XỨ, HOÀN CẢNH RA ĐỜI, SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ DỰ ÁN
1.3. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1.3. MỐI QUAN HỆ CỦA DỰ ÁN VỚI CÁC DỰ ÁN, QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN DO CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN VÀ PHÊ DUYỆT,
1.4. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN
2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM
2.1. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT, CÁC QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN VÀ HƯỚNG DẪN KÍ THUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG LÀM CĂN CỨ CHO VIỆC THỰC HIỆN ĐTM VÀ LẬP BÁO CÁ ODDTM CỦA DỰ ÁN
2.2. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ DỰ ÁN
2.3. CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU DO CHỦ DỰ ÁN TẠO LẬP
3.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁO CÁO ĐTM
3.1. Chủ dự án
3.2. Đơn vị thực hiện
3.3. Quá trình thực hiện ĐTM
4. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM
4.1. Phương pháp ĐTM
4.2. Phương pháp khác
Chương 1: MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN

1.1. Tên dự án
1.2. Chủ dự án
1.3. Vị trí địa lý của dự án
1.3.1. Vị trí của dự án
1.4. Mối tương quan của vị trí thực hiện dự án với các đối tượng tự nhiên và đối tượng kinh tế xã hội
1.5. Nội dung chủ yếu của dự án
1.6. Mục tiêu của dự án
1.6.1. Khối lượng và quy mô các hạng mục công trình của dự án
1.6.2. Biện pháp tổ chức thi công, công nghệ thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án
1.6.3. Công nghệ sản xuất, vận hành
1.6.4. Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến
1.6.5. Nguyên, nhiên vật liệu (đầu vào) và các chủng loại sản phẩm (đầu tư) của dự án
1.6.7. Tiến độ thực hiện dự án
1.7. Vốn đầu tư
1.8. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án

Báo cáo đánh giá tác động môi trường nhà máy sản xuất nhôm

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM nhà máy sản xuất nhôm

Chương 2: ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KNIH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

2.1. ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN

2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất

2.1.2. Điều kiện về khí hậu, khí tượng

2.1.3. Điều kiện về thủy văn/hải văn

2.1.4. Hiện tượng chất lượng các thành phần môi trường đất, nước, không khí

2.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI

2.3. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN VÀ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA KCN

2.3.1. Sự hình thành và phát triển KCN

2.3.2. Hoạt động bảo vệ môi trường của khu công nghiệp

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN

3.1. ĐÁNH GIÁ DỰ BÁO TÁC ĐỘNG

3.1.1. Đánh giá dự báo các tác động trong giai đoạn chuẩn bị dự án

3.1.2. Đánh giá dự báo tác động của giai đoạn thi công sữa chữa, xây dựng nhỏ và lắp đặt máy móc, thiết bị

3.1.3. Đánh giá dự báo các tác động trong giai đoạn hoạt động/ vận hành của dự án

3.1.4. Đánh giá dự báo các tác động gây nên các rủi ro sự cố của dự án

3.2. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ

CHƯƠNG 4: BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỨC VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ RỦI RO, SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

4.1. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA DỰ ÁN

4.1.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án tròn giai đoạn chuẩn bị

4.1.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án trong giai đoạn xây dựng nhỏ, lắp đặt thiết bị

4.1.3. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án trong giai đoạn xây dựng vận hành

4.2. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

4.3.1. Dự toán kinh phí đối với công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

4.3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường

CHƯƠNG 5: BỘ MÁY QUẢN LÍ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

5.1. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÍ MÔI TRƯỜNG

5.2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

5.2.1 Giai đoạn thi công xây dựng

5.2.2. Giai đoạn vận hành dự án

Chương 6: THAM VẤN CỘNG ĐỒNG

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ, CAM KẾT

KẾT LUẬN
KIẾN NGHỊ
CAM KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Báo cáo đánh giá tác động môi trường nhà máy sản xuất nhôm

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM nhà máy sản xuất nhôm

PHỤ LỤC

DANH MỤC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
BOD                  Nhu cầu oxy sinh hóa

BQL                   Ban quản lý

BTNMT             Bộ Tài nguyên – Môi trường

BVMT               Bảo vệ môi trường

BYT                   Bộ Y tế

BXD                  Bộ xây dựng

COD                  Nhu cầu oxy hóa học

Cr                       Crom

CN                     Xianua

CTNH                Chất thải nguy hại

ĐTM                  Đánh giá tác động môi trường

ĐVT                   Đơn vị tính    

KT - XH            Kinh tế - Xã hội

KK                     Không khí

KH & CN          Khoa học và công nghệ

HC                     Hợp chất hữu cơ

HTXLKT           Hệ thống xử lý khí thải

HTXLNT           Hệ thống xử lý nước thải

GĐ                     Giai đoạn

NTSH                Nước thải sinh hoạt

NXB                  Nhà xuất bản

KCN                  Khu công nghiệp

PCCC                Phòng cháy chữa cháy

SS (TSS)           Chất rắn lơ lửng (Tổng chất rắn lơ lửng)

TCVN                Tiêu chuẩn Việt Nam

TNHH                Trách nhiệm hữu hạn

QCVN               Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia Việt Nam

UBND               Ủy ban Nhân dân

WHO                 World Health Organization – Tổ chức Y tế thế giới

QCXDVN         Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam.

TNHH                Trách nhiệm hữu hạn.

VSV                   Vi sinh vật

VOCs                 Volatile Organic Compounds – Khí thải bay hơi

LPG                   Liquefied Petroleum Gas -Khí dầu mỏ hóa lỏng

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1: Danh sách những người tham gia lập báo cáo ĐTM

Bảng 1.2: Tọa độ vị trí khu đất theo tọa độ VN 2000

Bảng 1.3: Quy mô diện tích các hạng mục công trình

Bảng 1.4: Danh mục máy móc, thiết bị

Bảng 1.5: Hình ảnh máy móc, thiết bị

Bảng 1.6: Nhu cầu sử dụng nguyên liệu

Bảng 1.7: Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước

Bảng 1.8: Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước, nhiên liệu

Bảng 1.9: Bảng tiến độ thực hiện dự án

Bảng 1.10: Bảng kê chi tiết nhân sự của Dự án

Bảng 1.11: Thống kê tóm tắt thông tin chính của dự án

Bảng 2.1:  Nhiệt độ trung bình các tháng từ năm 2011 – 2016

Bảng 2.2:  Lượng mưa trung bình các tháng từ năm 2011 – 2016

Bảng 2.3:  Độ ẩm trung bình các tháng từ năm 2011 – 2016

Bảng 2.4: Số giờ nắng trung bình các tháng từ năm 2011 – 2016

Bảng 2.5: Vị trí lấy mẫu

Bảng 2.6: Kết quả đo đạc tiếng ồn và vi khí hậu tại khu đất dự án

Bảng 3.1: Các hoạt động và nguồn gây tác động đến môi trường giai đoạn chuẩn bị

Bảng 3.2: Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh do các phương tiện ô tô vận chuyển

Bảng 3.3: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

Bảng 3.4: Mức ồn tổng cộng do xe vận tải gây ra (dBA)

Bảng 3.5: Mức độ gây rung

Bảng 3.6: Đối tượng, tác nhân và mức độ bị tác động

Bảng 3.7: Nguồn gây ô nhiễm liên quan đến chất thải trong giai đoạn hoạt động

Bảng 3.8: Hệ số ô nhiễm theo tải trọng của các phương tiện giao thông

Bảng 3.9: Tải lượng chất ô nhiễm từ phương tiện vận chuyển

Bảng 3.10: Nồng độ các chất ô nhiễm do phương tiện vận chuyển phát sinh tại các khoảng cách 

Bảng 3.11: Khí ô nhiễm và hệ số phát thải đối với 1 số loại hình công nghệ sản xuát các sản phẩm nhựa.

Bảng 3.12: Nồng độ chất bẩn trong nước thải sinh hoạt tính theo 1 người/ngày đêm

Bảng 3.13: Thành phần, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt

Bảng 3.14: Thống kê lượng chất thải rắn thông thường phát sinh từ Công ty

Bảng 3.15: Các loại chất thải nguy hại phát sinh

Bảng 3.16: Các tác hại của tiếng ồn có mức ồn cao đối với sức khoẻ con người

Bảng 3.17: Tác động môi trường trong giai đoạn hoạt động của Công ty

Bảng 3.18: Các nguồn gây ra rủi ro, sự cố môi trường trong hoạt động sản xuất

Bảng 3.19: Đối tượng, quy mô bị tác động trong giai đoạn hoạt động

Bảng 3.20: Ma trận môi trường trong giai đoạn vận hành

Bảng 3.21 : Phương pháp ĐTM sử dụng trong báo cáo

Bảng 4.1:Thông số cơ bản (dự kiến) của các thiết bị trong hệ thống xử lý khí thải bằng than hoạt tính 

Bảng 4.2: Thông số trước và sau xử lý khí thải của hệ thống xử lý khí thải bằng than hoạt tính.

Bảng 4.3: Thông số cơ bản (dự kiến) của thiết bị trong hệ thống phun ẩm đoạn nhiệt

Bảng 4.4: Thông số cơ bản (dự kiến) của các công trình đơn vị trong hệ thống  xử lý nước thải sinh hoạt

Bảng 4.5:Thông số trước và sau xử lý nước thải của hệ thống xử lý nước thải.

Bảng 4.4. Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực và rủi ro, sự cố dự án tại Công ty

Bảng 4.5: Hạng mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và tổ chức quản lý

Bảng 5.1: Chương trình quản lý môi trường của dự án

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy sản xuất nhôm

DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1: Sơ đồ vị trí của Dự án

Hình 1.2: Quy trình ép nhôm định hình

Hình 1.3: Quy trình sơn tĩnh điện nhôm định hình

Hình 1.4: Quy trình sản xuất bột sơn tĩnh điện

Hình 4.1: Quy trình đúc vật liệu trị lửa

Hình 4.2: Quy trình phối trộn muối

Hình 4.3: Hình ảnh máy móc, thiết bị minh họa trong dây chuyền ép nhôm định hình

Hình 4.4: Hình ảnh minh họa hệ thống sơn tĩnh điện

Hình 4.5: Hình ảnh nhiên nguyên vật liệu sử dụng của dự án

Hình 4.4: Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải 3m3/ngày đêm

Hình 4.6: Hệ thống thu gom nước mưa

Hình 4.7: Quy trình xử lý chất thải nguy hại

Xem thêm: Mẫu báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM dự án đầu tư xây dựng công trình khu di tích lịch sử Côn Sơn

Minh Phương Corp là Đơn vị

- Chuyên Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng trên Toàn Quốc.

- Đơn vị chuyên thi công dự án khoan ngầm các đường quốc lộ, đường thủy con kênh ,sông lớn trên Toàn Quốc.

- Đơn vị tư vấn viết Hồ sơ Môi trường.

+ Giấy phép Môi trường.

+ Báo cáo Công tác bảo vệ Môi trường.

+ Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường.

Tại sao nên chọn Công ty CP Tư vấn Đầu tư & Thiết kế Xây dựng Minh Phương ?

Công ty được hình thành trên cơ sở sáng lập viên từng là giám đốc dự án, kỹ sư chuyên ngành xây dựng, công nghệ kỹ thuật, quản trị kinh doanh, từng điều hành các tập đoàn lớn, các Công ty Liên doanh nước ngoài hàng chục năm.

Với đội ngũ nhân viên đầy nhiệt huyết, năng lực, và giàu kinh nghiệm.

Là Đơn vị chuyên tư vấn và nhận thầu các dự án đầu tư và thiết kế xây dựng trên Toàn Quốc.

Tư vấn nhiệt tình, giá cả hợp lí, mang tính cạnh tranh cao.

Quy trình làm việc đảm bảo tiến độ nhanh chóng, hiệu quả cao nhất:

Chất lượng dịch vụ được khách hàng tin tưởng và ưu tiên đặt khách hàng lên hàng đầu.

Triển khai thực hiện ngay khi khách hàng kí hợp đồng.

Đảm bảo đúng tiến độ hoàn thành dự án.

LIÊN HỆ 0903 649 782

 

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Q.1, TPHCM

Hotline:  0903649782 - (028) 3514 6426

Email: nguyenthanhmp156@gmail.com

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng